Bibliography

Agelarakis, Α. 2004. “Μνήμες της Αριστοκρατίας από την Ορθή Πέτρα της Γεωμετρικής Ελεύθερνας.” In Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by N. Stampolidis & Α. Giannikouri, 77-84. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπ.Πο., Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Agelarakis, A.P. 2005. The Anthropology of Tomb A1K1 of Orthi Petra in Eleutherna.
A Narrative of the Bones: Aspects of the Human Condition in Geometric-Archaic
Eleutherna. Rethymno: University of Crete.
Aghion, I. 1984. “Un dépôt de céramique archaïque chypriote dans le sanctuaire
d'Aphrodite à Amathonte.” BCH 108:655-667.
Aharoni, Y., V. Fritz & A. Kempinski. 1975. “Excavations at Tel Masos (Khirbet El-
Meshash). Preliminary report on the second season, 1974.” Tel Aviv 2:97-124.
Åkeström, A. 1943. Der geometrische Stil in Italien: Archäologische Grundlagen der
frühesten historischen Zeit Italiens. Lund: Gleerup.
Akurgal, M., M. Kerschner, H. Mommsen, and W.-D. Niemeier. 2002. Töpferzentren der Ostägäis. Archäometrische und archäologische Untersuchungen zur mykenischen, geometrischen und archaischen Keramik aus Fundorten Westkleinasien. Wien: Österreichisches Archäologisches Institut.
Al-Radi, S.M.S. 1983. Phlamoudhi Vounari: A Sanctuary Site in Cyprus. SIMA 65. Göteborg: Paul Åström Förlag.
Albright, W.F. 1924. Excavations and Results at Tell El-Ful (Gibeah of Saul). AASOR 4. New Haven: Yale Univ. Press.
Albright, W.F. 1932. The Excavation at Tell Beit Mirsim vol. I. The Pottery of the First Three
Campaigns. AASOR 12. New Heaven: Conn. American Schools of Oriental Research.
Albright, W.F. 1943. The Excavation of Tell Beit Mirsim. AASOR 21-22. New Heaven: Conn. American Schools of Oriental Research.
Albright, W.F., and E. Gjerstad. 1953. “Correspondance with Professor Einar Gjerstad on the Chronology of "Cypriote" Pottery from Early Iron Age Levels in Palestine.” BASOR 130:22-27.
Alexandrou, C. 2016. Following the Life-Cycle of Base-Ring Female Figurines in Late Bronze Age Cyprus, Ph.D. diss., Trinity College, University of Dublin.
Almargo-Gorbea, M. 2001. “Cyprus, Phoenicia and Iberia: from "Precolonization" to Colonization in the Far West.” In Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-450 BC. Proceedings of an International Symposium held at the Italian Academy for advanced Studies in America at Columbia University, November 16-18, 2000, edited by L. Bonfante & V. Karageorghis, pp. 239-270. Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation.
Altherr-Charon, A. 1981. “Chantier du Temple d'Apollon.” AK 24:81-83.
Altherr-Charon, A., and S. Amstad. 1982. “Chantier du temple d'Apollon.” AK 25:154-158.
Amadasi Guzzo, M.G. 1978. “L'iscrizione fenicia della tomba n. 43.” In Le tombe dei periodi geometrico ed arcaico della necropoli a mare de Ayia Irini "Paleocastro", edited by L. Rocchetti, 114-116. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici.
Amadasi Guzzo, M.G. 1987. “Iscrizioni Semitiche di Nord-Ovest in contesti greci e italici (X-VII sec. a.C).” Dialoghi di Archeologia 5.2:13-27.
Amadasi Guzzo, M.G. 1990. “Nomes de vases en phénicien.” Semitica 38:15-25.
Amadasi Guzzo, M.G. 1993-1994. “Dati Epigrafici e colonizzazione fenicia.” ΚΩΚΑΛΟΣ 39-40 I1:221-234.
Amadasi Guzzo, M.G. 1996. “Le harnais des chevaux du roi Hazaël.” In Scritti di antichità in memoria di Sandro Stucchi (Studi Miscelanei 29.1), edited by L. Bacchielli & M. Bonanno, 329-338. Roma: L'Erma di Bretschneider.
Amandry, P. 1955-1956. “Grèce et Orient I. Epoque archaïque (VIIIe et VIIe siècles av. J.-C.): Chaudrons et trépieds de Bronze.” EAC 1:3-15.
Amandry, P. 1958. “Objets orientaux en Grèce et en Italie aux VIIIe et VII siècles avant J.-C.” Syria 35:73-109.
Amigues, S. 2001. “Technologie forèstiere et travail du bois dans l'Historia Plantarum
de Théophraste.” In Techniques et sociétés en Méditerranée, edited by J.-P. Brun & P. Jockey, 145-156. Paris: Maisonneuve & Larose.
Amiran, R. 1969. Ancient Pottery of the Holy Land. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Anderson, W. 1988. Sarepta I. The Late Bronze and Iron Age Strata of Area II,Y. Beyrouth: Département des publications de l'Université libanaise.
Andreau, J. 2002. “Twenty Years after Moses I. Finley's The Ancient Economy.” In The Ancient Economy, edited by W. Scheidel & S. von Reden, 33-49. New York: Routledge.
Andriomenou, Αg. 1975. “Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας.” ΑΕ:206-229.
Andriomenou, Αg. 1977. “Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙ.” ΑΕ:128-163.
Andriomenou, Αg. 1981. “Αψιδωτά οικοδομήματα και κεραμική του 8ου και 7ου αι. εν Ερετρία.” Annuario 59:187-239.
Andriomenou, Αg. 1981. “Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας ΙΙΙ (Σκύφοι).” ΑΕ:84-113.
Andriomenou, Αg. 1982. “Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας IV.” AE:161-186.
Andriomenou, Αg. 1983. “Γεωμετρική και Υπογεωμετρική κεραμική εξ Ερετρίας V.” AE:161-192.
Andriomenou, A. 1986. “Keramik aus Eretria II. Attisch - mittelgeometrisch II und euboisch - sübprotogeometrisch III.” AM 101:97-111.
Andriomenou, A. 1998. “Eretria in età geometrica; Calcide e Akraiphia in eta' subprotogeometrica.” In Euboica. L'Eubea e la preseza euboica in Calcidica e in Occidente, edited by M. Bats & B. D'Agostino, 153-166. Napoli: Publications du Centre Jean Bérard.
Antoniadis, V. 2017. Knossos and the Near East. A Contextual Approach to Imports and Imitations in Early Iron Age Tombs. Oxford: Archaeopress.
Antoniadis, V. 2020. “Heirloom or Antique? Import or Immitation? Objects with fictive “Biographies” in Early Iron Age Knossos.” Tekmeria 15:73–107.
Antonaccio, C.M. 2001. “Ethnicity and Colonization.” In Ancient Perceptions of Greek Ethnicity, edited by I. Malkin, 113-157. Cambridge: Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University.
Antoniadou, S., ed. 2001. Ancient Cypriot Art in the Pierides Museum Laiki Group Cultural Centre. Athens: Kastaniotis.
Arafat, K., and C. Morgan. 1989. “Pots and Potters in Athens and Corinth: a Review.” OJA 8:3:311-346.
Archontidou Argyri, Α. 1977. “Πυρά στη Μονόλιθο της Ρόδου.” ΑΔ 32Α:261-280.
Vedelis, Ν.Μ. 1958. Ο Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός της Θεσσαλίας. Αθήναι: Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Arnaud, P. 1998. “La Navigation Hauturnière en Méditerranée Ancienne d' après les données des géographes anciens: quelques exemples.” In Mediterranée Antique. Pêche, navigation, commerce, edited by E.R. Rieth, 75-87. Paris: Éditions du CTHS.
Arnaud, P. 2005. Les routes de la navigation antique: itinéraires en Méditerranée. Paris: Errance.
Arnold, R. 1957. “A Port of Trade: Whydah on the Guinea Coast.” In Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, edited by K. Polanyi, C.M. Arensberg & H. W. Pearson, 154-176. Glencoe: Free Press.
Åström, P. 1972. The Swedish Cyprus Expedition Vol. IV. Part IC. The Late Cypriote Bronze Age Architecture and Pottery. Lund: Swedish Cyprus Expedition.
Åström, P. 1988. “Relations between Cyprus and the Dodecanese in the Bronze Age.” In Archaeology in the Dodecanese, edited by S. Dietz & I. Papachristodoulou, 76-79. Copenhagen: National Museum of Denmark, Dept. of Near Eastern and Classical Antiquities.
Åström, P. 1998. “Ceramics: Influences East and West.” In the Aegean and the Orient in the Second Millennium. Proceedings of the the 50th Anniversary Symposium, Cincinnati 18-20 April, edited by E.H. Cline & D. Harris-Cline, 257-263. Liège: Université de Liège, Histoire de l’art et archèologie de la Grèce antique; Austin: University of Texas, Program in Aegean Scripts and Prehistory.
Åström, P., E. Gjerstad, R.S. Merrilleess & A. Westholm. 1994. “The Fantastic Years on Cyprus” The Swedish Cyprus Expedition and its members. Jonsered: Paul Åström.
Aubet, M.E. 1993. The Phoenicians and the West. Cambridge: Cambridge University Press.
Aubet, M.E. 2001. The Phoenicians and the West: politics, colonies and trade. Cambridge: Cambridge University Press.
Aubet, M.E. 2006. “Burial, symbols and mortuary practices in a Phoenician Tomb.” In Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians & Cypriots. Studies in honour of David Ridgway
and Francesca Romana Serra Ridgway, edited by E. Herring, I. Lemos, F. Lo Schiavo, L. Vagnetti & J. Wilkins, 37-47. London: Accordia Research Insititute, University of London.
Aubet, M.E. 2006. “On the Organization of the Phoenician Colonial System in Iberia.” In Debating Orientalization. Multidisciplinary Approaches to Change in the Ancient Mediterranean, edited by C. Riva & N.C. Vella, 94-109. London: Equinox Press.
Aupert, P., and C. Tytgat. 1984. “Deux tombes géométriques de la nécropole nord d'Amathonte (NT 226 I-II).” BCH 108:619-653.
Aurigny, H. 2016. “De Chypre à Delphes/ Objets et résaux en Méditerranée orientale pendant le haut archaïsme.” CCEC 46:221–233.
Aurigny, H. 2017. “De Chypre à Delphes : objets et réseaux en Méditerranée orientale pendant le haut-archaïsme.” CCEC 46:221-234.
Aurigny, H. 2019. Bronzes du hait-archaïsme à Delphes. Trépieds, chaudrons et vaissellle de Bronze (fin VIIIe – VIIe siècle), Fouilles de Delphes V. Athènes: École française d'Athènes.
Austin, M.M., and P. Vidal-Naquet. 1977. Economic and Social History of Ancient Greece: An Introduction. Los Angeles: University of California Press.
Averett, E.W. 2015. “Masks and Ritual Performance on the Island of Cyprus.” AJA 119.1:3-45.
Averett, E.W. 2020. “Visualizing Votive Practice: Limestone and Terracotta Sculpture from Athienou-Malloura through 3D Models.” In Visualizing Votive Practice: Exploring Limestone andTerracotta Sculpture from Athienou-Malloura through 3D Models, edited by D.B. Counts, E.W. Averett, K. Garstki & M.K. Toumazou, 151-155. Grand Forks: The Digital Press.
Badinou, P. 2003. La laine et le parfum. Épinetra et alabastres. Forme, iconographie et fonction. Louvain: Peeters.
Badre, L. 2000. “Les premières découvertes Phéniciennes a Beyrouth.” In Actas del IV Congresso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. Cádiz, 2 al 6 de Octubre del 1995 Vol. III, edited by E. Aubet & M. Barthélemy, 941-961. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones.
Badre, L., E. Gubel, M. Al-Maqdissi, and H. Sader. 1990. “Tell Kazel Syria. Excavations of the AUB Museum 1985-1987. Preliminary Reports.” Berytus 38:10-124.
Bailo Modesti, G., and P. Gastaldi. 1999. Prima di Pithecusa i più antichi materiali greci del golfo di Salerno. Catalogo della mostra - 29 Aprile 1999 Pontecagnano Faiano, Museo Nazionale dell'Agro Picentino. Napoli: Istituto universitario orientale di Napoli.
Ballard, R.D., L.E. Stager, D. Master, D. Yoerger, D. Mindlell, L.L. Whitcomb, L.L. Whitcomb, H. Singh and D. Piechota 2002. “Iron Age Shipwrecks in Deep Water off Ashkelon, Israel.” AJA 106:151-168.
Barnett, R.D. 1935. “The Nimrud Ivories and the Art of the Phoenicians.” Iraq 2:179-210.
Barnett, R.D. 1948. “Early Greek and Oriental Ivories.” JHS 68:1-25.
Barnett, R.D. 1957. A Catalogue of the Nimrud Ivories with other examples of Ancient Near Eastern Ivories in the British Museum. London: British Museum Press.
Barnett, R.D. 1982. Ancient Ivories in the Middle East. QEDEM 14. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem.
Barnett, R.D., and D. Mendleson. 1987. Tharros. A Catalogue of Material in the British Museum from Phoenician and other Tombs at Tharros - Sardinia. London: BMP.
Barreca, F. 1986. La civiltà Fenicio-Punica in Sardegna. Sassari: Poliedro.
Barrett, J.C., and P. Halstead, eds. 2004. The Emergence of Civilisation Revisited. Oxford: Oxbow Books.
Bartoloni, P. 1995. “Techniques et sciences.” In La civilization phénicienne et punique. Manuel de recherché, edited by V. Krings, 354-361. Leiden and New York: E.J. Brill.
Bartoloni, P. 1998. “Protocolonizzazione fenicia in Sardegna.” In Sardinia and Aegean Chronology. Towards the Resolution of Relative and Absolute Dating in the Mediterranean, edited by M.S. Balmuth & R.H. Tykot, 341-345. Oxford: Oxbow Books.
Basch, L. 1972. “Ancient wrecks and the archaeology of ships.” IJNA 1:1-58.
Basch, L. 1999. “Un modèle de navire chypriote du VIe siècle av. J.-C. trouvé en mer au large d'Amathonte.” BCH 123:1:43-64.
Baslez, M.F. 1987. “Le rôle et la place des Phéniciens dans la vie économique des ports de l'Égée.” In Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C., edited by E. Lipiński, 267-285. Leuven: Peeters.
Bass, G.F. 1967. Cape Gelidonya: A Bronze Age Shipwreck. Transactions of the American Philosophical Society vol.57 part 8. Philadelphia: American Philosophical Society.
Bass, G.F., ed. 1972. A History of Seafaring based on Underwater Archaeology. New York: Walker and Company.
Bass, G.F. 1986. “A Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kas) 1984 Campaign.” AJA 90:269-296.
Bass, G.F. 1991. “Evidence of Trade from Bronze Age Shipwrecks.” In Bronze Age Trade in the Mediterranean. SIMA 90, edited by N.H. Gale, 69-82. Jonsered: Paul Åströms förlag.
Baurain, C. 1984. Chypre et la Méditerranée Orientale au Bronze Récent. Études Chypriotes VI. Athénes: École française d'Athènes.
Baurain, C. 1988. “Le rôle de Chypre dans la fondation de Carthage.” In Carthago. Studia Phoenicia VI, edited by E. Lipiński, 15-27. Leuven: Uitgeveri Peeters.
Baurain, C. 1997. Les Grecs et la Méditerranée Orientale: Des siècles obscurs à la fin de
l'époque archaïque. Paris: Presses Universitaires de France.
Baurain, C., and C. Bonnet. 1992. Les Phéniciens. Marins des trois continents. Paris: Armand Colin.
Beazley, J.D., H. Payne, and E.R. Price. 1931. CVA Great Britain 9 Oxford 2. Oxford.
Bechtold, B. 1999. La necropoli di Lilybaeum. Palermo: Regione Siciliana, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblic.
Beer, C. 2009. “Ayia Irini in the Iron Age: realm of Baal and/or Astarte?” In Finds and Results from the Swedish Cyprus Expedition 1927–1931: A Gender Perspective, March 31–April 2, 2006. Medelhavsmuseet, Focus on the Mediterranean 5, edited by S. Houby-Nielsen, K. Slej, K. Göransson & S. Häggman, 36-49. Stockholm: Medelhavsmuseet.
Beitzel, B. 2010. “Phoenicians and Israelites: a nautical venture?” BASOR 360:37-66.
Bekker-Nielsen, T. 2004. The Roads of Ancient Cyprus. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Belgiorno, M.R. 2007. “Afrodite e il segreto dell'olio.” Archeo 264:36-48.
Bell, C. 2006. The Evolution of Long Distance Trading Relationships across the LBA /
Iron Age Transition on the Northern Levantine Coast: crisis, continuity and change. BAR 1574. Oxford: British Archaeological Reports.
Bell, C. 2016. “Phoenician Trade: The First Three Hundred Years.” In Dynamics of Production in the Ancient Near East 1300–500 BC, edited by J.C.M. García, 91-105. Oxford: Oxbow Books.
Bennet, J. 1994. “Two new marks on Bronze Age Pottery from Kommos.” Kommos 33:153-159.
Ben-Shlomo, D. 2003. “The Iron Age Sequence of Tel Ashdod: A Rejoinder to "Ashdod
Revisited" by I. Finkelstein and L. Singer-Avitz.” Tel Aviv 30:83-107.
Ben-Shlomo, D., I. Shai, and A.A. Maeir. 2004. “Late Philistine Decorated Ware ("Ashdod Ware"): Typology, Chronology, and Production Centers.” BASOR 335:1-35.
Ben-Shlomo, D., and T. Dothan. 2006. “Ivories from Philistia: Filling the Iron Age I Gap.”
IEJ 56.1:1-38.
Benson, J.L. 1960. “Bronze Tripods from Kourion.” GRBS 3:7-16.
Benson, J.L. 1973. The Necropolis of Kaloriziki. SIMA 36. Göteborg: Paul Aströms Förlag.
Benson, J.L. 1975. “Birds on Cypro-Geometric Pottery.” In The Archaeology of Cyprus. Recent Developments, edited by N. Robertson, 129-150. New Jersey: Noyes Press.
Benson, J.L., and O. Masson. 1960. “Cypro-Minoan Inscriptions from Bamboula, Kourion: General Remarks and New Documents.” AJA 64 no. 2:145-151.
Ben-Tor, A., and Y. Portugali. 1987. Tell Qiri. A Village in the Jezreel Valley. QEDEM 24. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Benton, S. 1938-1939. “The Date of the Cretan Shields.” BSA 39:52-64.
Benton, S. 1953. “Further Excavations at Aetos.” BSA 48:255-361.
Benzi, M. 1988. “Mycenaean Rhodes: A Summary.” In Archaeology in the Dodecanese, edited by S. Dietz & I. Papachristodoulou, 59-72. Copenhagen: National Museum of Denmark Department of Near Eastern and Classical Antiquities.
Bérard, C. 1970. Eretria III. L'Hérôon à la porte d'ouest. Switzerland: Francke Berne.
Bergoffen, C.J. 1989. A comparative study of the regional distribution of Cypriote pottery in Canaan and Egypt in the Late Bronze Age, Ph.D. diss., New York University.
Bergoffen, C.J. 1991. “Overland Trade in Northern Sinai: The Evidence of the Late Cypriot Pottery.” BASOR 284:59-76.
Bergoffen, C.J. 2005. The Cypriot Bronze Age Pottery from Sir Leonard Woolley’s Excavations at Alalakh (Tell Atchana). Vienna: Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Bernardini, C. 2006. I bronzi della stipe di Kamiros. Atene: Scuola archeologica italiana di Atene.
Bernardini, P. 1986. “Precolonizzazione e colonizzazione fenicia in Sardegna.” Egitto e Vicino Oriente 9:101-116.
Bernardini, P. 2000. “Tiro, Cartagine e Pitecusa. Alcune riflessioni.” In Actas del IV Congresso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. Cádiz, 2 al 6 de Octubre del 1995 Vol. III, edited by E. Aubet & M. Barthélemy, 1255-1261. Cádiz: Universidad de Cádiz.
Besios, M. 2003. “Ανασκαφή Μεθώνης 2003.” ΑΕΜΘ 17:443-450.
Besios, M., A. Athanasiadou, E. Gerofoka, and M. Christakou-Tolia. 2004. “Μεθώνη 2004.” ΑΕΜΘ 18:367-376.
Bieber, A. 1978. “Appendix C. Neutron Activation Analysis.” In The Pottery of Tyre, edited by P.M. Bikai, 88-90. Warminster: Aris & Phillips.
Bieber, A. 1989. “Neutron Activation Analysis of Cypriot Pottery.” In American Expedition to Idalion Cyprus 1973-1980. Oriental Institute Communications 24, edited by L.E. Stager & K.G. Walker, 357-397. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
Biers, W.R., K.O. Gerhardt, and R.A Braniff. 1994. Lost Scents: investigations of Corinthian "Plastic" vases by gas chromatography-mass spectometry. MASCA Research Papers in Science and Archaeology 11. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Biers, W.R., K.O. Gerhardt, and R.A Braniff. 1995. “Investigation of Corinthian "Plastic" Vases, University of Missouri-Columbia.” AJA 99:320.
Bignasca, A. 2000. I kernoi circolari in Oriente e in Occidente. Strumenti di culto e immagini cosmiche. Freiburg: Schweiz Universitätsverlag.
Bikai, P.M. 1978. “The Late Phoenician Pottery. Complex and Chronology.” BASOR 229:47-56.
Bikai, P.M. 1978. The Phoenician Pottery of Tyre. Warminster: Aris and Phillips.
Bikai, P.M. 1981. “The Phoenician Imports.” In Excavations at Kition IV: The non-Cypriote Pottery, edited by V. Karageorghis et al., 23-35. Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Bikai, P.M. 1983. “Appendix II -The Imports from the East.” In Palaepaphos-Skales: An Iron Age Cemetery in Cyprus, edited by V. Karageorghis, 396-406. Kostanz: Universitätsverlag.
Bikai P.M. 1987. The Phoenician Pottery of Cyprus. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Bikai P.M. 2000. “Phoenician Ceramics from the Greek Sanctuary.” In Kommos IV. The Greek Sanctuary, edited by J.W. Shaw & M. Shaw, 302-312. Princeton: Princeton University Press.
Bikai P.M. 2005. “Statistical Observations on the Phoenician Pottery of Kition.” In Excavations at Kition VI. The Phoenician and Later Levels, edited by V. Karageorghis, 207-249. Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Birmingham, J. 1963. “The Chronology of some Early and Middle Iron Age Cypriot Sites.” AJA 67:15-42.
Bisi, A.M. 1966. Kypriaka: Contributi allo studio della componente cipriota della civiltà punica. Roma: Gherardo Casini Editore.
Bisi A.M. 1970. La Ceramica Punica. Aspetti e Problemi. Napoli: L'Arte Tipografica.
Bisi A.M. 1987. “Ateliers Phéniciens dans le monde Égéen.” In Phoenicia and the East Mediterranean in the First Millennium B.C. Studia Phoenicia V, edited by E. Lipiński, 225-237. Leuven: Peeters.
Bisi A.M. 1988. “Chypre et les premiers temps de Carthage.” In Carthago. Studia Phoenicia VI, edited by E. Lipiński, 29-41. Leuven: Peeters.
Blakeway, A.A. 1932-1933. “Report for the Session 1932-1933. Knossos.” BSA 33:217-218.
Blas de Roblès, J.-M., D. Pieri, and J.-B. Yon. 2004. Vestiges archéologiques du Liban.
Aix-en-Provence: Edisud.
Blázquez Martínez, J.M. 2006. El Mediterráneo. Historia, Arqueología, Religión, Arte. Madrid: Cátedra.
Blinkenberg, C. 1926. Tridacnes gravées. Lindiaka, II-IV:5-31. København.
Blinkenberg, C. 1931. Lindos. Fouilles de l'acropole 1902-1914. I. Les petits objects. Berlin: Walter De Gruyter & CIE Libraires-Editeurs.
Boardman, J. 1959. “Greek Potters at Al Mina?” Anatolian Studies 9:163-169.
Boardman, J. 1961. The Cretan Collection in Oxford. The Dictaean Cave and Iron Age Crete.
Oxford: Oxford University Press.
Boardman J. 1962. “Archaic Finds at Knossos.” BSA 57:28-34.
Boardman, J. 1963. Island Gems. A Study of Greek Seals in the Geometric and Early Archaic Periods. London: Society for the Promotion of Hellenic Studies.
Boardman, J. 1967. Excavations in Chios 1952-1955. Greek Emporio. BSA Suppl. Vol. 6.
Athens: British School of Archaeology at Athens.
Boardman, J. 1967. “The Khaniale Tekke Tombs II.” BSA 62:57-75.
Boardman, J. 1970. “Orientalen auf Kreta.” In Dädalische Kunst auf Kreta in 7. Jahrhundert v. Chr.:14-25.
Boardman, J. 1979. “Crete and Cyprus in the Seventh Century B.C.” In The Relations between Cyprus and Crete ca. 2000-500 B.C, edited by V. Karageorghis, 264-268. Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Boardman, J. 1980. The Greeks Overseas. Their Early Colonies and Trade. London: Thames & Hudson.
Boardman, J. 1990. “Al Mina and History.” OJA 9:169-190.
Boardman, J. 1990b. “The Lyre Player Group of Seals. An Encore.” AA:1-17.
Boardman, J. 1994. “Orientalia and Orientals on Ischia.” AION 1:95-100.
Boardman, J. 1997. “Ischia and Euboica.” AION 4:203-205.
Boardman, J. 1999. “The Excavated History of Al Mina.” In Ancient Greeks West and East. Mnemosyne Suppl. 196, edited by G.R. Tsetskhladze, 135-161. Leiden Boston: Brill.
Boardman, J. 2001. Greek Gems and Finger Rings. Early Bronze Age to Late Classical. London: Thames & Hudson.
Boardman, J. 2004. “Copies of Pottery: by and for Whom?” In Greek Identity in the Western Mediterranean: Papers in Honour of Brian Shefton. Mnemosyne Suppl. 246, edited by K. Lomas, 149-162. Leiden-Boston: Brill.
Boardman, J. 2005. “Al Mina: Notes and Queries.” Ancient West & East 4.2:278-291.
Boardman, J. 2005. “Ethnicity - Shmicity?” Ancient West & East 4.2:458-459.
Boardman, J. 2006. “Early Euboean settlements in the Carthage area.” OJA 25:2:195-200.
Boardman, J.2006b. “Greeks in the East Mediterranean (South Anatolia, Syria, Egypt).” In Greek Colonisation. An account of Greek Colonies and other Settlements Overseas. Mnemosyne Suppl. Vol. 193, edited by G.R. Tsetskhladze, 507-534). Leiden & Boston: Brill.
Boardman, J., and M. Price. 1980. “The Late Geometric Pottery.” In Lefkandi I. Iron Age. Text and plates, edited by M.R. Popham, L.H. Sackett & P.G. Themelis, 57-79. London: Thames and Hudson.
Boardman, J., and M.-L. Vollenweider. 1978. Catalogue of the Engraved Gems and the Finger Rings in the Ashmolean Museum Oxford. I. Greek and Etruscan. Oxford: Clarendon Press.
Boehlau, J., and E. Habich. 1996. Samos: die Kasseler Grabung 1894 in der Necropole der archaischen Stadt von Johannes Boehlau und Edward Habich. Kassel: Die Museen.
Bonfante, L., and V. Karageorghis, eds. 2001. Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-
450 BC. Proceedings of an International Symposium held at the Italian Academy
for advanced Studies in America at Columbia University, November 16-18, 2000.
Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation.
Bonnet, C. 1995. “Monde Égéen.” In La civilisation Phénicienne et Punique, edited by V. Krings, 646-662). Leiden - New York: Brill.
Bonnet, C. 1996. Astarté: Dossier documentaire et perspectives historiques, (Collezione di Studi Fenici 37, Contributi alla Storia della Religione Fenicio-Punica 2). Rome: Consiglio nazionale delle ricerche.
Bosana-Kourou, P. 1979. The Sphinx in Early Archaic Greek Art, Ph.D. diss., University of Oxford.
Boschloos, V. 2014. “Tyre, Achziv and Kition evidence for a Phoenician Iron Age II scarab seal workshop”. In Skarabäen des 1. Jahrtausends, vol. 269, edited by A. Lohwasser, 5–36. Göttingen, Fribourg: Vandenhoeck & Ruprecht Göttingen & Academic Press Fribourg.
Bossolino, I. 2018. Camiro I. Le necropolis geometriche (940-690 a.C.). Scavi italiani 1928-1933. Monografie della Scuola Archeologica Italiana di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente XXVI. Rome and Athens: Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Bossilino, I. 2019. Camiro I : Le necropoli geometriche (940-690 a.C.). Scavi Italiani 1928-1933. Scuola Archeologica Italiana di Atene.
Botto, M. 1988. “L'attività economica dei Fenici in Oriente tra il IX e la prima metà dell'VIII sec. A.C.” EVO 11:117-154.
Botto, M. 1990. Studi storici sulla Fenicia l'VIII e il VII secolo a.C. Pisa: Università degli studi di Pisa.
Bounni, A. 1991. “La Syrie, Chypre et l'Egée d'après les fouilles de Ras Ibn Hani.” In The Civilisations of the Aegean and their Diffusion in Cyprus and the Eastern Mediterranean, edited by V. Karageorghis, 104-109. Larnaca: Pierides Foundation.
Bourogiannis, G. 2000. “The Black-on-Red Pottery found in Cos: from Pots to Trade or Immigrants.” AION N.S. 7:9–23.
Bourogiannis, G. 2003-2004. “Βιβλιοκρισία για N. Schreiber 2003.” Αρχαιογνωσία 12: 335-338.
Bourogiannis 2007. Κυπριακή και φοινικική κεραμική στο Αιγαίο κατά τους Πρώιμους Ιστορικούς Χρόνους: Εμπορικά δίκτυα και το πρόβλημα του Black-on-Red. Volumes 1–3. (Unpublished PhD thesis). Athens: The National and Kapodistrian University of Athens.
Bourogiannis, G. 2009. “Eastern influence on Rhodian Geometric pottery: foreign elements and local receptiveness”. In Cyprus and East Aegean: Intercultural Contacts from 3000 to 500 BC., An International Archaeological Symposium held at Pythagoreion, Samos, October 17th – 18th 2008, edited by V. Karageorghis and O. Kouka, 114-130. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Bourogiannis, G. 2012. “Pondering the Cypro-Phoenician Conundrum. The Aegean View of a Bewildering Term.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 183–205. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Bourogiannis, G. 2012. “Rhodes, Cos and the White Painted Ware of Cyprus: Introduction to Contacts in the Eary Iron Age.” In Athanasia. The Earthly, the Celestial and the Underworld in the Mediterranean from the Late Bronze Age and the Early Iron Age, edited by N.Chr. Stampolidis, A. Kanta & A. Giannikouri, 65–82. Herakleion: Typokreta.
Bourogiannis, G. 2013. “Who hides behind the pots? A Reassessment of the Phoenician Presence in Early Ion Age Cos and Rhodes.” ANES 50:139–89.
Bourogiannis, G. 2014. “La céramique de Rhodes aux periodes protogéométrique et géométrique.” In Rhodes une île grecque aux portes de l’Orient, edited by A. Coulié & M. Filimonos-Tsopotou, 108–112. Paris: Louvre éditions.
Bourogiannis, G. 2016. “The Ayia Irini project at the Medelhavsmuseet, Stockholm: towards a reconsideration of the ceramics”. In Ancient Cyprus Today. Museum Collections and New Research, edited by G. Bourogiannis & C. Mühlenbock, 91–103. Uppsala: Åströms förlag.
Bourogiannis, G. 2017. “Cypriot evidence in seventh-century Rhodes: discontinuity or change?” In Interpreting the Seventh Century: Tradition and Innovation, edited by X. Charalambidou & C. Morgan, 60-70. Oxford: Archaeopress.
Bourogiannis, G. 2017b “Κεραμικοί πειραματισμοί στη Ρόδο των Ύστερων Γεωμετρικών και Υπογεωμετρικών χρόνων: ερυθρόχριστα αγγεία με κύκλους και κυματοειδείς γραμμές.” In Τέρψις. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou, edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 61–9. Études d’Archéologie 10. Brussels: CReA-Patrimoine.
Bourogiannis, G. 2018. “The Phoenician presence in the Aegean during the Early Iron Age: Trade, settlement and cultural interaction.” Rivista di Studi Fenici 46:43–88.
Bourogiannis, G., 2019. “Late Geometric, Subgeometric and Archaic pottery from Rhodes at Lund: A fresh look at some old finds”. In Documenting Ancient Rhodes: Archaeological Expeditions and Rhodian Antiquities. Acts of the International Colloquium held at the National Museum of Denmark in Copenhagen, February 16-17, 2017 (Gösta Enbom Monographs 6), edited by S. Schierup, 221-239. Aarhus: Aarhus University Press.
Bourogiannis, G. 2020. “Between Scripts and Languages: Inscribed intricacies from geometric and archaic Greek contexts”. In Understanding Relations between Scripts II: Early Alphabets, edited by P. Boyes and P. M. Steele, 151-180. Oxford: Oxbow Books.
Bowden, H. 2016. “Nameless Gods : Mystery Cults, Myth, Ritual and Greek Polis Religion.” KODAI Journal of Ancient History 16:31-42.
Bouzek, J. 1970. “Die Anfänge des griechisch-geometrischen Symbolguts.” Eirene 8:97-122.
Bouzek, J. 1997. Greece, Anatolia and Europe: Cultural Interrelations during the Early Iron
Age. SIMA 122. Jonsered: Paul Åströms Forlag.
Boyes, P. 2012. ‘“The King of the Sidonians’: Phoenician ideologies and the myth of the kingdom of Tyre-Sidon.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 365:33–44.
Boyes, P. 2021. Script and Society: The Social Contexts of Writing Practices at Late Bronze Age Ugarit. Oxford & Philadelphia: Oxbow books.
Brandherm, D. 2006. “Zur Datierung der ältesten griechischen und phönizischen Importkeramik auf der Iberischen Halbinsel. Bemerkungen zum Beginn der Eisenzeit in Südwesteuropa.” Madrider Mitteilungen 47:1-23.
Braudel, F. 2002. The Mediterranean in the Ancient World. London: Penguin Books.
Braun-Holzinger, E.A., and E. Rehm. 2005. Orientalischer Import in Giechenland im
frühen 1. Jahrtausend v. Chr. Münster: Ugarit Verlag.
Bresson, A. 1993. “Les cités grecques et leurs emporia.” In L'Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 163-226. Paris: Diffusion De Boccard.
Bresson, A. 2005. “Ecology and Beyond: The Mediterranean Paradigm.” In Rethinking the Mediterranean, edited by W.V. Harris, 94-114. Oxford: Oxford University Press.
Bresson, A., and P. Rouillard, eds. 1993. L'Emporion. Paris: Diffusion De Boccard.
Briend, J., and J.B. Humbert. 1980. Tell Keisan (1971-1976) une cité phénicienne en Galilée. Fribourg: Universitätsverlag Freiburg & Vandenhoeck & Ruprecht.
Briquel-Chatonnet, F. 1992. Les relations entre les cités de la côte phénicienne et les royaumes d’Israël et de Juda. Studia Phoenicia 12. Leuven: Peeters.
Brisch, N., ed. 2008. Religion and power: divine kingship in the ancient world and beyond. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
Brock, J.N. 1957. Fortetsa. Early Greek Tombs near Knossos. Cambridge: Cambridge University Press.
Brodie, N.J., and L. Steel. 1996. “Cypriot Black-on-Red Ware: Towards a Characterisation.” Archaeometry 38 (2):263-278.
Broodbank, C. 2000. An Island Archaeology of the Early Cyclades. New York: Cambridge University Press.
Buchanan, B. 1957. “The seals and an amulet”. In Myrtou-Pigadhes. A Late Bronze Age Sanctuary in Cyprus, edited by J. du Plat Taylor, 92–94. Oxford: Ashmolean museum.
Bruneau, P., and J. Ducat. 1983. Guide de Délos. Athènes - Paris: Ecole Française d'Athènes
Bruneau, P., and J. Ducat. 2005. Guide de Délos. Athènes – Paris: École française d'Athènes - De Boccard.
Buchholz, H.-G. 1980. Keule. Archaeologia Homerica, I. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Buchholz, H.-G., and H. Matthäus. 2003. “Zyprische Bronzeschalen der geometrischen und archaischen Periode. Eine Studie zu Typologie, Chronologie, Epigraphik und kultureller Außenwirkung zyprischen Metallwerks des frühen ersten Jahrtausends v. Chr.” CCEC 33:99-148.
Buchner, G. 1982. “Die Beziehungen zwischen der euböischen Kolonie Pithekoussai auf der Insel Ischia und dem nordwestsemitischen Mittelmeerraum in der zweiten Häfte des 8. Jhs. v. Chr.” In Phönizier im Westen. Die Beiträge des Internationalen Symposiums über Die phönizische Expansion im westlichen Milletmeerraum in Köln vom 24. bis 27. April 1979, edited by H.G. Niemeyer, 277-306. Mainz am Rhein: Von Zabern.
Buchner, G., and J. Boardman. 1966. “Seals from Ischia and the Lyre-Player Group.” JdI 81:1-62.
Buchner, G., and D. Ridgway. 1993. Pithekoussai I. La Necropoli: Tombe 1-723 scavate dal 1952 al 1961. Monumenti Antichi 55. Roma: G. Bretschneider.
Buitron-Oliver, D. 1982. “The archaic precinct at Kourion.” Report of the Department of Antiquities Cyprus:144–147.
Buitron-Oliver, D., and D. Soren. 1981. “Excavations in the sanctuary of Apollo Hylates at Kourion 1979 and 1980.” In Studies in Cypriot Archaeology, edited by J.C. Biers & D. Soren, 99–116. Los Angeles: Institute of Archaeology, University of California.
Buitron-Oliver, D. 1996. The Sanctuary of Apollo Hylates at Kourion: Excavations in the Archaic Precinct (SIMA CIX). Jonsered: Paul Åström.
Buitron-Oliver, D. 1999. “Kourion: the elusive Argive settlement and its burial grounds from the 11th to the 8th century B.C.” In Cyprus and the Historicity of the Geometric Horizon. Proceedings of an Archaeological Workshop University of Cyprus, Nicosia, 11th October 1998, edited by M. Iacovou & D. Michaelides, 69–77. Nicosia: Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
Bunimovitz, S., Z. Chovanec, and Z. Lederman. 2014. “Is There Opium Here? – Analysis of Cypriote Base Ring Juglets from Tel Beth-Shemesh, Israel.” Mediterranean Archaeology Archaeometry 15.2:175-189.
Bunnens, G. 1979. L'expansion phénicienne en Méditerranée: essai d'interprétation fondé sur une analyse des tradition littéraire. Bruxelles-Rome: Institut historique belge de Rome.
Burkert, W. 1992. The Orientalizing Revolution. Near Eastern Influence on Greek Culture in the Early Archaic Greece. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
Burnet, J.E. 1997. “Sowing the Four Winds: Targeting the Cypriot Forest Resource in Antiquity.” In Res Maritimae. Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late antiquity, edited by S. Swiny, R.L. Hohlfelder & H.W. Swiny, 59-69. Atlanta: Scholars Press.
Burr Carter, J. 1987. “The Masks of Ortheia.” AJA 91:355-383.

Cadogan, G., M. Iacovou, K. Kopaka, and J. Whitley, eds. 2012. Parallel Lives. Ancient Island and societies in Crete and Cyprus. London: British School at Athens.
Callaghan, P.J., and A.W. Johnston. 2000. “The Pottery from the Greek Temples at Kommos.” In Kommos IV. The Greek Sanctuary, edited by J.W. Shaw & M.C. Shaw, 210-301). Princeton: Princeton University Press.
Calvet, Y. 1980. “Sur certains rites funéraires à Salamine de Chypre.” In Salamine de Chypre Histoire et Archéologie, edited by M. Yon, 115-121. Paris: Centre national de la Recherche scientifique.
Cambitoglou, A., J.K. Papadopoulos, and O.T. Jones. 2001. Torone I: The Excavations of 1975, 1976 and 1978. Athens: Hē en Athēnais Archaiologikē Hetaireia.
Canciani, F. 1970. Bronzi orientali e orientalizanti a Creta nell'VIII e VII sec. a.C. Verbania: L'Erma Di Bretschneider.

Cannavò, A. 2007. “The role of Cyprus in the Neo-Assyrian economic system: Analysis of the textual evidence.” Rivista di Studi Fenici 35:179–190.
Cannavò, A. 2010. “Between Iadnana and Kittim: Eastern views of archaic Cyprus.” In POCA 2007: Postgraduate Cypriot Archaeology Conference, edited by S. Christodoulou & A. Satraki, 169-196. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Cannavò, A. 2016. “Au fil des écritures. Plurilinguisme et plurigraphisme dans les îles méditerranéennes,“”, Cahiers du Centre d’études chypriotes 46 : 113–128.
Caprez-Csornay, B. 2006. “A Relationship in Flux: Egypt and Cyprus during the Iron Age.” RDAC:213-222.
Carbillet, A. 2005. “Cérémonies autour du thème de la navigation à Amathonte.” CCEC 35:77-88.
Carlström, A. 1987. A Survey of the Flora and Phytogeography of Rodhos, Simi, Tilos and the Marmaris Peninsula (SE Greece, SW Turkey). Lund: Dept. of Systematic Botany.
Carter, J.B. 1985. Greek Ivory-Carving in the Orientalizing and Archaic Periods. New York: Garland Publishing.
Cartledge, P. 1983. “Trade and Politics Revisited: Archaic Greece.” In Trade in the Ancient Economy, edited by P. Garnsey, K. Hopkins & C.R. Whittaker, 1-15. Berkeley: University of California Press.
Cartledge, P. 2002. “The Economy (Economies) of Ancient Greece.” In The Ancient Economy, edited by W. Scheidel & S. von Reden, 11-32. New York: Routledge.
Caruso, F. 2004. “Sul Centauro di Lefkandi.” In Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, edited by N. Stabolidis & A. Gianikouri, 391-401. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης – Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Casevitz, M. 1993. “Emporion: emplois classiques et histoire du mot.” In L' Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 9-22. Paris: Diffusion De Boccard.
Catling, H.W. 1964. Cypriot Bronzework in the Mycenaean World. Oxford: Clarendon Press.
Catling, H.W. 1973. “A Pendent Semicircle Skyphos from Cyprus and a Cypriot Imitation.” RDAC:179-185.
Catling, H.W. 1974. “The Bomford Horse -and- Rider.” RDAC:95-111.
Catling, H.W. 1977. “The Knossos Area, 1974-1976.” AR 23:3-23.
Catling, H.W. 1979. “Knossos, 1978.” AR 25:43-58.
Catling, H.W. 1980. “Objects of Bronze, Iron and Lead.” In Lefkandi I. The Iron Age. Text. The Settlement and the Cemeteries, edited by M.R. Popham, L.H. Sackett & P.G. Themelis, 231-264. London: Thames and Hudson.
Catling, H.W. 1986. “Cyprus, 2500-500 BC; the Aegean and the Near East, 1500-1050 BC.” In Greek and Cypriot Pottery: a Review of Scientific Studies, edited by R.E. Jones, 523-625. Athens: British School at Athens.
Catling, H.W. 1989. “Archaeology in Greece 1988-89.” AR 35:3-116.
Catling, H.W. 1996. “The Dark Age and Later Bronzes.” In Knossos North Cemetery. Early Greek Tombs, edited by J.N. Coldstream & H.W. Catling, 543-574. London: British School at Athens.
Catling, W.V., and I.S Lemos. 1990. Lefkandi II. The Protogeometric Building at Toumba. Part I. The Pottery. London: Thames and Hudson.
Caubet, A., A. Hermary, and V. Karageorghis. 1992. Art Antique de Chypre au Musée du Louvre. Du Chalcolithique à l'époque romaine. Paris: A.G. Leventis Foundation.
Caubet, A., and R.S. Merrillees. 1997. “Les askoi anthropomorphes et zoomorphes aux périodes CA et CM.” In Four Thousand Years of Images on Cypriote Pottery, edited by V. Karageorghis, R. Laffineur & F. Vandenabeele, 15-24). Brussels: A.G. Leventis Foundation.
Chang, K.C. 1975. “Ancient Trade as Economics or as Ecology.” In Ancient Civilization and Trade, edited by J.A. Sabloff & C.C. Lamberg-Karlovsky, 211-224. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Chaniotis, A. 2012. “Listening to stones: Orality and emotions in ancient inscriptions.” In Epigraphy and the Historical Sciences. XIII International Congress of Greek and Latin Epigraphy, edited by J. Davies & J. Wilkes, 299–328. Oxford: Oxford University Press.
Chaniotis, A. 2019. “Display and arousal of emotions in Panhellenic sanctuaties in the shadow of Rom.” In Griechische Heiligtümer als Handlungsorte. Zur Multifunktionalität supralokaler Heiligtümer von der frühen Archaik bis in die römische Kaiserzeit, edited by K. Freitag & M. Haake, 137–154. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.
Chapman, A.C. 1957. “Port of Trade Enclaves in Aztec and Maya Civilizations.” In Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, edited by K. Polanyi, C.M. Arensberg & H.C. Pearson, 114-153. Glencoe: Free Press.

Chapman, S. 1972. “A Catalogue of Iron Age Pottery from the Cemeteries of Khirbert Silm, Joya, Qraye and Qasmieh of South Lebanon with a Note on the Iron Age Pottery of the American University Museum-Beirut.” Berytus 21:55-194.
Charalambidou, X. 2017. “Ceramics, Cultural Interconnections and Influences on Naxos.” In Τέρψις. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou, edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 375–92. Études d’Archéologie 10. Brussels: CReA-Patrimoine.
Charalambidou, X. 2018. “Iron Age Mortuary Practices and Material Culture at the Inland Cemetery of Tsikalario on Naxos: Differentiation and Connectivity.” BSA 113:143–98.
Charbonnet, A. 1986. “Le dieu aux lions d'Érétrie.” AION 8:117-173.
Childs, W.A.P. 2018. “Artisans versus artist in archaic and classical Cyprus.” CCEC 48:23–36.
Christodoulou, A. 1972. “A Cypro-Archaic I Tomb from Maroni.” RDAC:156-160.
Christodoulou, D. 1959. The Evolution of the Rural Land Use Pattern in Cyprus (The World Land Use Survey Regional Monograph 2). Bude: Geographical Publications.
Christou, D. 1972. “A Cypro-Geometric Tomb from "Latsia" Rizokarpaso.” RDAC:143-155.
Christou, D. 1974. “Pottery Types from a New Necropolis at Kato Dheftera.” RDAC:174-185.
Christou, D. 1984. “Supplementary Report on the Iron Age Necropolis at Kato Dheftera.” RDAC:174-206.
Christou, D. 1996. Κύπρο-αρχαϊκή μνημειακή αρχιτεκτονική. Λευκωσία: Τμήμα Αρχαιοτήτων.
Christou, S.A. 2009. “The dual-sexed images at Ayia Irini and their Cypriot ancestors.” In Finds and Results from the Swedish Cyprus Expedition 1927–1931: A Gender Perspective, March 31–April 2, 2006. Medelhavsmuseet, Focus on the Mediterranean 5, edited by S. Houby-Nielsen, K. Slej, K. Göransson & S. Häggman, 98–109. Stockholm: Medelhavsmuseet.
Clark, B. 2018. Trade in Middle and Late Bronze Age Transition at Megiddo: AStudy of Imported Cypriot Pottery, MA Thesis, University of Haifa.
Clerc, G. 1991. “Aegyptiaca.” In Études Chypriotes XIII. La Nécropole d'Amathonte Tombes 110-385, edited by V. Karageorghis, O. Picard & C. Tytgat, 1-157. Nicosie: Fondation A.G. Leventis.
Clerc, G., V. Karageorghis, E. Lagarce, and J. Leclant. 1976. Fouilles de Kition II. Objets Égyptiens et Égyptisants: scarabées, amulettes et figurines en pâte de verre et en faïence, vase plastique en faïence. Sites I et II, 1959-1975. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus.
Cline, E.H. 1995. “Tinker, tailor, soldier, sailor: Minoans and Mycenaeans abroad.” In Politeia. Society and State in the Aegean Bronze Age Vol. I, edited by R. Laffineur & W.-D. Niemeier, 265-283. Liège: Universite de Liege.
Cline, E.H. 2009. Sailing the Wine-Dark Sea: International Trade and the Late Bronze Age Aegean. BAR-IS 591. Oxford: Archaeopress.
Coldstream, J.N. 1960. “A Geometric Well at Knossos.” BSA 55:159-171.
Coldstream, J.N. 1968. Greek Geometric Pottery. London: Methuen.
Coldstream, J.N. 1969. “The Phoenicians of Ialysos.” BICS 16:1-8.
Coldstream, J.N. 1971. “The Cesnola Painter: A Change of Address.” BICS 18(1):1-15.
Coldstream, J.N. 1972. “Knossos 1951-1961: Protogeometric and Geometric Pottery from the Town.” BSA 67:63-98.
Coldstream, J.N. 1973. “Knossos 1951-1961: Orientalizing and Archaic Pottery from the Town.” BSA 68:33-63.
Coldstream, J.N. 1977. Geometric Greece 900-700 BC. London and New York.
Coldstream, J.N. 1979. “Geometric Skyphoi in Cyprus.” RDAC:255-269.
Coldstream, J.N. 1979. “Some Cypriote Traits in Cretan Pottery c. 900-750 B.C.” In Acts of the International Archaeological Symposium "The Relations between Cyprus and Crete ca. 2000-500 B.C." edited by V. Karageorghis, 257-263. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus
Coldstream, J.N. 1981. “Some Peculiarities of the Euboean Geometric Figured Style.” Annuario 59:241-249.
Coldstream, J.N. 1981. “The Greek Geometric and Plain Archaic Imports.” In Excavations at Kition IV. The Non-Cypriote Pottery, edited by V. Karageorghis, 17-22. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus
Coldstream, J.N. 1982. “Greeks and Phoenicians in the Aegean.” In Phönizier im Westen. Madrider Beiträge 8, edited by H.G. Niemeyer, 261-275. Mainz: Philipp von Zabern.
Coldstream, J.N. 1984. “Cypriaca and Cretocypriaca from the North Cemetery of Knossos.” RDAC:122-137.
Coldstream, J.N. 1986. “Kition and Amathus: some Reflections on their westward links.” In Acts of the International Symposium: "Cyprus between the Orient and the Occident", edited by V. Karageorghis, 321-329. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus.
Coldstream, J.N. 1987. “The Greek Geometric and Archaic Imports.” In Études Chypriotes VIII. La Nécropole d'Amathonte. Tombes 113-367 ΙΙ. Céramiques non chypriotes, edited by V. Karageorghis, O. Picard & C. Tytgat, 21-31. Nicosie: Service des antiquités de Chypre.
Coldstream, J.N. 1988. “Early Greek Pottery in Tyre and Cyprus: Some Preliminary Comparisons.” RDAC (Part 2):35-44.
Coldstream, J.N. 1989. “Early Greek Visitors to Cyprus and the Eastern Mediterranean.” In Cyprus and the East Mediterranean in the Iron Age, edited by V. Tatton-Brown, 90-96. London: British Museum Publications.
Coldstream, J.N. 1991. “Knossos: An Urban Nucleus in Dark Age?” In La transizione dal miceneo all'alto arcaismo. Dal palazzo alla città, edited by D. Musti, A. Sacconi, L. Rocchi, L. Rocchetti, R. Scafa, L.M. Sportiello & M.E. Giannotta, 287-299. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche.
Coldstream, J.N. 1993. “Mixed Marriages at the Frontiers of the Early Greek World.” OJA 12:89-107.
Coldstream, J.N. 1995. “Amathus Tomb NW 194: The Greek Pottery Imports.” RDAC:187-198.
Coldstream, J.N. 1995. “Greek Geometric and Archaic Imports from the Tombs of Amathus - II.” RDAC:199-214.
Coldstream, J.N. 1998. “Crete and the Dodecanese: Alternative Eastern Approaches to the Greek
World during the Geometric Period.” In Proceedings of the International Symposium Eastern Mediterranean: Cyprus-Dodecanese- Crete 16th-6th Cent. B.C., edited by V. Karageorghis & N. Stambolidis, 255-263. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Coldstream, J.N. 1999. “On Chronology: the CG II Mystery and its Sequel.” In Cyprus and the Historicity of the Geometric Horizon. Proceedings of an Archaeological Workshop University of Cyprus, Nicosia, 11th October 1998, edited by M. Iacovou & D. Michaelides, 109-118). Nicosia: Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
Coldstream, J.N. 2000. A Strange Prelude to the Cypriot Unguent Trade in Crete. In Πρακτικά του Γ’ Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου, edited by Γ.Κ. Ιωαννίδης & Σ.Α. Χατζηστύλλης, 463-469. Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
Coldstream, J.N. 2000. “Evans's Greek Finds: The Early Greek Town of Knossos, and its encroachment on the Borders of the Minoan Palace.” BSA 95:259-299.
Coldstream, J.N. 2002. “Knossos: "Geometric" Tombs excavated by D. G. Hogarth 1900.” BSA 97:201-216.
Coldstream, J.N. 2003. “Some Aegean Reactions to the Chronological Debate in the Southern Levant.” Tel Aviv 30:247-258.
Coldstream, J.N. 2002. Geometric Greece 900-700 BC. 2nd ed. London: Routledge.
Coldstream, J.N. 2006. “Other peoples' pots. Ceramic borrowing between the early Greeks and
Levantines, in various Mediterranean contexts.” In Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians and Cypriots. Studies in honour of David Ridgway and Francesca Romana Serra Ridgway, edited by E. Herring, I.S. Lemos, F.Lo Schiavo, L. Vagnetti, R. Whitehouse & J. Wilkins, 49-55. London: Accordia Research Insititute, University of London.
Coldstream, J.N. 2006. “’The Long Pictureless Hiatus.’ Some Thoughts on Greek Figured Art
between Mycenaean Pictorial and Attic Geometric.” In Pictorial pursuits. Figurative painting on Mycenaean and Geometric Pottery, edited by E. Rystedt & B. Wells, 159-163. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.
Coldstream, J.N. 2008. Greek Geometric Pottery. A Survey of Ten Local Styles and their Chronology. 2nd ed. Bristol: Phoenix Press.
Coldstream, J.N., and P.M. Bikai. 1988. “Early Greek Pottery in Tyre and Cyprus: Some Preliminary Comparisons.” RDAC Part 2:35-43.
Coldstream, J.N., P. Callaghan, and J.H. Musgrave. 1981. Knossos: an Early Greek Tomb on lower Gypsadhes Hill. BSA 76:141-165.
Coldstream, J.N., and H.W. Catling, eds. 1996. Knossos North Cemetery. Early Greek Tombs. BSA Suppl. 28. London: British School at Athens.
Coldstream, J.N., L.J. Eiring, and G. Forster. 2001. Knossos Pottery Handbook Greek and Roman. British School at Athens Studies 7. London: British School at Athens.
Coldstream, J.N., and E.M. Hatzaki. 2003. “Knossos: Early Greek Occupation under the Roman Villa Dionysus.” BSA 98:279-306.
Coldstream, J.N., and C.F. Macdonald. 1997. “Knossos: area of South-west Houses, early Hellenic Occupation.” BSA 92:191-245.
Coldstream, J.N., and A. Mazar. 2003. Greek Pottery from Tel Rehov and Iron Age Chronology. IEJ 53:29-48.
Constantakopoulou, C. 2007. The Dance of the Islands: Insularity, Networks, the Athenian Empire and the Aegean World. Oxford/New York: Oxford University Press.
Constantinou, G. 1982. “Geological features and ancient exploitation of the cupriferous sulphide orebodies of Cyprus.” In Early Metallurgy in Cyprus, 4000–500 B.C., edited by J.D. Muhly, R. Maddin & V. Karageorghis, 13–23. Nicosia: Pierides Foundation.
Cook, J.M. 1934-1935. Protoattic Pottery. BSA 35:165-219.
Cook, R.M. 1959. “Die Bedeutung der bemalten Keramik für den griechischen Handeln.” JdI 74:118-123.
Cook, R.M., and P. Dupont. 1998. East Greek Pottery. London and New York: Routledge.
Cordano, F. 1984. L'uso della scrittura in Italia meridionale e Sicilia nei secoli VIII e VII a.C. Opus 3.2:281-309.
Coulié, A. 2005. Histoire et archéologie des Cyclades à travers la céramique Archaïque: à propos d'un ouvrage récent. RA Fascicule 2:255-281.
Coulié, A. and M. Filimonos-Tsopotou, eds. 2014. Rhodes une île grecque aux portes de l’Orient. Paris: Louvre éditions.
Counillon, P. 1993. “L'Emporion des géographes Grecs.” In L’Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 47-57. Paris: Diffusions de Boccard.
Counts, D.B. 2004. “Βιβλιοκρισία για Kourou, Karageorghis et alii 2002.” BASOR 333:88-91.
Counts, D.B. 2004. “Art and religion in the Cypriote Mesaoria: the view from Athienou-Malloura.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 34:173–190.
Counts, D.B. 2008. “Master of the Lion: Representation and Hybridity in Cypriote Sanctuaries.” AJA 112.1:3-27.
Counts, D.B. 2009. “From Siwa to Cyprus: The assimilation of Zeus Ammon in the Cypriote pantheon.” In Proceedings of the International Conference Egypt and Cyprus in Antiquity, Nicosia 3–6 April 2003, edited by D. MIchaelides, V. Kassianidou & R. Merrillees, 104–117. Oxford: Oakville.
Counts, D.B. 2010. “Divine symbols and royal aspirations: the Master of Animals in Iron Age Cypriot religion.” In The Master of Animals in Old World Iconography, edited by D.B. Counts & B. Arnold, 135–150. Budapest: Archaeolingua.
Counts, D.B. 2010. “Exploring cultures in contact: postcolonial models and votive religion in ancient Cyprus.” In Zypern – Insel im Schnittpunkt interkultureller Kontakte. Adaption und Abgrenzung von der Spätbronzezeit bis zum 5. Jahrhundert v. Chr. Symposium, Mainz 7.–8. Dezember 2006 (Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien 8), edited by R. Bol, K. Kleibl & S. Rogge, 33–47. Münster: Waxmann.
Counts, D.B. 2011. “Local Style and Regional Trends in Cypriote Limestone Sculpture: The Athienou School.” In Crossroads and Boundaries: The Archaeology of Past and Present in the Malloura Valley, Cyprus, edited by M.K. Toumazou, P.N. Kardulias & B. Counts, 149-162. Boston: American Schools of Oriental Research.
Counts, D.B., and M. Iacovou. 2013. “New approaches to the elusive Iron Age polities of ancient Cyprus: an introduction.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:1–13.
Counts, D.B., and M.K. Toumazou. 2006. “New light on the iconography of Bes in Archaic Cyprus.” In Common Ground: Archaeology,Art, Science and Humanities.Proceedings of the XVIth International Congress of Classical Archaeology Boston, August 23–25, 2003, edited by C.C. Mattusch, A.A. Donohue & A. Brauer, 598–602. Oxford: Oxbow Books.
Courbin, P. 1991. “Bassit - Posidaion: dès Origines à Alexandre.” Ο Ελληνισμός στην Ανατολή, 257-268. Αθήνα.
Courbin, P. 1993. “Fragments d'amphores protogeometriques grecques à Bassit (Syrie).” Hesperia
62:95-113.
Courtois, J.-C. 1971. “Le sanctuaire du dieu au Lingot d'Enkomi - Alasia. Chypriote Fer I XII-XIe siècles avant J.-C.” In Alasia vol. 1, edited by C.F.A. Schaeffer, 151-325. Paris: Klincksieck.
Craig Melchert, H. 2003. The Luwians. Leiden & Boston: Brill.
Crielaard, J.P. 1990. “Some Euboean and related pottery in Amsterdam.” BABesch 65:1-12.
Crielaard, J.P. 1998. “Surfing on the Mediterranean Web: Cypriot Long-distance Communications during the Eleventh and Tenth Centuries B.C.” In Eastern Mediterranean. Cyprus - Dodecanese - Crete 16th -6th cent. B.C., edited by N. Stampolidis & V. Karageorghis, 187-206). Athens: University of Crete and A.G. Leventis Foundation.
Crielaard, J.P. 1999. “Early Iron Age Greek pottery in Cyprus and North Syria: a consumptionoriented approach.” In The Complex Past of Pottery. Production, circulation and consumption of Mycenaean and Greek pottery (sixteenth to fifth centuries BC., edited by J.P. Crielaard, V. Stissi & G.J. van Wijngaarden, 261-290. Amsterdam: J.C. Gieben
Crielaard, J.P. 1999. “Production, circulation and consumption of Early Iron Age Greek Pottery
(eleventh to seventh centuries BC)”. In The Complex Past of Pottery. Production, circulation and consumption of Mycenaean and Greek pottery (sixteenth to fifth centuries B.C.), edited by J.P. Crielaard, V. Stissi & G.J. van Wijngaarden, 49-81. Amsterdam: J.C. Gieben.
Crielaard, J.P. 2016. “Living heroes: metal urn cremations in Early Iron Age Greece, Cyprus and Italy.” In Omero: quaestiones disputatae, edited by F. Gallo, 43-78. Roma: Biblioteca Ambrosiana-Bulzoni Editore.
Crielaard, J.P. 2006. “Basileis at sea: élites and external contacts in the Euboean Gulf region from
the end of the Bronze Age to the beginning of the Iron Age.” In Ancient Greece: from the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, edited by S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos, 271-297. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Cross, F.M. 1980. “Newly Found Inscriptions in Old Canaanite and Early Phoenician Scripts.” BASOR 238:1-20.
Cross, F.M., and L.E. Stager. 2006. “Cypro-Minoan Inscriptions found in Ashkelon.” Israel Exploration Journal 56 no. 2:129-159.
Csapo, E. 1991. “An international Community of Traders in Late 8th-7th c. B.C. Kommos in Southern Crete.” ZPE 88:211-216.
Culican, W. 1970. “Almuñecar, Assur and Phoenician Penetration of the Western Mediterranean.” Levant 2:28-36.
Culican, W. 1973. The Graves at Tell er-Reqeish. Australian Journal of Biblical Archaeology 2(2):66-105.
Culican, W. 1982. “The Repertoire of Phoenician Pottery.” In Phönizier im Westen, Madrider Beiträge 8, edited by H.G. Niemeyer, 45-82. Mainz: Philipp von Zabern.
Curtin, P.D. 1984. Cross-cultural trade in world history. Cambridge: Cambridge University Press.
Curtis, J. 1994. “Messopotamian Bronzes from Greek Sites: the Workshops of Origin.” Iraq 56:125.
D’Acunto, M. 2019. “Documenting Italian Excavations in the Geometric Necropolis of Ialysos (1916-1934): Burial Contexts and Relative and Absolute Chronologies.” In Documenting Ancient Rhodes: Archaeological Expeditions and Rhodian Antiquities, edited by S. Schierup, 264–280. Aarhus: Aarhus University Press.
D'Agata. A. 2000. “Interactions between Aegean groups and local communities in Sicily in the Bronze Age.” SMEA 42:61-83.
d'Agostino, B. 2006. “Funerary customs and society in Rhodes in the Geometric period.” In Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians and Cypriots. Studies in honour of David Ridgway and Francesca Romana Serra Ridgway, edited by E. Herring, I.S. Lemos, F.Lo Schiavo, L. Vagnetti, R. Whitehouse & J. Wilkins, 57-69. London: Accordia Research Insititute, University of London.
Dalby, A. 2006. Rediscovering Homer. Inside the origins of the Epic. New York: W.W. Norton.
Dalton, G., ed. 1968. Primitive, Archaic and Modern Economies. Essays of Karl Polanyi. New York: Anchor Books.
Dalton, G. 1975. “Karl Polanyi's Analysis of Long-Distance Trade and his Wider Paradigm.” In Ancient Civilization and Trade, edited by J.A. Sabloff & C.C. Lamberg-Karlovsky, 63-132. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Daniel, J.F. 1941. “Prolegomena to the Cypro-Minoan Script.” AJA 45.2:249-282.
Davaras, C. 1968. “Two Geometric Tombs at Atsalenio near Knossos.” BSA 63:133-146.
David, N., and C. Kramer. 2001. Ethnoarchaeology in Action. Cambridge: Cambridge University Press.
Davis, B. 2011. “Cypro-Minoan in Philistia?” Kubaba 2:40-74.
Davis, B., J. Maran, and S. Wirghova. 2014. “A new Cypro-Minoan inscription from Tiryns: TIRY Avas 002.” Kadmos 53:91-109.
Dayagi-Mendels, M. 1989. Perfumes and Cosmetics in the Ancient World. Jerusalem: Israel Museum.
Decamps de Mertzenfeld, C. 1954. Inventaire commenté des Ivoires Phéniciens et Apparentés découverts dans le Proche-Orient. Paris: de Boccard.
De Crée, F. 1989. “On the origin of Black-on-Red Ware (Poster Summary).” In Early Society in Cyprus, edited by E. Peltenburg, 200. Edinburgh: Edinburg University Press.
De Crée, F. 1991. “The Black-on-Red or Cypro-Phoenician Ware.” In Phoenicia and the Bible. Studia Phoenicia XI, edited by E. Lipiński, 95-102. Leuven: Peeters.
Demesticha, S., 2020. “In search of the olive-oil trade routes in the eastern Mediterranean during the Late Roman period (4th-7th centuries AD).” In Ελιά και Λάδι στην Ανατολική Μεσόγειο από την Αρχαιότητα στην Προβιομηχανική Εποχή, edited by H. Anagnostakis & E. Mpalta, 153-166. Athens: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς; Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών - Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Demetriou, A. 1978. “Die Datierung der Periode Cypro-Archaisch I nach Fundzusammenhängen mit griechische Keramik.” AA:12-25.
Demetriou, A. 1994. “Πτηνόμορφα αγγεία στην Κύπρο κατά την Εποχή του Σιδήρου.” Archaeologia Cypria 3:47-52.
Demetriou, A. 1989. Cypro-Aegean Relations in the Early Iron Age. Göteborg: P. Åström.
Demetriou, D. 2005. Negotiating Identity: Greek Emporia in the Archaic and Classical Mediterranean, Ph.D. diss., John Hopkins University.
de Polignac, F. 1984. La Naissance de la cité grecque. Cultes, espace et société VIIIVII siècles avant J.-C. Paris: La Découverte.
de Souza, P. 1998. “Towards Thalassocracy? Archaic Greek Naval Developments.” In Archaic Greece: New Approaches and New Evidence, edited by N. Fisher & H. van Wees, 271-293. London: Classical Press of Wales.
Deppert-Lippitz, B. 1985. Griechisches Goldschmuck. Mainz am Rhein: P. von Zabern.
Desborough, V. R. d’A. 1952. Protogeometric Pottery. Oxford: Clarendon Press.
Desborough, V. R. d’A. 1957. “A Group of Vases from Amathus.” JHS 77:212-219.
Desborough, V. R. d’A. 1972. “Bird Vases.” Κρητικά Χρονικά 24-II:245-277.
Desborough, V. R. d’A. 1972. The Greek Dark Ages. New York: St. Martin’s Press.
Desborough, V. R. d’A. 1973. “Mycenaeans in Cyprus in the 11th Century B.C.” In The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean, edited by V. Karageorghis, 79-87. Nicosia: Dept. of Antiquities Cyprus and Zavallis Press.
Desborough, V. R. d’A. 1980. “The Dark Age Pottery (SM-SPG III) from Settlement and Cemeteries.” In Lefkandi I. The Iron Age. Text, edited by M.R. Popham, L.H. Sackett & P.G. Themelis, 281-350. London: Thames and Hudson.
Desborough, V. R. d’A., R.V. Nicholls, and M.R. Popham. 1970. “A Euboean Centaur.” BSA 65:21-30.
Descoeudres, J.P. 1976. “Die vorklassische Keramik aus dem Gebiet des Westtors.” In Eretria V:13-58. Bern: Franke.
Descoeudres, J.P. 2002. “Al Mina across the great divide.” Mediterranean Archaeology 15:49-72.
des Courtils, J., and A. Pariente. 1988. “Excavations in the Heracles Sanctuary at Thasos.” In Early Greek Cult Practice, edited by R. Hägg, N. Marinatos & G.C. Nordquist, 121-123. Stockholm: Åströms Förlag.
des Courtils, J., and A. Pariente. 1991. “Problèmes topographiques et religieux à l'Herakleion de Thasos.” In L’ Espace Sacrificiel dans les civilisations méditerranéennes de l’antiquité, edited by R. Étienne & M.T. Le Dinahet, 67-73. Paris: de Boccard.
Destrooper-Georgiades, A. 1984. “Le trésor de Larnaca (IGCH 1272) reexamine.” Report of the Department of Antiquities Cyprus:140–161.
Destrooper-Georgiades, A. 1995. “La numismatique partim orient.” In La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherché, edited by V. Krings, 148–181. Leiden – New York – Köln: E.J. Brill.
Diakou, S. 2018. The Upper Geometric Cemetery at Lapithos. University of Pennsylvania Museum Excavations 1931–1932. SIMA 146. Uppsala: Paul Astrom Editions.
Dickinson, O. 2006. The Aegean from Bronze Age to Iron Age: Continuity and change between the twelfth and eighth centuries BC. London: Routledge.
Dikaios, P. 1963. “A "Royal" Tomb at Salamis, Cyprus.” AA:126-198.
Dikomitou-Eliadou, M. 2018. “Πρώιμη και Μέση Εποχή του Χαλκού.” In Ιστορία της Κύπρου. Τόμος Α’ 11000 π.Χ. – 649 μ.Χ., edited by S. Neocleous, 59-76. Αθήνα: Μέλαθρον Οικουμενικού Ελληνισμού.
Dikomitou-Eliadou, M. 2019. “The fabric next door: a comparative study of pottery technology and composition at the Early and Middle Bronze Age settlements of Marki-Alonia and Alambra-Mouttes.” In New Directions in Cypriot Archaeology, edited by C. Kearns & S. Manning, 75-98. Ithaca: Cornell University Press.
Dimitrova, A. 2018. “Funerary stele of a Cypriot from the Black Sea.” In From the Meidterranean to the Atlantic: People, Goods and Ideas between East and West, edited by M. Guirguis, 420-422. Pisa-Roma: Fabrizio Serra Editore.
Di Vita, A. 1985. “Atti della Scuola. Ialysos.” Annuario 63:367-369.
Di Vita, A. 1992. “Chypre dans les dépôts votifs de Athana Ialysia.” In The Civilizations of the Aegean and their Diffusion in Cyprus and the Eastern Mediterranean. 2000-600 B.C., edited by V. Karageorghis, 88-91. Larnaca: Pierides Foundation.
Di Vita, A. 1996. “Camiro: La topografia della città.” In La Presenza Italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948. La ricerca archeologica. La conservazione. Le scelte progettuali, edited by M. Livadiotti & G. Rocco, 66-70. Catania: Edizioni del prisma.
Dothan, T. 1971. “Ashdod II-III, 1963, 1965.” Atiqot:9-10.
Dothan, T., and Y. Porath. 1982. Ashdod IV: Excavation of Area M. Atiqot 15. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Doumas, C. 1963. “Αρχαιότητες και μνημεία Κυκλάδων.” ΑΔ 18 Β2:273-285.
Doumet, C., and I. Kawkabani. 1995. “Les tombes de Rachidieh: remarques sur les contactes internationaux et le commerce phénicien au VIIIe siècle av. J.-C.” Actes du IIIe Congès International des Études Phéniciennes et Puniques, Vol. I:379-395. Tunis: Institut National du Patrimoine.
Doumet-Serhal, C. 1993-1994. “La cruche à "arête sur le col": Un fossile directeur de
l'expansion phénicienne en Méditerranée aux 9ème et 8ème siècles avant J.C.” Berytus 41:99-136.
Dragendorff, H. 1903. Theraeische Graeber. Thera II. Berlin: Walter de Gruyter.
Driessen, J., and K. Harrel, eds. 2015. THRAVSMA. Fragmentation in the Bronze Age Aegean and Cyprus. Louvain: UCL Presses Universitaires de Louvain.
Dubur-Jarrige, M.-A. 2001. “L'atélier du parfumeur en Crète et en Grèce à l' ge du
Bronze.” In Techniques et sociétés en Méditerranée, edited by J.-P. Brun & P. Jockey, 423-440. Paris: Maisonneuve et Larose.
Dugas, C. 1928. DÉLOS 10. Les Vases de l'Héraion. Paris: de Boccard.
Dugas, C., and C. Rhomaios. 1934. DÉLOS 15. Les Vases Préhelléniques et Géometriques. Paris: de Boccard.
Dunbabin, T.J. 1944. “Archaeology in Greece 1939-1945.” JHS 64:78-97.
Dunbabin, T.J. 1957. The Greeks and their Eastern Neighbours. Studies in the relations between
the countries of the Near East in the Eighth and Seventh centuries B.C. London: Society for the Promotion of Hellenic Studies.
Dunn-Vaturi, A.-E. 2006. “Parallel lives: Ancient Island Societies in Crete and Cyprus.” CCEC 36:233-240.
du Plat Taylor, J. 1959. “The Cypriot and Syrian Pottery from Al Mina, Syria.” Iraq 21:62-92.
Duplouy, A. 2006. Le prestige des élites. Recherches sur les modes de reconnaissance sociale en Grèce entre les Xe et le Ve siècles avant J.-C. Paris: Les Belles Lettres.
Dupont, P. 2000. “Trafics méditerranéens archaïques: quelques aspects.” In Die Ägäis und das westliche Mittelmeer.Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr., edited by F. Krinzinger, 445-460. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Eckert, M. 2016. Die Aphrodite der Seefahrer und ihre Heiligtümer am Mittelmeer. Munster: LIT.

Efstathiou, Μ. 2001. “Το νεκροταφείο της αρχαίας Οίας στη Θήρα. Ταφές καύσης.” In Καύσεις στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Stampolidis, 301-320. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
Egetmeyer, M. 2016. “Appendix V. A bronze bowl from Palaepaphos-Skales with a new Cypro-Minoan inscription from the Cypro-Geometric period.” In Palaepaphos-Skales. Tombs of the Late Cypriot IIIB and Cypro-Geometric Periods (Excavations of 2008 and 2011), edited by V. Karageorghis & E. Raptou, 131-136. Nicosia: The Cyprus Institute.
Elayi, J., and H. Sayegh. 2000. Un quartier du port Phénicien de Beyrouth au Fer III / Perse. Archéologie et histoire. Paris: Gabalda.
Elgavish, J. 1993. “Shiqmona.” In The New Encyclopedia of Archaeological Excavations in the Holy Land Vol. 4, edited by E. Stern, 1373-1378. Jerusalem: Israel Exploration Society & Carta.
Epha،l, I., and J. Naveh. 1989. “Hazael's Booty Inscriptions.” IEJ 39:192-200.
Elsaantani. MI. 1982. Αι Ελληνο-Αιγυπτιακαί Σχέσεις υπό το φως των Αιγυπτιακών και Αιγυπτιαζόντων Πλαστικών έργων εκ του Ελληνικού Χώρου: 945-525 π.Χ., Ph.D. diss., Εθνικό και Καποδιαστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Eriksson, K.O. 1993. Red-Lustrous Wheel-Made Ware. SIMA 103. Jonsered: Paul Åströms Förlag.
Étienne, R. 1993. “L'Emporion chez Strabon.” In L'Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 23-34. Paris: Diffusion de Boccard.
Evagelidis, D. 1918. “Παράρτημα του Αρχαιολογικού Δελτίου, Γ.2. Τάφοι μετά γεωμετρικών αγγείων.” ΑΔ 4:43-44.
Evely, D. 1996. “Other Materials.” In Knossos North Cemetery. Early Greek Tombs. BSA Suppl., 28, edited by J.N. Coldstream & H.W. Catling, 621-636. London: British School at Athens.
Evely, D. 2006. Lefkandi IV. The Bronze Age: The Late Helladic IIIC Settlement at
Xeropolis. BSA Suppl. Vol. 39. London: British School at Athens.
Fadelli, G. 2020. “L’apporto cipriota nella definizione della panoplia cretese alto arcaica: il caso di Othi Petra.” In Eleutherna, Crete and the Outside World, edited by N.Chr. Stampolidis & M. Giannopoulou, 57–65. Athens and Rethymno: Grafotehniki Kritis.
Falsone, G. 1987. “La coupe phénicienne de Fortetsa, Crète: une reconsidération.” In Studia Phoenicia V. Phoenicia and the East Mediterranean in the first Millennium B.C., edited by E. Lipiński, 181-194. Leuven: Peeters.
Fantalkin, A. 2001. “Low Chronology and Greek Protogeometric and Geometric Pottery in the Southern Levant.” Levant 33:117-125.
Fantalkin, A. 2006. “Identity in the making: Greeks in the eastern Mediterranean during the Iron Age.” In Naukratis. Greek Diversity in Egypt: Studies on East Greek pottery and exchange in the eastern Mediterranean (British Museum Research Publication 162), edited by A. Villing & U. Schlotzhauer, 199–208. London: The British Museum.
Farmakidou, E. 2004. “Από τα νεκροταφεία της Ιαλυσού: δυο γεωμετρικές ταφές στην Κρεμαστή Ρόδου.” In To Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by N. Stampolidis & Α. Giannikouri, 165-176. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Faure, P. 1987. Parfums et aromates de l'Antiquité. Paris: Pluriel.
Ferrara, S. 2012. Cypro-Minoan Inscriptions: Volume 1: Analysis. Oxford: Oxford University Press.
Ferrara, S. 2013. Cypro-Minoan Inscriptions: Volume 2: The Corpus. Oxford: Oxford University Press.
Feyel, C. 2006. Les artisans dans les sanctuaires grecs aux époques Classique et Hellénistique à travers la documentation financière en Grèce. Athens: École française d'Athènes.
Figueira, T.J. 1984. “Karl Polanyi and Ancient Greek Trade: The Port of Trade.” AncW 10:15-30.

Filimonos-Tsopotou, M. and T. Marketou 2014. “Les fouilles grecques”. In Rhodes une île grecque aux portes de l’Orient, edited by A. Coulié & M. Filimonos-Tsopotou, 63–75. Paris: Louvre éditions.
Finkelberg, M. 2005. Greeks and Pre-Greeks. Aegean Prehistory amd Greek Heroic Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
Finkelstein, I. 2004. “Tel Rehov and Iron Age Chronology.” Levant 36:181-188.
Finkelstein, I., and E. Piasetzky. 2006. “The Iron I-IIA in the Highlands and Beyond: 14C
Anchors, Pottery Phases and the Shoshenq I Campaign.” Levant 38:45-61.
Finley, M.I. 1965. “Classical Greece.” In Trade and Politics in the Ancient World, edited by M.I. Finley, 11-35. Paris: Ayer Co Pub.
Finley, M.I. 1973. The Ancient Economy. Berkeley and Los Angeles: University of Califronia Press.
Finley, M.I. 1999. The Ancient Economy (Updated with a new foreword by Ian Morris). Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Fletcher, R. 2004. “Sidonians, Tyrians and Greeks in the Mediterranean: the Evidence
from Egyptianizing Amulets.” Ancient West & East 3.1:51-77.
Fletcher, R. 2006. “The cultural biography of a Phoenician mushroom-lipped jug.” OJA 25.2:173-194.
Fletcher, R. 2011. “Greek-Levantine Cultural Exchange in Orientalising and Archaic Pottery shapes.” AWE 10:11-42.
Flourentzos, P. 1981. “Four Early Iron Age Tombs from Nicosia Old Municipality.” RDAC:115-128.
Flourentzos, P. 1985. “An Archaic Tomb from Khirokitia.” RDAC:222-231.
Flourentzos, P. 1986. “Tomb Groups from the Necropolis in Ay. Omologites, Nicosia.” RDAC:150-163.
Flourentzos, P. 1997. “The Early Geometric Tomb no. 132 from Palaepaphos.” RDAC:295-318.
Flourentzos, P. 2004. “The Tomb no. 646 at Amathus.” RDAC:201-216.
Fontan, E., and H. Le Meaux. 2005. “Figurines et amulettes égyptisantes du Levant et de Chypre.” In Faïences de l'antiquité de l'Égypte à l'Iran, edited by A. Caubet & G. Pierrat-Bonnefois, 125-128. Paris: Museé du Louvre Éditions.
Forrest, W.G. 1969. “Two Chronographic Notes. I. The Tenth Thalassocracy in Eusebios.” CQ 63:95-106.
Forsdyke, E.J. 1926-1927. “The Mavro Spelio Cemetery at Knossos.” BSA 28:243-296.
Fossing, P. 1940. Glass Vessels before Glass-blowing. Copenhagen: Ejnar Munksgaard.
Fourrier, S. 1999. Chypre et la Grèce de l'est à l'époque archaïque (VIIe - Ve siècle av.
J.-C.), Ph.D. diss., Université Lumière - Lyon 2.
Fourrier, S. 2002. “Les territoires des royaumes chypriotes archaïques: une esquisse de géographie historique.” Cahiers du Centre d'Etudes Chypriotes 32:135–146.
Fourrier, S. 2006. “Les deux dépôts archaïques.” In Amathonte VI. Le sanctuaire d’Aphrodite. Des origines au début de l’époque impériale, Études chypriotes XVII, edited by S. Fourrier & A. Hermary, 49–126. Athènes: École française d’Athènes.
Fourrier, S. 2007. La coroplastie chypriote archaïque. Identités culturelles et politiques à l’époque des royaumes (Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 46). Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
Fourrier, S. 2007. “La constitution d’identités régionales à Chypre à l’époque archaïque.” Pallas 73:115–124.
Fourrier, S. 2009. “Le dépôt archaïque du rempart Nord d’Amathonte VII. Autres productions chypriotes et importations levantines.” Bulletin de Correspondance Hellénique 133:67–93.
Fourrier, S. 2011. “Pots for goods and for the gods: The Iron Age ceramics from the Malloura sanctuary.” In Crossroads and Boundaries: The Archaeology of Past and Present in the Malloura Valley, Cyprus, edited by M.K. Tomazou, P.N. Kardulias & D.B. Counts, 125-132. Boston: American Schools of Oriental Research.
Fourrier, S. 2013. “Constructing the peripheries: extra-urban sanctuaries and peer-polity interaction in Iron Age Cyprus.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:103–122.
Fourrier, S. 2014. “Appendix II. The Ceramic Repertoire of the Classical Period Necropolis of Kition.” In The Phoenician Period Necropolis of Kition II, edited by S. Hadjisavvas, 135–181. Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Fourrier, S. 2014. “Rois et cités de Chypre: questions de territoires.” Cahiers du Cente d’Études Chypriotes 44:119–136.
Fourrier, S. 2015. Espaces urbaines et périurbaines à Chypre à l’âge du fer (Xie s.-Ive s. Av. J.-C.).” In Espaces urbaines et périurbains dans le monde méditerranéen antique, edited by H. Ménard & R. Plana-Mallart, 85–95. Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée.
Fourrier, S. 2015. “La céramique chypriote et levantine des époques Géométrique et Archaïque.” In Kition-Bamboula VI:Le Sanctuaire sous la colline. Travaux de la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 67, edited by A. Caubet, S. Fourrier & M. Yon, 111–172. Lyon: Maison de l'Orient et de la Méditerranée.
Fourrier, S. 2019. “Cyprus.” In The Oxford Handbook of the Phoenician and Punic Mediterranean, edited by C. López-Ruiz & B.R Doak, 481–491. New York: Oxford University Press.
Frankenstein, S. 1979. “The Phoenicians in the far West: A Function of Neo-Assyrian Imperialism.” In Power and Propaganda. A Symposium on Ancient Empires. Mesopotamia. Copenhagen Studies in Assyriology Vol. 7, edited by M. Trolle Larsen, 263-294. Copenhagen: Akademisk
Freyer-Schauenburg, B. 1966. Elfenbeine aus dem samischen Heraion. Hamburg: Cram.
Fritz, V. 1987. “The Lion Bowl from Kinneret.” BiblArch 50.4:232-240.
Fritz, V., and A. Kempinski. 1983. Ergebnisse der Ausgrabungen auf der Hirbert el-Msas (Tel Masos) 1972-1975. Wiesbaden: Harrassowitz.
Frödin, O., and A.W. Persson. 1938. Asine I. Results of the Swedish Excavations 1922-1930. Stockholm: Generalstabens litografiska Anstal.
Furtwängler, A. 1886. “Erwerbungen der königl. Museen zu Berlin im Jahre 1885.” JdI 1:128-161.
Furumark, A. 1941. The Mycenaean Pottery: Analysis and Classification. Stockholm: Kungl.
Furumark, A. 1944. “The Mycenaean III C Pottery and its Relation to Cypriote Fabrics.” OpArch 3:194-265.

Gaber, P. 2000. “The Pottery from Idalion.” In Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Λευκωσία 16-20 Απριλίου 1996) Τόμος Α, edited by G.K. Ioannidis & S.A. Chatzistilis, 471-484). Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
Gadolou, A. 2003. “Achaean Pottery of the Late Geometric Period: The Impressed Ware Workshop.” BSA 98:307-329.
Gal, Z. 1992. “Hurbat Rosh Zayit and the Early Phoenician Pottery.” Levant 24:173-186.
Garbini, G. 1978. “Un'iscrizione aramaica a Ischia.” La Parola del Passato 33:143-150.
Garelli, P. 1983. Remarques sur les rapports entre l'Assyrie et les cités phéniciennes. In
Atti del I Congesso Internazionale di Studi Fenici e Punici (Vol. I, pp. 61-66). Roma.
Gates, C.W. 1979. Burials at ialysos and Kameiros (Rhodes) in the mid Archaic Period, ca. 625-525 BC, Ph.D. diss., University of Pennsylvania.
Gennadiou, A. 202o. “The signs KU, RU and KO on Salamonian coins of the5th cent. BC.” The Numismatic Chronicle 180: 69-94.
Georgiadou, A. 2011. “À propos de la production céramique chypro-géométrique d’Amathonte : essai de caractérisation.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 41:167–182.
Georgiadou, A. 2012. “La production céramique de Kition au Chypro-Géométrique I.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 321–344. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Georgiadou. A. 2012. “The early Cypro-Geometric pottery: Examining the evidence from Lapithos Tomb 502.” In Cyprus: An Island Culture. Society and Social Relations from the Bronze Age to the Venetian Period, edited by A. Georgiou, 84–103. Oxford: Oxbow Books.
Georgiadou, A. 2014. “Productions et styles régionaux dans l’artisanat céramique de Chypre à l’époque géométrique (XIe-VIIIe s. av. J.-C.).” Bulletin de Correspondance Hellénique 138:361–385.
Georgiadou, A. 2016. “La diffusion de la céramique chypriote d’époque géométrique en Méditerranée orientale: productions et modèles de distribution.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 46:89–112.
Georgiadou, A. 2017. “Aspects of pottery production and circulation in the Early Iron Age Cypriot polities: considering the evidence of the Salamis workshops.” In Τέρψις. Studies in Honour of Nota Kourou (Études d’archéologie 10), edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 99–112. Brussels: CReA-Patrimoine.
Georgiadou, A. 2018. “La dimension régionale des échanges entre Chypre et le Levant à l’époque chypro-géometrique (Xie-VIIIe s. Av. J.-C.).” In Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’ ge du Bronze au début de l’époque Hellénistique (BCH Supplément 60), edited by A. Cannavò & L. Thély, 49–65. Athènes: École française d’Athènes.
Georgiou, A. 2015. “Cyprus during the "Crisis Years" Revisited.” In The Mediterranean Mirror. Cultural contacts in the Mediterranean sea between 1200 and 750 B.C., edited by A. Babbi, F. Bubenheimer-Erhart, B. Marín-Aguilera & S. Mühl, 128-145. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.
Georgiou, A. 2016. “The ‘White Painted Wheelmade III ware’ from the Evreti Wells.” In Feasting, Craft and Depositional Practice in Late Bronze Age Palaepaphos. The Well Fillings of Evreti, edited by C. von Rüden, A. Georgiou, A. Jacobs & P. Halstead, 79-180. Rahden/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH.
Georgiou, A. 2017. “Flourishing amidst a “Crisis”: the regional history of the Paphos polity during the transition from the 13th to the 12th centuries BCE.” In “Sea Peoples” Up-to-Date. New Research on Transformationsin the Eastern Mediterraneanin the 13th – 11th Centuries BCE, edited by P.M. Fischer & T. Burge, 207-227. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Georgiou, A. 2018. “From the hand to the wheel. Revisiting the transformations of the Late Cypriot ceramic industry of finewares during the 13th-to-12th c. BC transition.” In Technology in Crisis: Tchnological changes in ceramic production during periods of trouble, edited by I. Caloi & C. Langohr, 177-200. Louvain: Presses universitaires de Louvain.
Georgiou, G. 2003. “A Cypro-Geometric I tomb from Kition.” RDAC:149–67.
Georgiou, H. 1997. “Seafaring, Trade Routes and the Emergence of the Bronze Age: Urban Centers in the Eastern Mediterranean.” In Res Maritimae. Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity (Proceedings of the Second International Symposium "Cities on the Sea"), edited by S. Swiny, R.L. Hohlfelder & H.W. Swiny, 117-124. Atlanta: Scholars Press.
Gercke, W. 1969. “Eine samische Tonmaske.” In Opus Nobile. Festschrift zum 60. Geburtstag von Ulf Jantzen, edited by P. Zazoff, 51-52. Wiesbaden: F. Steiner.
Gilboa, A. 1989. “New Finds at Tel Dor and the Beginning of Cypro-Geometric Pottery Import to Palestine.” IEJ 39:204-218.
Gilboa, A. 1999. “The Dynamics of Phoenician Bichrome Pottery: A View from Tel Dor.” BASOR 316:1-22.
Gilboa, A. 1999. “The View from the East. Tel Dor and the Earliest Cypro-Geometric Exports to Levant.” In Cyprus: The Historicity of the Geometric Horizon, edited by M. Iacovou & D. Michaelides, 119-139. Nicosia: Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
Gilboa, A. 2005. “Sea Peoples and Phoenicians along the Southern Phoenician Coast – A Reconciliation: An Interpretation of Šikila (SKL) Material Culture.” BASOR 337:47-78.
Gilboa, A. 2012. “Cypriot Barrel Juglets at Khirbet Qeiyafa and other Sites in the Levant: Cultural Aspects and Chronological Implications.” Tel Aviv 39:133–149.
Gilboa, A. 2015. “Iron Age I–II Cypriot Imports and Local Imitations.” In The Ancient Pottery of Israel and Its Neighbors from the Iron Age through the Hellenistic Period. Vol. 2, edited by S. Gitin, 483–507. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Gilboa, A., and I. Sharon. 2003. “An Archaeological Contribution to the Early Iron Age Chronological Debate: Alternative Chronologies for Phoenicia and Their Effects on the Levant, Cyprus and Greece.” BASOR 332:7-80.
Gilboa, A., I. Sharon, and J. Zorn. 2004. “Dor and Iron Age Chronology: Scarabs, Ceramic Sequence and C.” Tel Aviv 31:32-59.
Gilboa, A., P. Waiman-Barak, and I. Sharon. 2015. “Dor, the Carmel Coast and Early Iron Age Mediterranean Exchanges.” In The Mediterranean Mirror. Cultural Contacts in the Mediterranean Sea between 1200 and 750 B.C. International Post-doc and Young Researcher Conference, Heidelberg, 6th-8th October 2012, edited by A. Babbi, F. Bubenheimer-Erhart, B. Marin-Aguilera & S. Mühl, 85-109. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.
Gill, C. 1998. “Altruism or Reciprocity in Greek Ethical Philosophy?” In Reciprocity in Ancient Greece, edited by C. Gill, N. Postlethwaite & R. Seaford, 303-328. Oxford: Oxford University Press.
Gill, C., N. Postlethwaite, and R. Seaford, eds. 1998. Reciprocity in Ancient Greece. Oxford: Oxford University Press.
Gill, D.W.J. 1987. “An Attic lamp in Reggio: the largest batch notation outside Athens?” OJA 6:121-125.
Gill, D.W.J. 1987. “The date of the Porticello shipwreck: Some observations on the Attic bolsals.”
IJNA 16:31-33.
Gill, D.W.J.1988. “Silver Anchors and Cargoes of Oil: Some observations on Phoenician Trade
in the Western Mediterranean.” PBSR 56:1-12.
Gill, D.W.J. 1988. “The Distribution of Greek Vases and Long Distance Trade.” In Ancient Greek and Related Pottery, edited by J. Christiansen & T. Melander, 175-185. Copenhagen: Allard Pierson Museum.
Gill, D.W.J. 1991. “Pots and Trade: Spacefillers or Objects d'Art?” JHS 111:29-47.
Gill, W.J. 1992. “The Ivory Trade.” In Ivory in Greece and the East Mediterranean from the Bronze Age to the Hellenistic Period, edited by J.L. Fitton, 233-237. London: The British Museum.
Gillis, C. 1995. “Trade in the Late Bronze Age.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 61-86. Jonsered: P. Åstöms förlag.
Gillis, C., C. Risberg, and B. Sjöberg. 1995. “Introduction to Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects if Trade.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 3-6. Jonsered: P. Åstöms förlag.
Gillis, C., C. Risberg, and B. Sjöberg, eds. 2000. Trade and Production in Premonetary Greece. Acquisition and Distribution of Raw Materials and Finished Products. Jonsered: P. Åströms förlag.
Gisler, J.-R. 1993-1994. “Erétrie et le peintre de Cesnola.” Αρχαιογνωσία 8:11-94.
Gjerstad, E. 1948. The Swedish Cyprus Expedition IV Part II. The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical Periods. Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.
Gjerstad, E. 1960. “Pottery Types. Cypro-Geometric to Cypro-Classical.” Opuscula Atheniensia 3:105-122.
Gjerstad, E. 1977. “Pottery from various parts of Cyprus.” In Greek Geometric and Archaic Pottery from Cyprus, edited by E. Gjerstad & et. Alii, 23-59. Stockholm: Swedish Institute in Athens.
Gjerstad, E. 1933. Sekler och Dagar: med svenskarna på Cypern 1927–1931. Stockholm: Bonnier.
Gjerstad, E. 1935. “Ajia Irini.” In The Swedish Cyprus Expedition Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927–1931. Vol. II, 642–824. Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.
Gjerstad, E. 1948. The Swedish Cyprus Expedition Vol. IV, Part 2. The Cypro-Geometric, Cypro-Archaic and Cypro-Classical periods, Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.
Gjerstad, E. 1960. “Pottery types: Cypro-Geometric to Cypro-Classical.” Opuscula Atheniensia 3:105–122.
Gjerstad, E. 1963. “Supplementary notes on finds from Ajia Irini in Cyprus.” Medelhavsmuseet Bulettin 3:3–40.
Gjerstad, E. 1979. “The Phoenician colonization and expansion in Cyprus.” Report of the Department of Antiquities Cyprus:230–254.
Gjerstad, E. 1980: Ages and Days in Cyprus. Göteborg: Paul Åströms Förlag.
Gjerstad, E., J. Lindros, E. Sjöqvist, and A. Westholm. 1934. The Swedish Cyprus Expedition I. Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927-1931. Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.
Gjerstad, E., J. Lindros, E. Sjöqvist, and A. Westholm 1935. Finds and Results of the Excavations in Cyprus 1927-1931. Stockholm: Swedish Cyprus Expedition.
Godart, L., and J.-P. Olivier. 1978. Recueil Des Inscriptions En Lineaire A, vol. 5 Etudes Cretoise XXI. Paris: De Boccard.
Goedon, J.M., and A. Kouramenos, eds. 2020. Mediterranean Archaeologies of Insularity in an Age of Globalization. Oxford: Oxbow books.
Goldman, H., ed. 1963. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus, III. Princeton: University Press.
Goldstein, S.M. 1979. Pre-Roman and Early Roman Glass in the Corning Museum of Glass. Corning: Corning Museum of Glass.
González de Canales, F., L. Serrano, and J. Llompart. 2006. “The Pre-colonial Phoenician Emporium of Huelva ca 900-770 BC.” BABesch 81:13-29.
Göransson, K. 2012. “The Swedish Cyprus Expedition. The Cyprus collections in Stockholm and the Swedish excavations after the SCE.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 42:399–421.
Göransson, K. 2013. “Cypriot basket-handled amphorae in Hellenistic Cyrenaica.” In The Transport Amphorae and Trade of Cyprus, edited by J. Lund & M. Lawall, 47-50. Aarhus: Aarhus University Press.
Gordon, J.M., & W.R. Caraher. 2020. “From the land of the Paphian Aphrodite to the busy Christian countryside: Globalization, empire and insularity in Early and Late Roman Cyprus.” In Mediterranean Archaeologies of Insularity in the Age of Globalization, edited by A. Kouremenos & J.M. Gordon, 237–274. Oxford: Oxbow.
Gorton, A.F. 1996. Egyptian and Egyptianizing Scarabs. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology.
Gould, R.A. 2000. Archaeology and the Social History of Ships. Cambridge: Cambridge University Press.
Goula, E. 2004. “Ο Εμπορικός Ρόλος της Κεντρικής Κρήτης κατά τον 9ο και 8ο αι. π.Χ.” In Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή, 35-49. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπ.Πο., Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Gradoli, M.G., P. Waiman-Barak, Z. Dunseth, P.M. Fischer and M. Perra. 2020. “Cyprus and Sardinia in the Late Bronze Age: Nuragic Table Ware at Hala Sultan Tekke.” Journal og Archaeological Science Reports 33:1-15.
Graham, A.J. 1978. “The Foundation of Thasos.” BSA 73:61-98.
Graham, A.J. 1986. “The Historical Interpretation of Al Mina.” DHA 12:51-65.
Graham, A.J. 2001. Collected Papers on Greek Colonization. Mnemosyne Suppl. 214. Leiden-Boston: Brill.
Grant, E., and G.E. Wright. 1938. Ain Shems Excavations (Palestine). Part IV (Pottery). Haverford: Haverford College.
Grant, E., and G.E. Wright. 1939. Ain Shems Excavations (Palestine) Part IV (Text). Haverford: Haverford College.
Gras, M. 1993. “Pour une Mediterranée des Emporia.” In L'Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 103-112. Paris: Publications du Centre Pierre Paris.
Gras, M. 1997. Il Mediterraneo nell'età arcaica. Paestum: Pandemos.
Gras, M. 2002. Péériples culturels entre Carthage, la Grèce et la Sicile au VIIIe siècle av. J.-
C. In Identités et cultures dans le monde méditerraneén antique, edited by C. Muller & F. Prost, 183-198. Paris: Éditions de la Sorbonne.

Gras, M., P. Rouillard, P., and J. Teixidor. 1989. L'univers phénicien. Paris: Arthaud.
Grasso, L., L. Pappalardo, and F.P. Romano. 2004. “In Merito alla Classe dei Cosidetti Aryballoi Rodio-Cretesi.” In Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by N. Stampolidis & A. Giannikouri, 159-164. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, ΥΠ.ΠΟ.Α, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Graziadio, G. 1999. “L'adozione della wishbone handle nell'Egeo: un aspetto trascurato dei rapporti cipro-egei.” In Επί πόντον πλαζόμενοι. Simposio italiano di studi egei, edited by V. La Rosa, D. Palermo & L. Vagnetti, 365-377. Roma: Scuola A rcheologica I taliana di Atene.
Greene, E.S. 2018. “Shipwrecks as indices of archaic Mediterranean trade networks.” In Maritime Networks in the Ancient Mediterranean World, edited by J. Leidwanger & C. Knappett, 132-162. New York: Cambridge University Press.
Greene, E.S., J. Leidwanger, and H. Özdaş. 2013. “Expanding contacts and collapsing distances in early Cypro-Archaic trade: Three case studies of shipwrecks off the Turkish coast.” In The Transport Amphorae and Trade of Cyprus, edited by M.W. Lawall & J. Lund, 22-34. Aarhus: Aarhus University Press.
Grigoriadou, A., A. Giannikouri, and T. Marketou. 2001. “Καύσεις νεκρών από την Ιαλυσό.” In Καύσεις στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπολίδης, 373-403. Αθήνα: Πέργαμος Εκτυπωτική Εκδοτική.
Gubel, E. 2006. “Notes on the Phoenician Component of the Orientalizing Horizon.” In Debating Orientalization. Multidisciplinary Approaches to Change in the Ancient Mediterranean, edited by C. Riva & N.C. Vella, 85-93. London: Oakville.
Guranlick, E. 1992. “East to West: Near Eastern Artifacts from Greek Sites.” In La circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancient, edited by D. Charpin & F. Joannés, 327-340. Paris: Editions Recherche sur les civilisations.
Gürtekin-Demir, R.G. 2011. “An Eastern Mediterranean Painting Convention in Western Anatolia: Lydian Black-on-Red.” In Intercultural Contacts in the Ancient Mediterranean, edited by K. Duistermaat & I. Regulski, 359–378. Leuven, Paris and Walpole: Peeters and Departement Oosterse Studies.
Hadjianastasiou, O. 1996. A Mycenaean Pictorial vase from Naxos. In Atti e Memorie del Secondo Congresso Internazionale di Micenologia, edited by E. De Miro, L. Godart & A. Sacconi, 1433-1441. Roma: Edizioni dell'Ateneo.
Hadjicosti, M. 1997. “The Kingdom of Idalion in the Light of New Evidence.” BASOR 308:49-63.
Hadjidaki, E. 1988. “Preliminary report of Excavations at the Harbor of Phalasarna in West Crete.” AJA 92:463-479.
Hadjidaki, E. 1988. The Classical and Hellenistic harbor at Phalasarna: A pirate's port?, Ph.D. diss., University of California.
Hadjidakis, P.J. 2003. Delos. Athens: Eurobank.
Hadjisavvas, S. 1989. “Two Cypro-Archaic Tombs at Alassa-Kampos.” RDAC:95-108.
Hadjisavvas, S. 2015. “Perishing heritage: the case of the occupied part of Cyprus.” Journal or Eastern Mediterranean Archaeology and Heritage Studies 3.2:128–140.
Hadjisavvas, S., S.C. Fox, J.-P. Olivier, and J.-L. García Ramón. 2001. An enigmatic burial at Kouklia-Eliomylia. RDAC:79-106.
Haevernick, T.E. 1987. Glasperlen der vorrömischen Eisenzeit. Marburg: Hitzeroth.
Haggis, D.C. 1999. Some Problems in defining Dark Age Society in the Aegean. In Meletemata. Studies in Aegean Archaeology Presented to Malcolm Wiener as he enters his 65th Year, edited by P.P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier, 303-308. Liège: Université de Liège.
Haggis, D.C. 2005. Kavousi I. The Archaeological Survey of the Kavousi Region. Philadelphia: INSTAP Academic Press.
Haggis, D.C., and M.S. Mook. 1993. “The Kavousi Coarse Wares: a Bronze Age Chronology for Survey in the Mirabello Area, East Crete.” AJA 92:265-293.
Hall, J.M. 1997. Ethnic identity in Greek antiquity. Cambridge: Cambridge University Press.
Hall, J.M. 2002. Hellenicity. Between Ethnicity and Culture. Chicago: University of Chicago Press.
Hall, J.M. 2004. “Culture, Cultures and Acculturation.” In Griechische Archaik. Interne Entwicklungen - Externe Impulse, edited by R. Rollinger & C. Ulf, 35-50. Berlin: Akademie Verlag.
Hall, J.M. 2007. A History of the Archaic Greek World ca. 1200 - 479 BCE. Malden: John Wiley & Sons.
Hallo, W.W. 1992. “Trade and Traders in the Ancient Near East: some new Pespectives.” In La circulation des biens, des personnes et des idées dans le Proche-Orient ancient, edited by D. Charpin & F. Joannés, 351-356. Paris: Editions Recherche sur les civilisations.
Hampe, R. 1969. Kretische Löwenschale des siebten Jahrhunderts v. Chr. Heidelberg: C. Winter.
Handberg, S., and A. Gadolou, eds. 2017. Material Koinai in the Greek Early Iron Age and Archaic Period. Monographs of the Danish Institute at Athens 22. Aarhus: Aarhus University Press and the Danish Institute at Athens.
Hanfmann, G.M.A. 1957. “On some eastern Greek wares found at Tarsus.” In The Aegean and the Near East. Studies presented to Hetty Goldman, edited by S.S. Weinberg, 165-184. New York: J.J. Augustin.
Hanfmann, G.M.A 1963. “The Iron Age Pottery of Tarsus.” In Excavations at Gözlü Kule, Tarsus vol. III. The Iron Age, edited by H. Goldman, 18-160. Princeton: University Press.
Hankey, V. 1967. “Mycenaean Pottery in the Middle East: Notes on Finds since 1951.” BSA 62:10-147.
Harden, D.B. 1927. “Punic urns from the precinct of Tanit at Carthage.” AJA 31:297-310.
Harden, D.B. 1937. “The Pottery from the Precinct of Tanit at Salammbo, Carthage.” Iraq 4:59-89.
Harden, D.B. 1962. The Phoenicians. London: Thames & Hudson.
Harden, D.B. 1981. Catalogue of Greek and Roman Glass in the British Museum 1. London: British Museum.
Harrison, R.J. 1988. Spain at the Dawn of History. Iberians, Phoenicians, Greeks. London & New York: Thames & Hudson.
Hartley, M. 1930-1931. “Early Greek Vases from Crete.” BSA 31:56-114.
Hatzopoulos, M. 2014. “Cypriote kingship in context.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 44:217–233.
Häussler, R., and G.F. Chiai. 2020. “Interpreting sacred landscapes: a cross-cultural approach.” In Sacred Landscapes in Antiquity. Creation, Manipulation, Transformation, edited by R. Häussler & G.F. Chiai, 1–13. Oxford: Oxbow Books.
Hawkins, J.D. 2003. “Scripts and Texts.” In The Luwians, edited by H. Craig Melchert, 128-169. Leiden: Brill.
Hayes, J.W. 1983. “The Villa Dionysus Excavations, Knossos: The Pottery.” BSA 78:97-169.
Heil, F. 2016. “A ‘Maritime Aspect’ in Late Bronze Age Cyprus?” In Continuities and Changes of Meaning, edited by H. Albery, P. Lohmann & L. Zurhake, 99-116. Heidelberg: Distant Worlds Journal.
Heilmeyer, W.-D. 1982. Frühgriechische Kunst. Kunst und Siedlung in geometrischen
Griechenland. Berlin: Gebr. Mann.
Henke, J.-M. 2017. Die zyprischen Terrakotten aus Milet. Neue Überlegungen zur Einordnung der archaischen zyprischen Terrakotten ais ostägaäischen Fundkontexten und ihrer werkstattspezifischen Zuwisung. Milesische Forschungen 7. Berlin: de Gruyter.
Henke, J.-M. 2019. “Cypriot terracotta figurines in the East Aegean as evidence for a technical and cultic innovation transfer?” British Museum Studies in Ancient Egypt and Sudan 24:248–280.
Herman, G. 1987. Ritualised Friendship and the Greek City. Cambridge: Gambridge University Press.
Herman Hansen, M. 2006. “Emporion. A Study of the Use and Meaning of the Term in the Archaic and Classical Periods.” In Greek Colonisation. An account of Greek Colonies and other Settlements Overseas. Mnemosyne Suppl., Vol. 193, edited by G.R. Tsetskhladze, 1-39. Leiden: Brill.
Hermary, A. 1998. “Votive Offerings in the Sanctuaries of Cyprus, Rhodes and Crete during the Late Geometric and Archaic Periods.” In Eastern Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete 16th - 6th cent. B.C., edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 265-276. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Hermary, A. 2000. Amathonte V. Les figurines en terre cuite archaïques et classiques. Les sculptures en pierre. Paris: Ecole francaise d’Athen/Fondation A. Leventis.
Hermary, A. 2006. “Vassos Karageorghis, Excavations at Kition VI. The Phoenicians and Later
Levels.” CCEC 36:241-247.
Hermary, A. 2012. “Les cultes à Chypre du Bronze Récent au Ier millénaire: permanence des sanctuaires et nouveaux lieux de mémoire.” In Parallel Lives. Ancient Island Societies in Crete and Cyprus. Papers arising from the Conference in Nicosia oranised by the British School at Athens, the University of Crete and the University of Cyprus, in November–December 2006 (British School at Athens Studies 20), edited by G. Cadogan, M. Iacovou, K. Kopaka and J. Whitley, 280–288. London: British School at Athens.
Hermary, A. 2013. “Recherches récentes sur le territoire et les frontières des royaumes chypriotes.” In Grenzen in Ritual un Kult der Antike. Internationales Kolloquium, Basel, 5.-6. November 2009, edited by M. Guggisberg, 115–129, Basel: Schwabe.
Hermary, A., and M. Iacovou. 1999. “Amathous-Diplostrati Tomb 109.” RDAC:151-162.
Herrmann, G. 1986. Ivories from Room SW 37 Fort Shalmaneser. Commentary and Catalog. In Ivories from Nimrud (1949-1963) IV.1. London: The British School of Archaeology in Iraq.
Herrmann, G. 1989. “The Nimrud Ivories, 1. The Flame and Front School.” Iraq 51:85-109.
Herrmann, G. 1992. The small Collections from Fort Shalmaneser. In Ivories from Nimrud (1949-
1963). V. London: The British School of Archaeology in Iraq.
Herzog, R. 1903. “Vorläfiger Bericht über die archäologische Expedition auf der Insel
Kos im Jahre 1902.” Archäologiscer Anzeiger:1-13.
Herzog, Z. 1984. Beer-Sheba II. The Early Iron Age Settlements. Tev Aviv: Tel Aviv University, Institute of Archaeology.
Herzog, Z., G.J. Rapp, and O. Negbi, eds. 1989. Excavations at Tel Michal, Israel. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Hesse, K.J. 2008. Contacts and trade at Late Bronze Age Hazor: Aspects of Intercultural relationships and Identity in The Eastern Mediterranean, Ph.D. diss., Umeå University.
Hirschfeld, N. 1990. Incised Marks on Late Helladic and Late Minoan III pottery, MA Thesis, University of Texas at Austin.
Heurtley, W.A., and M. Robertson. 1948. “Excavations in Ithaca, V: The Geometric and Later Finds from Aetos.” BSA 43:1-124.
Heurtley, W.A., and T.C. Skeat. 1930-1931. “The Tholos Tombs of Marmariane.” BSA 31:1-55.
Higgins, R.A. 1954. Catalogue of the Terracottas in the Department of Greek and Roman Antiquities British Museum (Vol. 1). London: British Museum.
Higgins, R.A. 1961. Greek and Roman Jewellery. London: Metheun.
Higgins, R.A. 1969. “Early Greek Jewellery.” BSA 64:143-153.
Higgins, R.A. 1980. “The Jewellery.” In Lefkandi I. The Iron Age. Text, edited by M.R. Popham, L.H. Sackett & P.G. Themelis, 217-225. London: Thames and Hudson.
Higgins, R.A. 1980. Greek and Roman Jewellery. London: Metheun.
Hiller, S. 1985. “Die kypro-minoischen Schriftsysteme.” Archiv für Orientforschung 20:61-102.
Hiller von Gaertringen, F. 1903. Thera II. Berlin: G. Reimer.
Hirschfeld, N. 1992. “Cypriot Marks on Mycenaean Pottery.” In Mykenaika. Actes du IXe colloque international sur les textes mycéniens et égéens organisé par le Centre de l'Antiquité Grecque et Romaine de la Fondation Hellénique des Recherches Scientifiques et l'Ecole française d'Athènes, edited by J.-P. Olivier, 315-319. Paris: De Boccard.
Hirschfeld, N. 1993. “Incised Marks (Post-Firing) on Aegean Wares.” In Wace and Blegen: Pottery as Evidence fro Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989, edited by C. Zerner, P. Zerner & J. Winder, 311-318. Amsterdam: J.C. Gieben.
Hirschfeld, N. 1999. Potmarks of the Late Bronze Age Eastern Mediterranean, Diss. Thesis, University of Texas at Austin.
Hirschfeld, N. 2000. “Marked Late Bronze Age Pottery from the kingdom og Ugarit.” In Céramique mycéniennes, edited by M. Yon & V. Karageorghis, 163-200. Paris and Nicosia: Editions Recherche sur les Civilisations and A.G. Leventis Foundation.
Hirschfeld, N. 2001. “Cypriots to the West?” In Italy and Cyprus in Antiquity, 1500-450 BC, edited by L. Bonfante & V. Karageorghis, 121-129. Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation.
Hirschfeld, N. 2002. “Marks and Pots: Patterns of Use in the Archaeological Record at Enkomi.” In Script and Seal Use on Cyprus in the Bronze and Iron Ages, edited by J.S. Smith, 49-110. Boston: Archaeological Institute of America.
Hirschfeld, N. 2004. “Eastward vis Cyprus? The Marked Mycenaean pottery of Enkomi, Ugarit and Tell Abu Hawam.” In La céramique mycénienne de l'Egée au Levant - Hommage à Vronwy Hankey, edited by J. Balensi, J.-Y. Monchambert & S. Muller-Celka, 97-104. Paris: De Boccard.
Hirschfeld, N. 2006. “Vases Marked for Exchange: The Not-So-Special Case of Pictorial Pottery.” In Pictorial Pursuits: Figurative Painting on Mycenaean and Geometric Pottery. Papers from two Seminars at the Swedish Institute at Athens in 1999 and 2001, edited by E. Rystedt & B. Wells, 83-96. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.
Hirschfeld, N. 2007. “Marked objects from Apliki Karamallos.” In Joan Du Plat Taylor’s Excavations at the Late Bronze Age Mining Settlement at Apliki Karamallos, edited by B. Kling & J.D. Muhly, 253-268. Savedalen: Paul Åströms Förlag.
Hirschfeld, N. 2007. “Potmarks.” In Tel Mor: The Moshe Dothan Excavations, 1959-1960, edited by T.J. Barako, 183-190. Jerusalem: Israel Antiquities Authority.
Hirschfeld, N. 2014. “Appendix II: Marked Pottery at Pyla-Kokkinokremos, 2010-2011.” In Pyla-Kokkinokremos. A Late 13th Century BC Fortified Settlement in Cyprus. Excavations 2010-2011, edited by V. Karageorghis & A. Kanta, 169-174. Uppsala: Åströms Förlag.
Hirschfeld, N. 2014. “Signs or Writing? Red Lustrous Wheelmade Vases and Ashkelon Amphorae.” In KE-RA-ME-JA: Studies Presented to Cynthia Shelmderine, edited by D. Nakassis, J. Gulizio & S.A. James, 261-269. Philadelphia/Pennsylvania: INSTAP Academic Press.
Hitchcock, L.A. 2005. “Who will personally invite a foreigner unless he is a craftsman? Exploring interconnections in Aegean and Levantine architecture.” In Emporia. Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean, edited by R. Laffineur & E. Greco, 691-699. Liège: Université de Liège.
Hnila, P. 2001. “An Influence or an Indigenous Appearance? Symbolism of the Opium Poppy in Ancient Mediterranean, Near East and Prehistoric Europe.” Anodos. Studies of Ancient World 1:89-102.
Höckmann, U. 2017. “Kunsthandwerkliche Motive unterschiedlicher Provenienz in der zyprisch-griechischen Kleinplastic der 1. Häfte des 6. Jhs. V. Chr.” IstMitt 67:5–42.
Hodos, T. 2006. Local Responses to Colonization in the Iron Age Mediterranean. London & New York: Routledge.
Hoepfner, W. 1999. Geschichte des Wohnens, Band 1. 5000 v. Chr. - 500 n. Chr. Vorgeschichte, Frühgeschichte, Antike. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt.
Hoffman, G.L. 1997. Imports and Immigrants. Near Eastern Contacts with Iron Age Crete. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Hoffman, G.L. 1998. Imports and Immigrants. Near Eastern Contacts with Iron Age Crete. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Hogarth, D.G. 1899-1900. “Knossos II. Early Town and Cemeteries.” BSA 6:70-85.
Hölbl, G. 1979. Beziehungen der Ägyptischen Kultur zu Altitalien. I: Textteil. Leiden: Brill.
Holladay, J.S. 1990. “Red Slip, Burnish, and the Solomonic Gateway at Gezer.” BASOR
277/278:23-70.
Hood, M.S.F. 1958. “Archaeology in Greece, 1957.” AR:3-26.
Hood, M.S.F. 1959. “Archaeology in Greece, 1958.” AR:3-24.
Hood, M.S.F. 1960. “Archaeology in Greece, 1959.” AR:3-26.
Hood, M.S.F. 1961. “Archaeology in Greece, 1960-1961.” AR:3-35.
Hood, M.S.F., and J. Boardman. 1961. “Early Iron Age Tombs at Knossos.” BSA 56:68-80.
Hood, M.S.F., and D. Smyth. 1981. Archaeological Survey of the Knossos Area. BSA Suppl. 14. Londong: British School of Athens.
Hooke, H.S., ed. 1958. Myth, Ritual, and Kingship, Essays on the Theory and Practice of Kingship in the Ancient Near East and in Israel. Oxford: Clarendon Press.
Horden, P., and N. Purcell. 2000. The Corrupting Sea. A Study of Mediterranean History. Oxford: Blackwell.
Houby-Nielsen, S. 2003. “The Swedish Cyprus Expedition 1927–1931 and its relation to contemporary prehistoric archaeology in Sweden.” In The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet, edited by V. Karageorghis, 1–12, Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Houby-Nielsen, S. 2016. “Excavations at Ayia Irini in the winter of 1929: tricky Phoenicians and Biblical floods.” In Ancient Cyprus Today. Museum Collections and New Research (SIMA PB 184), edited by G. Bourogiannis & C. Mühlenbock, 105–117. Uppsala: Paul Åströms Förlag.
Howes-Smith, P.H.G. 1981. “Two Oriental Bronze Bowls in Utrecht.” BABesch 56:3-36.
Huber, S. 1991. “Les fouilles dans le sanctuaire d'Apollon à Érétrie.” AK 34:128-132.
Huber, S. 1993. “Les fouilles dans le sanctuaire d'Apollon à Érétrie 1992.” AK 36:122-125.
Huber, S. 1998. “Érétrie et la Méditerannée à la lumière des trouvailles provenant d'une aire sacrificielle au nord du Sanctuaire d'Apollon Daphnephoros.” In Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, edited by M. Bats & B. d'Agostino, 109-133. Napoli: Publications du Centre Jean Bérard.
Huber, S. 1998. “Une aire sacrificielle proche du Sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros à Érétrie. Approches d'un rituel archaïque.” In Ancient Greek Cult Parctice from the Archaeological Evidence, edited by R. Hägg, 141-155. Stockholm: Åströms Förlag.
Huber, S. 2003. Eretria XIV. L'Aire sacrificielle au nord du Sanctuaire d'Apollon Daphéphoros. Volume I -texte. Gollion: Infolio éditions-École suisse d’archéologie en Grèce .
Huber, S. 2003. Eretria XIV. L'Aire sacrificielle au nord du Sanctuaire d'Apollon Daphéphoros. Volume II - catalogues, tableaux et planches. Gollion: Infolio éditions-École suisse d’archéologie en Grèce.
Hulin, L. 1989. “Marsa Matruh 1987, Preliminary Ceramic Report.” JARCE 26:115-126.
Hulin, L., L. Crewe, and J.M. Webb, eds. 2018. Structures of Inequalityon Bronze Age Cyprus Studies in Honour of Alison K. South. Nicosia: Astrom Editions.
Humbert, J.B. 1991. “Essai de Classification des Amphores dites "à Anses de Panier.” Revue Biblique 98:574-590.
Hunt, M. 1987. “The Tell Qiri Pottery.” In Tell Qiri. A Village in the Jezreel Valley. QEDEM 24, edited by A. Ben-Tor & Y. Portugali, 139-223. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem.
Hutchinson, R.W., and J. Boardman. 1954. “The Khaniale Tekke Tombs.” BSA 49:215-228.
Iacovou, M. 1988. The Pictorial Pottery of Eleventh Century B.C. Cyprus. SIMA 78. Göteborg: Åström.

Iacovou, M. 1991. “Proto-White Painted Pottery: A Classification of the Ware.” In Cypriot Ceramics: Reading the Prehistoric Record, edited by J.A. Barlow, D.L. Bolger & B. Kling, 199-205. Philadelphia: University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Iacovou, M. 1992. “Additions to the Corpus of Eleventh Century B.C. Pictorial Pottery.” In Studies in Honour of Vassos Karageorghis, edited by G.C. Ioannidis, 217-226. Nicosia: Society of Cypriot Studies.
Iacovou, M. 1994. “The Topography of Eleventh Century B.C. Cyprus.” In Proceedings of the International Symposium "Cyprus in the 11th Century B.C.", edited by V. Karageorghis, 149-164. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Iacovou, M. 1999. “Excerpta Cypria Geometrica. Materials for a history of Geometric Cyprus.” In Cyprus. The Historicity of the Geometric Horizon. Proceedings of an Archaeological Workshop, University of Cyprus, Nicosia, 11th October 1998, edited by M. Iacovou & D. Michaelides, 141–166. Nicosia: Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
Iacovou, M. 2002. “From ten to naught. Formation, consolidation and abolition of Cyprus’ Iron Age polities.” Cahiers de Centre d’Études Chypriotes 32:73–87.
Iacovou, M. 2004. “Phoenicia and Cyprus in the First millennium B.C.: Two Distinct Cultures in
Search of their Distinct Archaeologies.” BASOR 336:61-66.
Iacovou, M. 2004. “Mapping the ancient kingdoms of Cyprus. Cartography and classical scholarship during the Enlightenment.” In Eastern Mediterranean Cartographies (Τετράδια Εργασίας 25/26), edited by G. Tolias & D. Loulis, 263–285. Athens: Institute of Neohellenic Research/National Hellenic Research Foundation.
Iacovou, M. 2005. “The Early Iron Age urban forms of Cyprus.” In Mediterranean Urbanization 800–600 BC (Proceedings of the British Academy 126), edited by R. Osborne & B. Cunliffe, 17–43. Oxford: Oxford University Press/British Academy.
Iacovou, M. 2006. “À contretemps. Late Helladic IIIC syntax and context of Early Iron Age
Pictorial Pottery in Cyprus.” In Pictorial pursuits. Figurative painting on Mycenaean and Geometric pottery, edited by E. Rystedt & B. Wells, 191-203. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.
Iacovou, M 2006. “From the Mycenean qa-si-re-u to the Cypriote pa-si-le-wo-se: the basileus in the kingdoms of Cyprus.” In Greece: from the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, edited by S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos, 315-335. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Inglieri, R.U. 1936. Carta Archeologica dell' isola di Rodi. Firenze: R. Istituto Geografico Militare.
Iacovou, M. 2006. “‘Greeks’, ‘Phoenicians’ and ‘Eteocypriots’. Ethnic identities in the Cypriote kingdoms.” In “Sweet land...” Lectures on the History and Culture of Cyprus, edited by J. Chrysostomides & C. Dendrinos, 27-59. Camberley: Porphyrogenitus.
Iacovou, M., ed. 2012. Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The Legacy of Nicolas Coldstream. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Iacovou, M. 2013. “The Cypriot syllabary as a royal signature. The political context of the syllabic script in the Iron Age.” In Syllabic Writing on Cyprus and its Context, edited by P.M. Steele, 133–152. Cambridge: Cambridge University Press.
Iacovou, M. 2013. “Historically elusive and internally fragile island polities: the intricacies of Cyprus’ political geography in the Iron Age.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:15–47.
Iacovou, M. 2014. “Beyond the athenocentric misconceptions. The Cypriote polities in their economic context.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 44:95–117.
Iacovou, M. 2014. “Cyprus during the Iron Age through the Persian Period.” In The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant (ca. 8000 – 332 BCE), edited by M.L. Steiner & A.E. Killerbrew, 795-824. Oxford: Oxford University Press.
Iacovou, M. 2014. “Political economies and landscape transformations. The case of ancient Paphos.” In Structure, Measurement and Meaning. Studies on Prehistoric Cyprus in Honour of David Frankel, edited by J.M. Webb, 161–174. Uppsala: Paul Åströms Förlag.
Iacovou, M. 2018. “From the Late Cypriot polities to the Iron Age ‘kingdoms’: understanding the political landscape of Cyprus.” In Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire. Transitions et ruptures de la fin de l’ ge du Bronze au début de l’époque Hellénistique (BCH Supplément 60), edited by A. Cannavò & L. Thély, 7–28. Athènes: École française d’Athènes.
Iacovou, M. 2020. “Greek on the island of Cyprus. ‘At home’ on the frontiers.” In A Companion to Greeks across the Ancient World, edited by F. de Angelis, 247-271. New York: John Wiley and Sons Inc.
Ignatiadou, D., and K. Chatzinikolaou. 2002. “Γυάλινες χάντρες από το αρχαίο νεκροταφείο της Θέμης (Σέδες) Θεσσαλονίκης.” In Το γυαλί από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Β΄ Συνέδριο Μαργαριτών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης Κρήτης, edited by Π.Γ. Θέμελης, 57-72. Αθήνα: Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών.
Ilieva, P. 2019. “Phoenicians, Cypriots and Euboeans in the Northern Aegean.” AURA 2:65-102.
Ioannidis, G., and S. Chatzistilis, eds. 2000. Πρακτικά του Τρίτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου. Λευκωσία, 16-20 Απριλίου 1996) Τόμος Α. Λευκωσία: Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών.
Ioannou, C. 2019. “Οι σχέσεις της Κύπρου με την Εγγύς Ανατολή.” Χρονικό vol. 63:4-23.
Iren, K. 2003. Aiolische orientalisierende Keramik. Istanbul: Ege Yayinlari.
Jacobsen, K.W. 2002. “Cypriot Transport Amphorae in the Archaic and Classical Period.” In Pots for the Living. Pots for the Dead. Acta Hyperborea Vol. 9, edited by A. Rathje, M. Nielsen & B.B. Rasmussen, 169-184. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Jacobstahl, P. 1956. Greek Pins and their Connexions with Europe and Asia. Oxford: Clarendon Press.
Jacoby, F. 1950. Die Fragmente der griechischen Historiker Vol. IIIB. Berlin: Weidmann.
Jacoby, F. 1955. Die Fragmente der griechischen Historiker (Vol. IIIB, Kommentar zu nr.
297-607). Leiden.
Jacopi, G. 1929. “Scavi nella Necropoli di Jalisso 1924-1928.” Clara Rhodos III:7-284.
Jacopi, G. 1930-1931. “Nuovi scavi nella necropoli micenea di Jaliso.” Annuario 13-14:253-345.
Jacopi, G. 1931. Esplorazione Archeologica di Camiro - I. Scavi nelle Necropoli Camiresi
1929-1930. Clara Rhodos, 4. Bergamo.
Jacopi, G. 1932-1933. “Esplorazione Archeologica di Camiro - II.” Clara Rhodos 6-7:9-365.
James, F. 1966. The Iron Age Beth-Shan: a Study of Levels VI-IV. Philadelphia: University Museum.
James, P., I.J. Thorpe, N. Kokkinos, R. Morkot, and J. Frankish. 1991. Centuries of Darkness. A challenge to the conventional chronology of Old World archaeology. London: Jonathan Cape.
Janes, S. 2013. “Death and burial in the age of Cypriot city-kingdoms: social complexity based on the mortuary evidence.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:145–168.
Jeammet, V. 2005. “La faïence dans le monde grec archaïque: un matériau atypique.” In Faïences de l'antiquité de l'Egypte à l'Iran, edited by A. Caubet & G. Pierrat-Bonnefois, 128-135. Paris: Museé du Louvre Éditions.
Jeffery, L.H. 1990. The Local Scripts of Archaic Greece: a Study of the Origin of the Greek Alphabet and its Development from the eighth to the fifth centuries B.C. Oxford: Clarendon Press.
Jodin, A. 1966. Mogador. Comptoir Phénicien du Maroc Atlantique. Tanger: Ed. marocaines et internationals.
Johansen, F.K. 1957. “Exochi: ein frührhodisches Gräberfeld.” Acta Archaeologica 28:1-193.
Johansen, F.K. 1958. “Exochi. Ein frührhodisches Gräberfeld.” ActaArch 28:1–192.
Johns, C.N. 1938. “Excavations at Pilgrim’s Castle Atlit (1933): Cremated Burials of Phoenician Origin.” QDAP 6:121-152.
Johnston, A.W. 1978. “Some Non-Greek Ghosts.” BICS 25:79-84.
Johnston, A.W. 1985. “Etruscans in the Greek Vase Trade?” In Il commercio etrusco arcaico, edited by M. Cristofani, P. Moscati, G. Nardi & M. Pandolfini, 249-255. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche.
Johnston, A.W. 1993. “Pottery from Archaic Building Q at Kommos.” Hesperia 62:339-382.
Johnston, A.W. 2000. “Building Z at Kommos: An 8th-Century Pottery Sequence.” Hesperia 69:189-226.
Johnston, A.W. 2005. “Kommos: Further Iron Age Pottery.” Hesperia 74:309-393.
Johnston, A.W., and R. Jones. 1978. “The SOS Amphora.” BSA 73:103-141.
Jones, D.W. 1993. “Phoenician Unguent Factories in Dark Age Greece.” OJA 12:293-303.
Jones, D.W. 2000. External Relations of Early Iron Age Crete, 1100-600 B.C. Philadelphia: University of Pennsylvania.
Jones, R.E. 1986. Greek and Cypriot Pottery. A Review of Scientific Studies. Athens: British School at Athens.
Jones, R.E. 2005. “Χημική ανάλυση Γεωμετρικής κεραμικής από θέσεις των επαρχιών Μιραμπέλου, Ιεράπετρας και Σητείας.” In H Aνατολική Kρήτη στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Μ. Τσιποπούλου, 543-545. Ηράκλειο: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών.
Jones, S. 1997. The Archaeology of Ethnicity. Constructing Idenities in the Past adn
Present. London & New York: Routledge.

Kahane, P. 1940. “Entwicklungsphasen der attisch-geometrischen Keramik.” AJA 44:464-482.
Kahil, L. 1968. “Céramique géométrique et subgéométrique d'Érétrie.” AK 11:99-101.
Kaltsas, N., S. Fachard, A. Psalti, and M. Giannopoulou, eds. 2010. Ερέτρια. Ματιές σε μια αρχαία πόλη. Αθήνα: Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα
Kanta, A. 1997. “Cypriote Connections in the area of Arkadhes, Crete.” In Proceedings on the International Archaeological Conference ‘Cyprus and the Aegean in Antiquity: From the Prehistoric period to the 7th century AD’, edited by Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Kanta, A. 2003. “Aristocrats – Traders – Emigrants – Settlers: Crete in the Closing Phase of the Bronze Age.” In Sear Routes…Interconnections in the Mediterranean 16th–6th c. BC, edited by N.Ch. Stampolidis & V. Karageorghis, 173–86. Athens: Orion Press.
Kanta, A., and A. Karetsou. 1997. “Cypriote connections in the area of Arkadhes, Crete.” In Proceedings of the international archaeological conference Cyprus and the Aegean in antiquity from the prehistoric period to the 7th century A.D., 159-170. Nicosia: Department of Cyprus Antiquities.
Karageorghis, J. 1977. La grande déese de Chypre et son culte. Lyon: Maiosn de l’Orient.
Karageorghis, J. 2005. Kypris: The Aphrodite of Cyprus: Ancient Sources and Archaeological Evidence. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Kalligas, P. 1981. “Αρχαιολογικές ειδήσεις από την Εύβοια, 1981.” ΑΑΑ 14.1:29-34.
Karageorghis, V. 1965. Nouveaux Documents pour l' étude du Bronze Récent à Chypre. Recueil critique et commenté. Paris: de Boccard.
Karageorghis, V. 1967. “An Early XIth Century B.C. Tomb from Palaepaphos.” RDAC:1-24.
Karageorghis, V. 1967. Excavations in the Necropolis of Salamis I. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1968. “Αι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και Κρήτης κατά τον 110 αιώνα π.Χ.” In Πρακτικά του Β’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου Τόμος Α, 180-185. Αθήνα: Φιλολογικός Σύλλογος "Ο Χρυσόστομος".
Karageorghis, V. 1969. Salamis. Recent Discoveries in Cyprus. New York: McGraw-Hill.
Karageorghis, V. 1970. Excavations at the Necropolis of Salamis II. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1971. “A deposit of Archaic terracotta figures from Patriki.” Report of the Department of Antiquities Cyprus:27–36.
Karageorghis, V. 1973. Cypriote Antiquities in the Pierides Collection Larnaca Cyprus. Athens: Ekdotike Hellados.
Karageorghis, V. 1974. Excavations in the Necropolis of Salamis III. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1975. Alaas: A Protogeometric Necropolis in Cyprus. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1976. Fouilles de Kition II. Objects Egyptiens et Egyptisants. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1976. Kition. Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus. London: Thames and Hudson.
Karageorghis, V. 1977. Two Cypriot Sanctuaries of the End of the Cypro-Archaic Period (Pubblicazioni del Centro di Studio per la Civiltà Fenicia e Punica 17, Serie Archeologia 22), Roma: Università di Roma.
Karageorghis, V. 1978. Excavations in the Necropolis of Salamis IV. Nicosia: Department of Antiquities.
Karageorghis, V. 1982. “Cyprus.” In The Cambridge Ancient History. The Prehistory of the Balkans; and the Middle East and the Aegean World, tenth to eighth centuries B.C. Vol. III:1, edited by J. Boardman, I.E.S. Edwards, N.G.L. Hammond & E. Sollberger, 511-533. Cambridge: Cambridge University Press.
Karageorghis, V. 1982. “Cyprus.” In The Cambridge Ancient History. The Expansion of the Greek World, Eighth to Sixth Centuries B.C. Vol. III:3, edited by J. Boardman & N.G.L. Hammond, 57-70. Cambridge: Cambridge University Press.
Karageorghis, V. 1983. Palaepaphos-Skales: An Iron Age Cemetery in Cyprus, Alt Paphos 3. Kostanz: Universitätsverlag.
Karageorghis, V. 1984. “Kypriaka VII.” RDAC:207-213.
Karageorghis, V. 1987. “Chronique des fouilles et découvertes archéologiques à Chypre en 1986.” BCH 111:663-733.
Karageorghis, V. 1988. “Some Eleventh-Century B.C. Clay Masks from Kition.” In Studies in Honour of T. B. L. Webster Vol. 2, edited J.H. Betts, J.T. Hooker & J.R. Green, 65-67. Bristol: Classical Press.
Karageorghis, V. 1990. “Notes on some Terracotta Masks from Amathus now in the British Museum.” RSTFen 18:3-15.
Karageorghis, V. 1991. The Coroplastic Art of Ancient Cyprus I. Chalcolithic - Late Cypriote I.
Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1993. The Coroplastic Art of Ancient Cyprus II. The Late Cypriote II - Cypro-
Geometric III. Nicosia: Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1993. The Coroplastic Art of Cyprus III. The Cypro-Archaic Period Large and
Medium Size Sculpture. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1994, ed. Cyprus in the 11th Century B.C. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1995. “Cyprus and the Western Mediterranean: some New Evidence for Interrelations.” In The Ages of Homer. A Tribute to Emily Townsend, edited by E. Vermeule, J.B. Carter & S.P. Morris, 93-97. Austin: University of Texas Press.
Karageorghis, V. 1995. “Trade Relations between Cyprus the Aegean and the Central Mediterranean during the Late Bronze Age.” In Cyprus and the Sea, edited by V. Karageorghis & D. Michaelides, 61-63. Nicosia: University of Cyprus.
Karageorghis, V. 1996. The Coroplastic Art of Cyprus VΙ. The Cypro-Archaic Period. Monsters,
Animals and Miscellanea. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1998. “"Astarte" in Naxos?” In Eastern Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete 16th-6th cent. B.C.. Proceedings of the International Symposium, Rethymnon 13-16 May 1997, edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 121-126. Athens: University of Crete/A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 1998. Greek Gods and Heroes in Ancient Cyprus. Athens: Commercial Bank of Greece.
Karageorghis, V. 1999. Ανασκάπτοντας τη Σαλαμίνα της Κύπρου. Αθήνα: Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.
Karageorghis, V. 1999. The Coroplastic Art of Ancient Cyprus, V. The Cypro-Archaic Period small Female Figurines. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 2000. Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection. New York: Metropolitan Museum of Art.
Karageorghis, V. 2002. Κύπρος. Το Σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου 1600-500 π.Χ. Αθήνα: ΚΑΠΟΝ.
Karageorghis, V. 2005. Excavations at Kition VI. The Phoenician and Later Levels (Part I & II).
Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Karageorghis, V. 2006. “"Cypriote" styles beyond Cyprus from the Late Bronze Age to the end of the Archaic Period.” In Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians and Cypriots. Studies in honour of David Ridgway and Francesca Romana Serra Ridgway, edited by E. Herring, I.S. Lemos, F.Lo Schiavo, L. Vagnetti, R. Whitehouse & J. Wilkins, 77-87. London: Accordia Research Insititute, University of London.
Karageorghis, V. 2009. “Interconnections between Cyprus and Lebanon from the Bronze Age to the end of the Archaic period.” In Interconnections in the Eastern Mediterranean. Lebanon in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the International Symposium Beirut 2008 (Baal Hors-Série VI), edited by A.-M. Maïla-Afeiche, 325–337. Beirut: Ministry of Culture of Lebanon.
Karageorghis, V., and A. Kanta. 2014. Kypriaka in Crete. From the Bronze Age to the end of the Archaic Period. Nicosia: INSTAP and A.G. Leventis Foundation.
Karageorghis, V. 2015. “Two new Proto-White Painted ware vases of the pictorial style from Palaepaphos, Cyprus.” Opuscula 8:81-98.
Karageorghis, V., and alii. 1981. Excavations at Kition-IV. The Non-Cypriote Pottery. Nicosia: Department of Antiquities of Cyprus.
Karageorghis, V., and E. Raptou. 2016. Palaepaphos-Skales. Tombs of the Late Cypriot IIIB and Cypro-Geometric Periods (Excavations of 2008 and 2011). Nicosia: The Cyprus Institute.
Karageorghis, V., and J. Des Gagniers 1974. La céramique chypriote de style figure. ge du Fer (1050–500 av. J.-C.). Roma: Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici.
Karageorghis, V., and J. des Gagniers. 1974. La Céramique Chypriote de Style Figuré. ge du Fer (1050-500 Av. J.-C.). Texte. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici : distribuzione, Edizioni dell'Ateneo.
Karageorghis, V., and J. des Gagniers. 1979. La Céramique Chypriote de Style Figuré. ge du Fer (1050-500 Av. J.-C.). Supplément. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici.
Karageorghis, V., J.R. Mertens, and M.E. Rose. 2000. Ancient Art from Cyprus. The Cesnola Collection in the Metropolitan Museum of Art. New York: Metropolitan Museum of Art.
Karageorghis, V., and L. Kahil. 1967. “Témoignages eubéens à Chypre et chypriotes à Érétrie.” AK 10.2:133-135.
Karageorghis, V., and M. Iacovou. 1990. “Amathus Tomb 521: A Cypro-Geometric I Group.” RDAC:75-100.
Karageorghis, V., and T. Marketou. 2006. “Late Bronze IA/ IB Rhodian imitations of Cypriote Ceramics. The evidence from Trianda (Ialysos).” In Timeless. Studies in honour of Manfred Bietak, edited by E. Czerny et alii, 455-469. Leuven: Peeters.
Karantzali, E. 1998. “A New Mycenaean Pictorial Rhyton from Rhodes.” In Eastern Mediterranean: Cyprus -Dodecanese - Crete 16th - 6th cent. B.C, edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 87-104. Athens: University of Crete.
Karetsou, A. M. Andreadaki-Vlazaki, and N. Papadakis. 2000. Κρήτη-Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δέσμοι τριών χιλιετιών. Κατάλογος. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
Karnava, A. 2013. “Κύπριοι της 1ης χιλιετίας π.Χ. στον ελλαδικό χώρο: η μαρτυρία των συλλαβικών επιγραφών.” In Epigraphy, Numismatics, Prosopography and History of Ancient Cyprus. Papers in Honour of Ino Nikolaou, edited by D. Michaelides, 159-169. Uppsala: Paul Åströms Förlag.
Karnava, A. 2014. “Cypriot Syllabary.” In Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics, edited by G.K. Giannakis, 404-408. Leiden-Boston: Brill.
Karnava, A., and M. Iacovou. 2020. “An administrative ostrakon from Kouklia-Hadjiabdoullah.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 49:37-52.
Kassianidou, V. 2013. “The exploitation of the landscape: Metal resources and the copper trade during the age of the Cypriot city-kingdoms.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:49–82.
Kassianidou, V. 2018. “Late Bronze Age Cypriot hoards and modern collections.” In Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus: Studies in Honour of Alison K. South. Studies in Mediterranean Archaeology Pocketbook 187, edited by L. Hulin, L. Crewe & J.M. Webb, 211-226. Nicosia: Astrom Editions.
Kearsley, R. 1989. The pendent semi-circle skyphos: a study of its development and chronology and an examination of it as evidence for Euboean activity at Al Mina. London: University of London – Institute of Classical Studies.
Kearsley, R. 1995. “The Greek Geometric Wares from Al Mina Levels 10-8 and Associated
Pottery.” Mediterranean Archaeology 8:7-81.
Kempinski, A. 2002. Tel Kabri. The 1986-1993 Excavation Seasons. Tel Aviv: Emery and Claire Yass Publications in Archaeology.
Kempinski, A., and W.D. Niemeyer. 1990. Excavations at Kabri. Preliminary Report of 1989 Season 4. Tel Aviv: Tell Kabri Expedition, Tel Aviv University.
Kenzelmann Pfyffer, A., T. Theurillat, and S. Verdan. 2005. “Graffiti d'époque géométrique provenant du sanctuaire d'Apollon Daphnéphoros a Érétrie.” ZPE 151:51-83.
Kestemont, G. 1983. “Tyr et les Assyriens.” In Studia Phoenicia I: Redt Tyrus / Sauvons Tyr. II: Histoire Phénicienne / Fenicische Geschiedenis, edited by E. Gubel, E. Lipiński & B. Servais-Soyez, 53-78. Leuven: Peeters.
Khalifeh, I.A. 1988. Sarepta II. The Late Bronze and Iron Age Periods of Area II,X. Beyrouth: Publ. de l'univ. Libanaise.
Kiderlen, M., and Y. Bassiakos. 2016. “Tripod cauldrons produced at Olympia give evidence for trade with copper from Faynan (Jordan) to South West Greece, c. 950–750 BCE.” Journal of Archaeological Science Reports 8:303-313.
Kinch, K.F. 1914. Fouilles de Vroulia. Berlin: G. Reimer.
Kitromilides, P.M. 2020. Insular Destinies. Perspectives on the History and Politics of Modern Cyprus. London: Routledge.
Kleiman, A., A. Fantalkin, H. Mommsen, and I. Finkelstain 2019. “The Date and Origin of Black-on-Red Ware: The View from Megiddo.” AJA 123:531–55.
Kleiman, A., P. Waiman-Barak, and I. Finkelstein. 2018. “A Cypro-Archaic I Amphora from Megiddo.” In Tell it in Gath. Studies in the History and Archaeology of Israel, edited by I. Shai, J.R. Chaqwick, L. Hitchcock, A. Dagan, C. McKinny & J. Uziel, 696-708. Münster: Zaphon.
Knapp, B.A. 1992. “Thalassocracies in Bronze Age eastern Mediterranean trade: making and breaking a myth.” In Ancient Trade: New Perspectives, World Archaeology Vol. 24:3, edited by J. Oates, 332-347. London: Routledge.
Knapp, B.A. 1992. “Bronze Age Mediterranean island cultures and the Ancient Near East.” The Biblical Archaeologist 55.2:52-72.
Knapp, B.A. & N. Meyer. 2020. “Cyprus: Bronze Age demise, Iron Age regeneration.” In Collapse and Transformation. The Late Bronze Age to Early Iron Age in the Aegean, edited by G.D. Middleton, 237-246. Oxford & Philadelphia: Oxbow Books.
Knapp, B.A., and P.A.R. van Dommelen, eds. 2015. The Cambridge Prehistory of the Bronze and Iron Age Mediterranean. New York: Cambridge University Press.
Knapp, B.A., and S. Antoniadou 1998. “Archaeology, politics and the cultural heritage of Cyprus.” In Archaeology under Fire. Nationalism, Politics and Heritage in the Eastern Mediterranean and Middle East, edited by L. Meskell, 13–43. London: Routledge.
Knitter, D., and O. Nakoinz. 2018. “The relative concentration of interaction – A proposal for an integrated understanding of centrality and central places.” In Central Places and Un-central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée (Land Special Issue 7, 86), edited by G. Papantoniou and A.K. Vionis, 22-39. Basel: MDPI.
Knorringa, H. 1926. Emporos. Data on trade and trader in Greek literature from Homer to Aristotle. Amsterdam: H.J. Paris.
Knox, D. K. 2012. Making sense of figurines in Bronze Age Cyprus. A Comprehensive Analysis of Cypriot Ceramic Figurative Material from EC I – LC IIIA (c.2300BC – c.1100BC), Ph.D. diss., University of Manchester.
Koehl, R.B. 1985. Sarepta III. The Imported Bronze and Iron Age Wares from Area II,X. Beyrouth: L'Universite Libanaise.
Kohl, P. 1987. “The ancient economy, transferable technologies and the Bronze Age world-system: a view from the northeastern frontier of the Ancient Near East.” In Centre and Periphery in the Ancient World, edited by M. Rowlands, M. Larsen & K. Kristiansen, 13-24. Cambridge: Cambridge University Press.
Koiner, G. 2018. “A City Representation from Palaipafos.” RDAC New Series 1:71-82.
Koiner, G., and P. Bayer. 2020. “Zyprioten in Stein und Terrakotta Antike Skulpturen aus Nikosia, Zypern.” In Archäologentages am Fachbereich Altertumswissenschaften, Klassische und Frühägäische Archäologie der Universität Salzburg vom 26. bis 28. Februar 2018, edited by L. Berger, L. Huber, F. Lang & J. Weilhartner, 205-213. Salzburg: Archaeo Plus.
Konstan, D. 1998. “Reciprocity and Friendship.” In Reciprocity in Ancient Greece, edited by C. Gill, N. Postlethwaite & R. Seaford, 279-301. Oxford: Oxford University Press.
Konstantinidi, E.M. 2001. Jewellery Revealed in the Burial Contexts of the Greek Bronze Age. BAR International Series 912. Oxford: BAR.
Konstantinopoulos, G. 1972. Ο ροδιακός κόσμος Ι: Λίνδος. Συμβολή εις τη μελέτην της προ του ροδιακού συνοικισμού ιστορίας της Λίνδου. Αθήναι: Βιβλιοθήκη της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας.
Konstantinopoulos, G. 1986. Αρχαία Ρόδος. Επισκόπηση της ιστορίας και της τέχνης. Αθήνα: Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
Kopanias, K., E. Mantzourani, and I. Voskos. 2019. “A Great King on Alashia? The Archaeological and Textual Evidence.” In From LUGAL.GAL to Wanax? Kingship and State Formation in the Late Bronze Age Aegean, edited by J.M. Kelder and W.J.I. Waal, 95-130. Leiden: Sidestone Press.
Kopcke, G. 1992. “What Role for Phoenicians?” In Greece between East and West: 10th to 8th centuries B.C. Papers of the Meeting at the Institute of Fine Arts, edited by G. Kopcke & I. Tokumaru, 103-113. Mainz: von Zabern.
Körner, K. 2016. “The Cypriot kings under Assyrian and Persian rule (eighth to fourth century BC): centre and periphery in a relationship of suzerainty.” Electrum 23:25–49.
Korti-Konti, S. 1997. “The Orientalising Period in Macedonia.” In Greek Offerings. Essays on Greek Art in honour of John Boardman, edited by O. Palagia, 55-62. Oxford: Oxbow.
Kotsonas, A. 2006. “Wealth and Status in Iron Age Knossos.” OJA 25.2:149-172.
Kotsonas, A. 2008. The Archaeology of Tomb A1Ka of Orthi Petra in Eleutherna. The Early Iron Age Pottery. Athens: Publications of the University of Crete.
Kotsonas, A. 2012. “Creto-Cypriot and Cypro-Phoenician Complexities in the Archaeology of Interaction between Crete and Cyprus.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 155–181. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Kotsonas, A. 2013. “Orientalizing Ceramic Styles and Wares of Early Iron Age Crete. Aspects of Production, Dissemination and Consumption.” In Kreta in der geometrischen und archaischen Zeit, edited by W.D. Niemeier, O. Pilz & I. Kaiser, 233–252. Munich: Hirmer Verlag.
Kotsonas, A. 2018. “Homer, the Archaeology of Crete and the ‘Tomb of Meriones’ at Knossos.” JHS 138:1–35.
Koukouli-Chrysanthaki, Ch. 1991. Πρωτοϊστορική Θάσος. Τα νεκροταφεία του οικισμού Καστρί. Αθήνα: Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων.
Kourou, N. 1990-1991. “Εύβοια και Ανατολική Μεσόγειος στις αρχές της πρώτης χιλιετίας (ή το προοίμιο της εμφάνισής του ελληνικού αλφαβήτου)”. Αρχείο Ευβοϊκών Μελετών 29:237-279.
Kourou, N. 1991. “Aegean Orientalizing versus Oriental Art: the Evidence of Monsters.” In The Civilizations of the Aegean and their Diffusion in Cyprus and the Eastern Mediteranean, edited by V. Karageorghis, 111-123. Larnaca: Pierides Foundation.
Kourou, N. 1994. “H Ναξιακή Παρουσία στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο κατά τη Γεωμετρική Εποχή.” In Πρακτικά του Α’ Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα «η Νάξος διά μέσου των αιώνων» Φιλώτι 3-6 Σεπτεμβίου 1992, edited by Ι. Προμπονάς & Σ. Ψαρράς, 263-330. Αθήνα.
Kourou, N. 1994. “Sceptres and Maces in Cyprus before, during and immediately after the 11th century.” In Proceedings of the International Symposium “Cyprus in the 11th Century B.C.”, edited by V. Karageorghis, 202-226. Athens: A.G. Leventis Foundation.
Kourou, N. 1997. “Αιγαίο και Κύπρος κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου: Νεότερες εξελίξεις.” In Η Κύπρος και το Αιγαίο στην Αρχαιότητα. Από την προϊστορική περίοδο ως τον 7ο αιώνα π.Χ., edited by Σ. Χατζησάββα, 217-230. Λευκωσία.
Kourou, N. 1997. “Cypriot Zoomorphic Askoi of the Early Iron Age. A Cypro-Aegean Interplay.”
In Four Thousand Years of Images on Cypriote Pottery, edited by V. Karageorghis, R. Laffineur & F. Vandenabeele, 89-106. Brussels: Leventis Foundation.
Kourou, N. 1998. “Από το δέντρο της ζωής στην ελαία της Αθηνάς.” Περίαπτο 1:29-39.
Kourou, N. 1998. “Euboea and Naxos in the Late Geometric Period: the Cesnola Style.” In Euboica. L'Eubea e la presenza euboica in Calcidica e in Occidente, edited by M. Bats & B. D'Agostino, 167-177. Napoli: Centre Jean Bérard.
Kourou, N. 1999. Το Νότιο Νεκροταφείο της Νάξου κατά τη Γεωμετρική περίοδο. Αθήνα: Ἀρχαιολογική Ἑταιρεία.
Kourou, N. 2000. “The Phoenician Presence in Crete Reconsidered.” In Actas del IV Congresso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. Cádiz, 2 al 6 de Octubre del 1995, vol. III, edited by E. Aubet & M. Barthélemy, 1067-1081. Cádiz: Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones.
Kourou, N. 2002. “Aegean and Cypriot Wheel-made Terracotta Figures of the Early Iron Age Continuity and Disjunction.” In Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland an der Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend v. Chr. Kontinuität und Wandel von Strukturen und Mechanismen kultureller Interaktion, edited by E.A. Braun-Holzinger & H. Matthäus, 11-38. Möhnesee: Bibliopolis.
Kourou, N. 2002. Phéniciens, Chypriotes, Eubéens et la Fondation de Carthage. In Hommage
a Marguerite Yon. CEEC (Vol. 32, pp. 89-114). Paris.
Kourou, N. 2003. “Rhodes: The Phoenician Issue Revisited. Phoenicians at Vroulia?” In Πλόες. Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c. BC., edited by N. Stampolidis & V. Karageorghis, 249-262. Athens: The University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Kourou, N. 2004. “Inscribed imports, visitors and pilgrims at the archaic sanctuaries of Camiros.” In Χάρις Χαίρε Μελέτες στη Μνήμη της Χάρης Κάντζια τόμ.β, edited by A. Giannikouri, 11-30. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμόυ, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Kourou, N. 2004. “Οι οικισμοί των Σκοτεινών Χρόνων.” In Η Ιστορία της ελληνικής πόλης, edited by F. Lagopoulos, 147-162. Αθήνα: Ερμής και Αρχαιολογία και Τέχνες.
Kourou, N. 2006. “H Νάξος κατά τη Γεωμετρική περίοδο.” In Νάξος. Αρμενίζοντας στον Χρόνο, edited by Μ. Σέργης & Σ. Ψαρράς, 55-63. Αθήνα.
Kourou, N. 2008. “The Evidence from the Aegean.” In Beyond the Homeland: Markers in Phoenician Chronology, edited by C. Sagona, 305–64. Leuven, Paris and Dudley: Peeters.
Kourou, N. 2009. “The Aegean and the Levant in the Early Iron Age. Recent Developments.” In Interconnections in the Eastern Mediterranean. Lebanon in the Bronze and Iron Ages. Proceedings of the International Symposium 2008, 361–373. Beirut: Ministry of Culture of Lebanon.
Kourou, N. 2012. “Cypriots and Levantines in the central Aegean during the Geometric period: the nature of contacts.” Mediterranean Archaeology 25:215–227.
Kourou, N. 2012. “Phoenicia, Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: J.N. Coldstream’s contribution and the current state of research.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 33-51. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Kourou, N. 2015. “Cypriots and Levantines in the Central Aegean during the Geometric Period. The Nature of Contacts.” In Zagora in Context. Settlements and Intercommunal Links in the Geometric Period (900-700 BC), edited by J.-P. Descoeudres & S.A. Paspalas, 215-227. Sydney: University of Sydney.
Kourou, N. 2015. “Potnia figures ans cults in early Iron Age Aegean and Cyprus.” CCEC 45:181-199.
Kourou, N. 2016. “Α Cypriot sequence in Early Iron Age Crete: Heirlooms, Imports and Adaptations.” Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 46:51-69.
Kourou, N. 2019. “Cyprus and the Aegean in the Geometric Period: The Case of Salamis.” In Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity, edited by S. Rogge, C. Iannou & T. Mavrojannis, 77–97. Münster and New York: Waxmann.
Kourou, N. 2019. “Phoenicians and Attic Middle Geometric Pottery in the Mediterranean. Echoes of an early Athenian cultural value.” In Les Phéniciens, les Puniques et les Autres. Échanges et Identités en Méditerranée ancienne, Orient & Méditerranée 31, edited by L. Bonadies, I. Chirpanlieva & É. Guillon, 159-177. Paris: de Boccard.
Kourou, N., and A. Karetsou. 1998. “An Enigmatic stone from Knossos: a Reused Cippus?” In Eastern Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete 16th - 6th cent. B.C., edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 243-254. Athens: The University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Kourou, N., and E. Grammatikaki. 1998. An Anthropomorphic Cippus from Knossos, Crete. In Archäologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welt, edited by R. Rolle & K. Schmidt, 237-249. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Kourou, N., V. Karageorghis, Y. Maniatis,K. Polikreti, Y. Bassiakos, and C. Xenofontos. 2002. Limestone Statuettes of Cypriote Type Found in the Aegean: Provenance Studies. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Kourou, N. and G. Bourogiannis 2019. Ρυθμοί της Κυπριακής Κεραμικής. Σύντομη Επσκόπηση με βάση τη Συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Λευκωσία: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κύπρου.
Kraay, C.M. 1976. Archaic and Classical Greek Coins. London: Methuen.
Krahmalkov, C.R. 1981. “The Foundation of Carthage, 814 B.C. The Douïmès Pendant Inscription.” JSS 26:177-191.
Krikorian, A.D. 1975. “Were Opium Poppy and Opium known in the Ancient Near East?” Journal of the History of Biology 8:95-114.
Kritikos, P.G., and S.P. Papadaki. 1967. “The History of the Poppy and of Opium and their Expansion in Antiquity in the Eastern Mediterranean area (Part I).” Bulletin on Narcotics XIX.3:17-38.
Kritikos, P.G., and S.P. Papadaki. 1967. “The History of the Poppy and of Opium and their Expansion in Antiquity in the Eastern Mediterranean area (Part II).” Bulletin on Narcotics XIX.4:5-10.
Kübler, K. 1943. Neufunde aus der Nekropole des 11. und 10. Jahrhunderts. Kerameikos IV. Berlin.
Kübler, K. 1954. Die Necropole des 10. bis 8. Jahrhunderts. Kerameikos V.1. Berlin.
Kunze, E. 1931. Kretische Bronzereliefs. Stuttgart: Kohlhammer.
Kunze, E. 1935-1936. “Orientalische Schnitzereien aus Kreta.” AM 60-61:218-233.
Kurtz, D.C., and J. Boardman. 1971. Greek Burial Customs. London: Thames and Hudson.
Kyrieleis, H., and W. Röllig. 1988. “Ein altorientalischer Pferdeschmuck aus dem Heraion von Samos.” AM 103:37-75.
Lacombe, H., and P. Tchernia. 1972. “Caractères Hydrologiques et Circulation des Eaux en Méditerranée.” In The Mediterranean Sea: A Natural Sedimentation Laboratory, edited by D.J. Stanley, 25-36. Stroudsburg: Dowden. Hutchinson & Ross.
Laffineur, R. 1978. L'orfèvrerie rhodienne orientalisante. Paris: De Boccard.
Laffineur, R. 1997. “The Cypriote Ring-Vases Reconsidered.” In Four Thousand Years of Images on Cypriote Pottery. Proceedings of the Third International Conference of Cypriote Studies Nicosia, 3-4 May, 1996, edited by V. Karageorghis, R. Laffineur & F. Vandenabeele, 145-153. Brussels – Liège – Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Laffineur, R. and E. Greco, eds. 2005. Emporia. Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean. Liège: Université de Liège.
Lamaire, A. 1991. “L’écriture phénicienne en Cilicie et la diffusion des écritures alphabétiques.” In Phoinikeia Grammata. Lire et écrire en Méditerranée, edited by C. Baurain, C. Bonnet & V. Krings, 133-146. Namur: Société des études classiques.
Lang, F. 1996. Archaische Siedlungen in Griechenland. Struktur und Entwicklung. Berlin: Akademie Verlag.
Lang, M. 1976. The Athenian Agora Vol. XXI. Grafiti and Dipinti. Princeton: The American School of Classic al Studies at Athens.
Larsen, M. 1987. Commercial networks in the Ancient Near East. In Centre and Periphery in the Ancient World, edited by M. Rowlands, M. Larsen & K. Kristiansen, 47-56. Cambridge: Cambridge University Press.
Laurenzi, L. 1931. “Nuovi contributi alla topografia storico-archeologica di Coo.” Historia V:603-626.
Laurenzi, L. 1936. “Necropoli Ialisie- Scavi dell'Anno 1934.” Clara Rhodos 8:7-205.
Lawall, M. 1995. “Premonetary and Monetary? A Note on Trade in the Fifth Century B.C.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjoberg, 139-157. Jonsered: P. Åstöms förlag.
Lebessi, A. 1975. “The Fortetsa Gold Rings.” BSA 70:169-176.
Lebessi, A. 1976. Οι στήλες του Πρινιά. Αθήναι: Υπουργείο Πολιτισμού.
Lebessi, A. 1996. “The Relations of Crete and Euboea in the Tenth and Ninth Centuries B.C. The Lefkandi Centaur and his Prredecessors.” In Minotaur and Centaur. Studies in the Archaeology of Crete and Euboea presented to Mervyn Popham, edited by D. Evely, I.S. Lemos & S. Sherratt, 146-154). Oxford: Tempus Reparatum.
Lehman, G. 2005. “Al Mina and the East. A Report in Progress.” In The Greeks in the East, edited by A. Villing, 61-92. London: British Museum.
Leidwanger, J. and C. Knappett, eds. 2018. Maritime Networks in the ancient Mediterranean world. Cambridge: Cambridge University Press.
Leidwanger, J., H. Ozdas, and E.S. Greene. 2012. “Sourcing the Cargos of Three Archaic Shipwrecks: Kekova Adası, Kepçe Burnu, and Çaycağız Koyu.” Arkeometri Sonuçları Toplantısı 27: 393-409.
Lejeune, S. 2010. “Some thoughts about the civic community in archaic and classical Cyprus.” In POCA 2007: Postgraduate Cypriot Archaeology Conference, edited by S. Christodoulou & A. Satraki, 219-230. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Lekka, A., and E. Aloupi. 2017. “"Black" A tale of two pigments in Cyprus. The chemistry of decoration and the Late Cypriot III - Cypro-Geometric pottery production.” In ΤΕΡΨΙΣ Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou, edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 121-144. Brussels: CReA-Patrimoine.
Lemos, A. 2000. “Aspects of East Greek Pottery and Vase Painting.” In Die Ägäis und das westliche Mittelmeer, edited by F. Krinzinger, 377-391. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Lemos, I.S. 2000. “Songs for heroes: the lack of images in early Greece.” In Word and Image in Ancient Greece, edited by K.N. Rutter & B.A. Sparkes, 11-21. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Lemos, I.S. 2002. The Protogeometric Aegean. Oxford: Oxford University Press.
Lemos, I.S. 2005. “The Changing Relationship of the Euboeans and the East.” In The Greeks in the East, edited by A. Villing, 53-60. London: British Museum.
Lemos, I.S. 2006. “A new figurine from Xeropolis at Lefkandi.” In Across Frontiers. Etruscans, Greeks, Phoenicians and Cypriots. Studies in honour of David Ridgway and Francesca Romana Serra Ridgway, edited by E. Herring, I.S. Lemos, F.Lo Schiavo, L. Vagnetti, R. Whitehouse & J. Wilkins, 89-94. London: Accordia Research Insititute.
Lemos, I.S. 2020. “Euboea.” In A Companion to the Archaeologuy of Early Greece and the Mediterranean, edited by I.S. Lemos & A. Kotsonas, 787–813. Chichester: John Wiley & Sons.
Lemos, I.S., and H. Hatcher. 1986. “Protogeometric Skyros and Euboea.” OJA 5:323-337.
Lemos, I.S., and H. Hatcher. 1991. “Early Greek Vases in Cyprus: Euboean and Attic.” OJA 10:197-208.
Lemos, I.S., and A. Kotsonas, eds. 2020. A Companion to the Archaeology of Early Greece and the Mediterranean. Hoboken: Wiley Blackwell.
Leriou, A. 2015. “The discovery of ancient Cyprus: archaeological sponsorship from the 19th century to the present day.” In Aegis. Essays in Mediterranean Archaeology Presented to Matti Egon by the Scholars of the Greek Archaeological Committee UK, edited by Z. Theodoropoulou Polychroniadis & D. Evely, 221–234. Oxford: Archaeopress.
Levi, D. 1925-1926. “La necropoli geometrica di Kardianì a Tinos.” Annuario 8-9:203-234.
Levi, D. 1927-1929. “Arkades. Una città cretese all'alba della civiltà ellenica.” Annuario:10-
12.
Liddy, D.J. 1996. “A Chemical Study of Decorated Iron Age Pottery from the Knossos North Cemetery.” In Knossos North Cemetery. Early Greek Tombs, edited by J.N. Coldstream & H.W. Catling, 465-514. London: British School at Athens.
Lipiński, E. 1983. “Notes d'épigraphie phénicienne et punique.” OLP 14:129-165.
Lipiński, E. 1991. “The Cypriot vassals of Esarhaddon.” Scripta Hierosolymitana 33:58–64.
Lipiński, E. 1995. Dieux et déesses de l'univers phénicien et punique. Studia Phoenicia XIV. Leuven: Peeters.
Lipiński, E. 2004. Itineraria Phoenicia. Studia Phoenicia XVIII. Leuven: Peeters.
Livadiotti, M., and G. Rocco. 1996. La Presenza Italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948. La ricerca archeologica. la conservazione. Le scelte progettuali. Catania: Edizioni del prisma.
Lolos, Y.G. 1995. “Late Cypro-Mycenaean Seafaring: New evidence from sites in the Saronic and the Argolic Gulfs.” In Cyprus and the Sea, edited by V. Karageorghis & D. Michaelides, 65-87. Nicosia: University of Cyprus and the Bank of Cyprus.
Longo, A. 1999. Mozia. Crocevia di Culture nel Mediterraneo. Messina: Società messinese di storia patria.
Lo Schiavo, F. 2003. “Sardinia between East and West: Interconnections in the Mediterranean.” In Πλόες. Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c. B.C., edited by N. Stampolidis & V. Karageorghis, 15-34. Athens: The University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Lo Schiavo, F., F. Mancamara, and L. Vagnetti. 1985. “Late Cypriot Imports and their Influence on Local Bronzework.” BSR 53:1-71.
Luke, J. 2003. Ports of Trade, Al Mina and Geometric Greek Pottery in the Levant. BAR International Series 1100. London: BAR.
Lund, J. 1986. Sūkās VIII. The Habitation Quarters. Copenhagen: Munksgaard.

Macalister, R.A.S. 1911. The Excavation at Gezer 1902-1905 and 1907-1909. Vol. I (Text). London: Pub. for the Committee of the Palestine exploration fund by J. Murray.
Macalister, R.A.S. 1912. The Excavation at Gezer 1902-1905 and 1907-1909. Vol. III (Plates). London: Pub. for the Committee of the Palestine exploration fund by J. Murray.
Maguire, L.C. 2009. Tell El-Dab’a XXI. The Cypriot Pottery and its Circulation in the Levant. Wien: Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Maheras, P. 1983. Climatologie de la Mer Égée et ses marges continentales. Ph.D. diss., Université de Lille.
Maier, F.G. 1985. “Factoids in ancient history: the case of fifth-century Cyprus.” Journal of Hellenic Studies 105:32–39.
Maier, F.G. 1989. “Priest kings in Cyprus.” In Early Society in Cyprus, Edinburgh, edited by E.G. Peltenburg, 376–391. Edinburgh: Edinburgh University Press in assoc. with the National Museums of Scotland and the A.G. Leventis Foundation.
Maier, F.G. 2004. Guide to Palaipaphos (Kouklia). Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Maier, F.G. 2008. Nordost-Tor und persische Belagerungsrampe in Alt-Paphos: III. Grabungsbefund und Baugeschichte (Ausgrabungen in Alt-Paphos auf Cypern, vol. 6), Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.
Maier, F.G., and V. Karageorghis. 1984. Paphos. History and Archaeology. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Maiuri, A. 1921. “Lavori della Missione Archeologica Italiana a Rodi - Ricerche nella Necropoli di Jalisos (1916).” Annuario 3:252-259.
Maiuri, A. 1923-1924. “Jalisos - Scavi della Missione Archeologica Italiana a Rodi.” Annuario 6-7:83-341.
Maiuri, A. 1928. “Jalisos e l'agro jalisio.” Clara Rhodos 1:56-82.
Mallowan, M.E.L. 1952. “The Excavations at Nimrud (Kahlu), 1949-1950. Ivories from the N.W. Palace.” Iraq 14:45-53.
Mallowan, M.E.L. 1953. “The Excavations at Nimrud (Kalhu), 1952.” Iraq 15:1-42.
Mallowan, M.E.L. 1966. Nimrud and its Remains Vol. 1 & 2. London: Collins.
Malul, M. 1996. “ZE / IRTU (SE / IRTU): The Olive Tree and its Products in Ancient Mesopotamia.” In Olive Oil in Antiquity. Israel and Neighbouring Countries from the Neolithic to the Early Arab Period. History of the Ancient Near East / Studies 7, edited by D. Eitam & M. Heltzer, 91-100. Padova: Sargon.
Manning, J.G. 2018. The Open Sea: The Economic Life of the Ancient Mediterranean World from the Iron Age to the Rise of Rome. Princeton: Princeton University Press.
Manning, S. and C. Kearns. 2019. New directions in Cypriot Archaeology. Ithaca and London: Cornell University Press.
Manning, S., B. Weninger, A.K. South, B. Kling, P.I. Kuniholm, J.D. Muhly, and al. 2001. “Absolute Age Range of the Late Cypriot IIC Period on Cyprus.” Antiquity 75 (288):328-340.
Mantzourani, E.K., and A.J. Theodorou. 1991. “An Attempt to Delineate the Sea- Routes between Crete and Cyprus during the Bronze Age.” In The Civilizations of the Aegean and their Diffusion in the Eastern Mediterranean, 2000-600 B.C., edited by V. Karageorghis, 39-56. Larnaca: Pierides Foundation.
Marangou, L. 1985. Ancient Greek Art. The N. P. Goulandris Collection. Athens: N.P. Goulandris Foundation.
Marinatos, S.N. 1931. “Η ορεία κρύσταλλος εν Κρήτη.” ΑΕ:158-160.
Marinatos, N. 2000. “Egyptian Faience Amulets from Inatos Cave.” In Κρήτη- Αίγυπτος. Πολιτισμικοί δεσμοί τριών χιλιετιών, edited by A. Karetsou, 184-185. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού – Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου.
Marketou, T. 1987. “Marine Style Pottery from the Serraglio in Kos.” BSA 82:165-169.
Marketou, T., E. Karantzali, H. Mommsen, N. Zacharias, V. Kilikoglou, and Schwedt, A. 2006. “Pottery Wares from the Prehistoric Settlement at Ialysos (Trianda) in Rhodes.” BSA 101:1-55.
Markoe, G. 1985. Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean. Berkeley: University of California Press.
Markoe, G. 1996. “The Emergence of Orientalizing in Greek Art: Some Observations on the Interchange between Greeks and Phoenicians in the Eighth and Seventh Centuries B.C.” BASOR 301:47-67.
Markoe, G. 1998. “The Phoenicians on Crete: Transit Trade and the Search for Ores.” In Eastern Mediterranean: Cyprus-Dodecanese-Crete 16th - 6th cent. B.C., edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 233-241. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Markoe, G. 2000. Peoples of the Past: Phoenicians. Avon: British Museum Press.
Markou, E. 2011: L’or des rois de Chypre. Numismatique et histoire à l’époque classique. Μελετήματα 64. Athènes: Fondation Nationale de la Recherche Scientifique.
Markou, E. 2011. “Le voyage de la monnaie chypriote archaïque et classique dans le temps et dans l’éspace.” In Nomisma: La circulation monétaire dans le monde grec antique (BCH Suppl. 53), edited by T. Faucher, M.C. Marcellesi and O. Picard, 397–416. Athènes: Ecole française d'Athènes.
Markou E. 2013: “Gold Coinage and Economic Politics in Cyprus (Fourth Century BC),” The Numismatic Report. Cyprus Numismatic Society XXXIX–XLIII (2008–2012), 117–132
Markou, E. 2015. Coinage and History. The case of Cyprus during the Archaic and Classical Periods. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Marshall, F.H. 1911. Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan and Roman in the Departments of Antiquities British Museum. London: British Museum.
Martelli, M. 1988. “La Stipe Votiva dell'Athenaion di Jalysos: Un Primo Bilancio.” In Archaeology in the Dodecanese, edited by S. Dietz & I. Papachristodoulou, 104-120. Copenhagen: National Museum of Denmark.
Martelli, M. 1991. “I Fenici e la Questione Orientalizzante in Italia.” In Atti del II Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, edited by E. Acquaro, pp. 1049-1072. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche.
Martelli, M. 1996.” La stipe votiva dell'Athenaion di Ialiso.” In La Presenza Italiana nel Dodecaneso tra il 1912 e il 1948. La ricerca archeologica. La conversazione. Le scelte progettuali, edited by M. Livadiotti & G. Rocco, 46-50. Catania: Edizioni del Prisma.
Martelli, M. 2000. “La stipe di Ialysos: avori orientali e greci.” In Un ponte fra l'Italia e la Grecia. Atti del simposio in onore di Antonino Di Vita, edited by A. Ausilio, 105-118. Padova: Bottega d'Erasmo.
Masson, É. 1972. “Les répertoires graphiques chypto-minoens.” In Acta Mycenaea. Proceedings of the Fifth International Colloquium on Myceanaean Studies, Held in Salamanca, 30 March-3 April 1970, edited by M.S. Ruiperez, 99-111. Salamanca: Universidad de Salamanca.
Masson, É. 1973. “La diffusion de l'écriture à Chypre à la fin de l' ge du Bronze.” In Acts fo the International Archaeological Symposium “The Mycenaeans in the Eastern Mediterranean”, Nicosia 27th March – 2nd April 1972, edited by V. Karageorghis, 88-100. Nicosia: Dept. of Antiquities Cyprus, and Zavallis Press.
Masson, É. 1974. Cyprominoica: Repertoires. Documents de Ras Shamra: Essais d’ Interpretation. Studies in Mediterranean Archaeology 31.2. Göteborg, Paul Aaströms Förlag.
Masson, É. 1987. “Le part du fond commun égéen dans les écritures chypro-minoennes et son apport possible pour leur déchiffrement.” In Studies in Mycenaean and Classical Greek Presented to John Chadwick, edited by J.T. Killen, J.L. Melena & J.-P. Olivier, 367-381, Salamanca: Universidad de Salamanca.
Masson, O. 1961. Les inscriptions chypriotes syllabiques. Recueil critique et commenté. Paris: de Boccard.
Masson O. 1971. “Les Chypriotes en Égypte.” Bulletin de la Société Française d’Égyptologie 60:28-46.
Masson O. 1981. “Les graffites chypriotes alphabétiques et syllabiques.” In La chapelle d’Achôris à Karnak, edited by C. Traunecker, F. Le Saout & O. Masson, 53-71. Paris: Éditions ADPF.
Masson O. 1982. “Pèlerins chypriotes en Phénicie (Sarepta et Sidon).” Semitica 32:45-49.
Masson, O. 1983. Les insciptions chypriotes syllabiques. Réimpression augmentée. Études Chypriotes Vol. I. Paris: de Boccard.
Masson O. 1989. “Les graffites grecs et chypriotes.” In Le trésor de Meydancikkale (Cilicie Trachée, 1980), edited by A. Davesne & G. Le Rider, 351-361. Paris: Éditions Recherche sur les Civilisations.
Matthäus, H. 1985. Metallgefässe und Gefässuntersätze der Bronzezeit, der geometrischen und archaischen Periode auf Cypern. Prähistorische Bronzefunde 8. München: Beck.
Matthäus, H. 1989. “Cypern und Sardinien im fruhen 1. Jahrtausend v. Chr.” In Early Society in Cyprus, edited by E. Peltenburg, 244-255. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Matthäus, H. 1998. “Cyprus and Crete in the Early First Millennium B.C. A synopsis with special
reference to new finds from the Idaean Cave of Zeus.” In Eastern Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete 16th - 6th cent. B.C., edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 127-158. Athens: The University of Crete and A.G. Leventis Foundation.
Matthäus, H. 2001. “Studies on the Interrelations of Cyprus and Italy during the 11th to 9th Centuries B.C.: A Pan-Mediterranean Perspective.” In Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-450 BC, edited by L. Bonfante & V. Karageorghis, 153-214.Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation.
Matthäus, H. 2005. “Zyprische Bronzeschalen der geometrischen und archaischen Periode.” CCEC 35:11-21.
Matthers, J., D.J. Liddy, G.W.A. Newton, V.J. Robinson, and H. Al-Tawel. 1983. “Black-on-Red Ware in the Levant: A Neutron Activation Analysis Study.” Journal of Archaeological Science 10 (4):369-382.
Mavrogiannis, T. 1999. “Sanctuaries of the Cypro-Geometric period: the case of Marion and Agia Irini.” In Cyprus, the Historicity of the Geometric Horizon. Proceedings of an Archaeological Workshop, University of Cyprus, Nicosia, 11th October 1998, edited by M. Iacovou & D. Michaelides, 95–106. Nicosia: Archaeological Research Unit, University of Cyprus.
Mavrogiannis, T. 2006. “L’identité chypriote de la révolte ionienne à Évagoras Ier (499-374 avant J.-C.).” In Identités croisées en un milieu méditerranéen : le cas de Chypre (Antiquité-Moyen ge), edited by S. Fourrier & G. Grivaud, 153–163. Mont-Saint-Aignan: Presses universitaires de Rouen et du Havre.
Mavrogiannis, T. 2020. «Αχαϊκές» επιβιώσεις στο ιερό της Αγίας Ειρήνης Λαπήθου: ο αποικισμός του Πραξάνδρου και η σπαρτιατική «αγωγή» https://www.academia.edu/43364999/_ΑΧΑΪΚΕΣ_ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ_ΣΤΟ_ΙΕΡΟ_ΤΗΣ_ΑΓΙΑΣ_ΕΙΡΗΝΗΣ_ΛΑΠΗΘΟΥ_Ο_ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ_ΤΟΥ_ΠΡΑΞΑΝΔΡΟΥ_ΚΑΙ_Η_ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΗ_ΑΓΩΓΗ_
Mavronanos, G. 2015. Yadnana and the Assyrians: Illuminating the Role of Cyprus within the Trade Network of the Assyrian Empire. MA Thesis, Tel Aviv University.
Mazar, A. 1985. Excavations at Tell Qasile II. The Philistine Sanctuary: various finds, the Pottery, Conclusions, Appendixes. QEDEM 20. Jerusalem: Institute of Archaeology, Hebrew University of Jerusalem.
Mazar, A. 2004. “Greek and Levantine Iron Age Chronology: A Rejoinder.” IEJ 54:24-36.
Mazar, E. 2004. The Phoenician Family Tomb N.1 at the Northern Cemetery of Achziv (10th-6th Centuries BCE). Barcelona: Edicions Bellaterra.
Mazar, A., and N. Kourou. 2019. “Greece and the Levant in the 10th–9th centuries BC.”Opuscula 12:369–92.
Mazarakis-Anian, A. 1997. From Rulers' Dwellings to Temples. Architecture, Religion and Society in Early Iron Age Greece (1100-700 B.C.). Jonsered: P. Aströms Förlag.
Mazarakis-Anian, A. 2006. “The Archaeology of Basileis.” In Ancient Greece: from the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, edited by S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos, 181-211. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Mazarakis-Anian, A., I. Lemos and V. Vlachou. 2020. Ανασκαφές Ωρωπού. Πρωτογεωμετρική – Υποπρωτογεωμετρική Περίοδος (10ος – 9ος αι. π.Χ.). Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
McCarthy, J.P. 2004. “Extraordinary Uses of Ordinary Objects: Material Reflections of Ethnicity and Community Identity at the Cemetery of the First African Baptist Church, Philadelphia.” In Reconsidering Ethnicity. Material Culture and Identity in the Past (Archaeological Review from Cambridge, Vol. 19:2), edited by S.E. Hakenbeck & S.G. Matthews, 25-39.
Mee, C. 1975. The Dodecanese in the Bronze Age. Ph.D. diss., University of London.
Mee, C. 1982. Rhodes in the Bronze Age: an archaeological survey. Warminster: Aris and Philipps.
Meikle, R.D. 1977. Flora of Cyprus Vol. 1. Kew: Bentham-Moxon Trust.
Meikle, R.D. 1985. Flora of Cyprus Vol. 2. Kew: Bentham-Moxon Trust.
Meikle, S. 2002. “Modernism, Economics and the Ancient Economy.” In The Ancient Economy, edited by W. Scheidel & S. von Reden, 233-250. New York: Routledge.
Melander, T. 1988. “Vroulia: Town Plan and Gate.” In Archaeology in the Dodecanese, edited by S. Dietz & I. Papachristodoulou, 83-87. Copenhagen: National Museum of Denmark.
Merrillees, R.S. 1962. “Opium Trade in the Bronze Age Levant.” Antiquity 36:287-292.
Merrillees, R.S. 1968. The Cypriot Bronze Age Pottery found in Egypt. SIMA 18. Lund: Åström.
Merrillees, R.S. 1974. Trade and Transcendence in the Bronze Age Levant. SIMA 39. Göteborg: Paul Aströms Förlag.
Merrillees, R.S. 1979. “Opium Again in Antiquity.” Levant 11:167-171.
Merrillees, R.S. 2003. On Opium, Pots, People and Places: Selected Papers: An Honorary Volume for Robert S. Merrillees. Studies in Mediterranean Archaeology and Literature. Sävedalen: Paul Åströms Förlag.
Michael, M. 2008. Egypt and Cyprus: International Relations during the Twenty-sixth Dynasty (Saïte Period, 664-525 BC), MA Thesis, University of London.
Michalaki Kollia, M. 1988. “Céramique incisée de tradition géometrique trouvée dans l'île d’Astypalée.” In Archaeology in the Dodecanese, edited by S. Dietz & I. Papachristodoulou, 225-243. Copenhagen: National Museum of Denmark.
Mielke, D.P. 2015. “Between Transfer and Interaction: Phoenician Pottery Technology on the Iberian Peninsula.” In The Transimission of Technical knowledge in the production of Ancient Mediterranean Pottery, edited by W. Gauss, G. Klebinder-Gauss & C. Von Ruden, 257-276. Wien: Österreichisches Archäologisches Institut.
Mikrakis, M. 2016. “Musical performance and society in Protohistoric Cyprus: Coroplastic and other visual evidence.” In Musicians in Ancient Coroplastic Art. Iconography, Ritual Contexts, and Functions, edited by A. Bellia and C. Marconi, 57-71. Pisa and Rome: Fabrizio Serra editore.
Miller, M. 1971. The Thalassocracies. Studies in Geography II. New York: State University of New York Press.
Millett, P. 1991. Lending and Borrowing in Ancient Athens. Cambridge: Cambridge University Press.
Misch, P. 1992. Die Askoi in der Bronzezeit. Eine typologische Studie zur Entwicklung askoider Gefäßformen in der Bronze- und Eisenzeit Griechenlands und angrenzender Gebiete. Jonsered: Åström.
Mitchell, L.G., and P.J. Rhodes., eds. 1997. The Development of the Polis in Archaic Greece. London & New York: Routledge. ‘
Mitropoulos, D. 1982. Γεωλογική μελέτη του ανατολικού ηπειροπλαισίου της νήσου Ρόδου. Αθήναι.
Möller, A. 2000. Naukratis: Trade in Archaic Greece. Oxford: Oxford University Press.
Möller, A. 2001. “Naukratis, or How to Identify a Port of Trade.” In Prehistory and History. Ethnicity, Class and Political Economy, edited by D.W. Tandy, 145-158.Montreal: Black Rose Books.
Morgan, C. 1994. “The evolution of a sacral ‘landscape’: Isthmia, Perachora, and the Early Corinthian state.” In Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece, edited by S.E. Alcock and R. Osborne, 105-142. Oxford and New York: Clarendon Press and Oxford University Press.
Morgan, C. 2001. “Ethne, Ethnicity, and Early Greek States, ca. 1200-480 B.C.: An Archaeological Perspective.” In Ancient Greek Perceptions of Greek Ethnicity, edited by I. Malkin, 75-112. Cambridge, MA: Center for Hellenic Studies, Trustees for Harvard University.
Morgan, C. 2003. Early Greek States Beyond the Polis. London & New York: Routledge.
Morgan, T. 2010. Sweet and Bitter Island. A History of the British in Cyprus. London: I.B. Tauris.
Morricone, L. 1965-1966. “Eleona e Langada: Sepolcreti della tarda Età del Bronzo a Coo.” Annuario 43-44:5-311.
Morricone, L. 1972-1973. “Coo - Scavi e scoperte nel "Serraglio" e in localita' minori (1935-1943).” Annuario 50-51:139-396.
Morricone, L. 1978. “Sepolture della prima Età del Ferro a Coo.” ASAtene 56 N.S. 40:9-427.
Morris, C., G. Papantoniou, and A. Vionis. 2019. Unlocking Sacred Landscapes: Spatial Analysis of Ritual and Cult in the Mediterranean. Studies in Mediterranean Archaeology 151. Nicosia: Astrom Editions.
Morris, I. 1986. “Gift and Commodity in Archaic Greece.” Man 21:1-17.
Morris, I. 1987. Burial and ancient society: the rise of the Greek city state. Cambridge: Cambridge University Press.
Morris, I. 1992. Death-ritual and social structure in Classical Antiquity. New York: Camridge University Press.
Morris, S.P. 1984. The Black and White Style. Athens and Aigina in the Orientalizing Period. New Haven and London: Yale University Press.
Morris, S.P. 1992. Daidalos and the Origins of Greek Art. Princeton: Princeton University Press.
Morris, S.P. 1998. “Bearing Greek Gifts: Euboean Pottery on Sardinia.” In Sardinian and Aegean Chronology. Towards the Resolution of Realtive and Absolute Dating in the Mediterranean, edited by M.S. Balmuth & R.H. Tykot, 361-362. Oxford: Oxbow Books.
Morris, S.P. 2006. “The View from East Greece: Miletus, Samos and Ephesus.” In Debating Orientalization. Multidisciplinary Approaches to Change in the Ancient Mediterranean, edited by C. Riva & N.C. Vella, 66-84. London: Equinox Publishing.
Morris, S.P., and J.K. Papadopoulos. 1998. “Phoenicians and the Corinthian Pottery Industry.” In Archäologische Studien in Kontaktzonen der antiken Welt, edited by R. Rolle & K. Schmidt, 251-263. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Morris, S.P., and J.K. Papadopoulos. 2004. “Of Granaries and Games: Egyptian Stowaways in an Athenian Chest.” In CHARIS: Essays in Honor of Sarah A. Immerwahr, edited by A.P. Chapin, 225-242. Princeton: American School of Classical Studies at Athens.
Moscati, S. 1995. “Introduction.” In La civilisation phénicienne et punique. Manuel de recherché, edited by V. Krings, 1-15. Leiden - New York: E.J. Brill.
Moscati, S. 1996. La bottega del mercante. Artigianato e commercio fenicio lungo le sponde del Mediterraneo. Torino: Six.
Moschonisiotis, S. 2004. “Εγχώρια Διακοσμημένη Κεραμική από το Νεκροταφείο της Αρχαίας Μένδης στη Χαλκιδική.” In Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, edited by Ν. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή, 277-293. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπ.Πο., Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Moshkovitz, S. 1989. “Iron Age Stratigraphy and Architecture (Strata XIV-XII).” In Excavations at Tel Michal, Israel, edited by Z. Herzog, G. Rapp, Jr. & O. Negbi, 64-72. Tel Aviv: Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology.
Mühlenbock, C. & T. Brorsson. 2016. “ICP-analysis of 66 terracotta statues, statuettes and pottery sherds from Ayia Irini, Cyprus.” In Ancient Cyprus Today. Museum Collections and New Research (SIMA PB 184), edited by G. Bourogiannis & C. Mühlenbock, 299–311. Uppsala: Paul Åströms förlag.
Muhly, J.D. 1970. “Homer and the Phoenicians. The Relations between Greece and the Near East in the Late Bronze Age and the Early Iron Ages.” Berytus 19:19-64.
Muhly, J.D. 1985. “Phoenicia and the Phoenicians.” In Biblical Archaeology Today. Proceedings of the International Congress on Biblical Archaeology Jerusalem, April 1984, edited by J. Amitai, 177-191. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Muhly, J.D. 1986. “The Role of Cyprus in the Economy of the Eastern Mediterranean during the
Second Millennium B.C.” In Cyprus between the Orient and the Occident, edited by V. Karageorghis, 45-62. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus.
Muhly, J.D. 1999. “The Phoenicians and the Aegean.” In Meletemata. Studes in Aegean Archaeology Presented to Malcolm H. Wiener as he enters his 65th Year, edited by P.P. Betancourt, V. Karageorghis, R. Laffineur & W.-D. Niemeier, 517-526. Liège: Université de Liège.
Muhly, J.D. 2005. “Travelling Craftsmen: Lov 'em or Leave 'em.” In Emporia. Aegeans in the Central and Eastern Mediterranean, edited by R. Laffineur & E. Greco, 685-690. Liège: Université de Liège.
Muhly, J.D., T.S. Wheeler, and R. Maddin. 1977. “The Cape Gelidonya Shipwreck and the Bronze Age Metals Trade in the Eastern Mediterranean.” JFA 4:353-362.
Müller, C and F. Prost, eds. 2002. Identités et cultures dans le monde méditerranéen antique. Paris: Éditions de la Sorbonn.
Murray, W.M. 1995. “Ancient sailing winds in the eastern Mediterranean: the case of Cyprus.” In Cyprus and the Sea, edited by V. Karageorghis & D. Michaelides, 33-44. Nicosia: University of Cyprus and the Bank of Cyprus.
Muscarella, O.W. 1965. “Lion Bowls from Hasanlu.” Archaeology 18:41-46.
Muscarella, O.W. 1974. “The Third Lion Bowl from Hasanlu.” Expedition 16.2:25-29.
Muscarella, O.W. 1988. “The Background to the Phrygian Bronze Industry. In Bronzeworking centres of Western Asia c. 1000-539 B.C., edited by J. Curtis, 177-192. London - New York: Kegan Paul International in association with the British Museum.
Mutti, E., E. Orombelli, and R. Pozzi. 1970. “Geological Studies on the Dodecanesian Islands (Aegean Sea) IX. Geological Map of the Island of Rhodes (Greece) Explanatory Notes.” Annales Géologiques des Pays Helléniques 22:79-226.
Mylonas Shear, I. 2002. “Mycenaean Centaurs at Ugarit.” JHS 122:147-153.

Nahm, W. 1981. “Studien zur kypro-minoischen Schrift.” Kadmos 20:52-63.
Nakoinz, O. 2012. “Models of centrality.” eTopoi. Journal for Ancient Studies 3:217–223.
Negbi, O. 1992. “Early Phoenician Presence in the Mediterranean Islands: A Reappraisal.” AJA 96:599-615.
Nicholls, R.V. 1957. “Review on Higgins (1954).” AJA 61:303-306.
Nicolaou, I. 1980. “Une inscription en syllabique chypriote au Musée de Rhodes.” BCH 104.I: 221-224.
Nicolaou, I. 1985. “Excavations at the Eastern Necropolis of Amathous in 1984.” RDAC:257-285.
Nicolaou, K. 1965. “Γεωμετρικοί τάφοι Κυθρέας.” RDAC:30–73.
Niemeyer, H.G. 1984. “Die Phönizier und die Mittelmeerwelt im Zeithalter Homers.” JRGZM 31:3-94.
Niemeyer, H.G. 1990. “The Phoenicians in the Mediterranean: A Non-Greek Model for Expansion and Settlement in Antiquity.” In Greek Colonists and Native Populations, edited by J.P. Descoeudres, 469-489. Oxford: Clarendon Press.
Niemeyer, H.G. 1993. “Trade Before the Flag? On the Principles of the Phoenician Expansion in the Mediterranean.” In Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology. Jerusalem, June-July 1990, edited by A. Biran & J. Aviram, 335-344. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Niemeyer, H.G. 2002. Die Phönizier am Mittelmeer. Neue Forshungen zur frühen Expansion. In Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland an der Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend v. Chr. Kontinuität und Wandel von Strukturen und Mechanismen kultureller Interaktion, edited by E.A. Braun-Holzinger & H. Matthäus, 177-195. Möhnesee: Bibliopolis.
Niemeyer, H.G. 2004. “Phoenician or Greek: is there a reasonable way out of the Al Mina debate?” Ancient West & East 3.1:38-50.
Niemeyer, H.G. 2005. “There is no way out of the Al Mina debate.” Ancient West & East 4.2:292-295.
Niemeyer, H.G. 2006. “The Phoenicians in the Mediterranean. Between Expansion and Colonisation: a Non-Greek Model of Overseas Settlement and Presence.” In Greek Colonisation. An Account of Greek Colonies and Other Settlements Overseas, edited by G.R. Tsetskhladze, 143-168). Leiden & Boston: Brill.
Nigro, L. 2020. “Mozia e l'espansione fenicia verso Occidente: dalla pre-colonizzazione alla colonizzazione. Il primo insediamento presso le sorgenti del Kothon.” In Entre Utica y Gadir NAVEGACIÒN Y COLONIZACIÒN FENICIA EN EL MEDITERRANEO OCCIDENTAL A COMIENZOS DEL I MILENIO AC, edited by J.L. Lopez Castro, 97-115. Granada: Editorial Comares.
Nijboer, A.J. 2005. “The Iron Age in the Mediterranean: A Chronological Mess or "Trede Before the Flag", Part II.” Ancient West & East 4.2:255-277.
Nijboer, A.J., and J. van der Plicht. 2006. “An Interpretation of the radiocarbon determinations of the oldest indigenous-Phoenician stratum thus far, excavated at Huelva, Tartessos (south-west of Spain).” BABesch 81:31-36.
Nitsche, A. 1986-1987. “Bemerkungen zu Chronologie und Herkunft der protogeometrischen und geometrischen Importkeramik von Tyros.” HBA 13-14:7-49.
Nodarou, E. 2008. “Petrographic Analysis of Selected Early Iron Age Pottery from Eleutherna.” In The Archaeology of Tomb A1Ka of Orthi Petra in Eleutherna. The Early Iron Age Pottery, edited by A. Kotsonas, 345–63. Athens: Publications of the University of Crete.
Noureux, J. 2001. “Essai de reconstitution des routes maritimes en Mediterrannée orientale d'après les données metéooceanographiques modernes.” In Techniques et sociétés en Mediterrannée, edited by J.-P. Brun & P. Jockey, 633-647. Paris: Maisonneuve et Larose.
Núñez, F.J. 2008. “Cypriot Imports from the Phoenician cemtery of Tyre al-Bass.” In Networking patterns of the Bronze and Iron Age Levant. The Lebanon and its Mediterranean connections, edited by C. Doumet-Serhal, 72-103. Beirut: ACPP.
Núñez, F.J. 2014. “The Ceramic repertoire of the Iron Age.” In The Phoenician Cemetery of Tyre-Al Bass II. Archaeological Seasons 2002-2005. BAAL Hors Serie IX, edited by M.E. Aubet, F.J. Núñez & L. Trellisó, 261-371. Beytouth: Ministère de la Culture, Direction Générale des Antiquités.
Nys, K. 2001. “Base-ring Bull-shaped Vases in Context.” In The Chronology of Base-ring Ware and Bichrome Wheel-made Ware, Proceedings of a Colloquium held in the Royal Academy of Letters, History and Antiquities, Stockholm, May 18-19 2000, edited by P. Åström, 95-122. Stockholm: Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Ohly, D. 1953. Griechische Goldbleche des 8. Jahrhunderts v. Chr. Berlin: Gebr. Mann.
Oreshko, R. 2020. “Ethnic Groups and Language Contact in Lycia (I): the ‘Maritime Interface’”. Journal of Language Relationship 18/1:13-40.
Orlandini, P., and D. Adamesteanu. 1960. “Gela. Nuovi Scavi.” NSc 14:67-246.
Orlandini, P., and D. Adamesteanu. 1962. “Gela. L'acropoli di Gela.” NSc 16:340-408.
Orsingher, A. 2016. “Reconsidering the necropolis of Ayia Irini: a glimpse of the Iron Age evidence.” In Ancient Cyprus Today. Museum Collections and New Research SIMA 184, edited by G. Bourogiannis & C. Mühlenbock, 313–323. Uppsala: Paul Åströms förlag.
Orsingher, A. 2016. “The ceramic repertoire of Motya: origins and development between the 8th and 6th centuries BC.” In Karthago Dialoge. Karthago und der punische Mittelmeerraum –Kulturkontakte und Kulturtransfers im 1. Jahrtausend vor Christus, edited by F. Schön & H. Töpfer, 283-314. Tübingen: RK.
Orsingher, A. 2019. “Kition: a long-term perspective on the cemeteries.” Carthage Studies 11:27-50.
Orsingher, A., B. Bechtold, and C. Marconi. 2020. “Selinunte’s Pre-409 BC Phoenician and Punic Connections: A Ceramic Perspective from the Main Urban Sanctuary.” Römische Abteilung 126:235-310.
Orton, C., P. Tyers, and A. Vince. 1993. Pottery in Archaeology (Cambridge Manuals in Archaeology). Cambridge: Cambridge University Press.
Osborne, R. 1996. “Pots, Trade and the Archaic Greek Economy.” Antiquity 70 (267):31-44.
Osborne, R. 2005. “Urban sprawl: what is urbanization and why does it matter?” In Mediterranean Urbanization 800–600 BC (Proceedings of the British Academy 126), edited by R. Osborne & B. Cunliffe, 1–16. Oxford: Oxford University Press.
Öznergiz, A. 2016. “A Hellenisitc-Roman tomb at Paleokastro (Agia Irini-Akdeniz).” In The Northern Face of Cyprus. New Studies in Cypriot Archaeology and Art History, edited by L. Summerer & H. Kaba, 243–258. Istanbul: Eye Yayinlari.
Özkan, T. 1999. Izmir Arkeoloji Müzesi. Seramik Kataloğu. Izmir: Simedya Reklamcılık.
Padgett, J.M. 2003. The Centaur's Smile: The Human Animal in Early Greek Art. Princeton: Princeton University Art Museum.
Palaima, T.G. 1989. “Cypro-Minoan Scripts: Problems of Historical Context.” In Problems in Decipherement BCILL 49, edited by Y. Duhoux, T.G. Palaima & J. Bennet, 121-187. Louvain: Peeters.
Palmieri, M.G. 2017. “Age Categories in the Burials of the Serraglio Necropolis in Cos. Some preliminary Observations.” In Το Αρχαιολογικό Έργο στα νησιά του Αιγαίου. Τόμος Γ΄, edited by P. Triantafyllidis, 175–87. Μυτιλήνη: Τυποκλυκλαδική.
Pamir, H. 2006. “Al Mina and Sabuniye in the Orontes Delta: the Sites.” In Greek Colonisation. An account of Greek Colonies and other Settlements Overseas, edited by G. R. Tsetskhladze, 535-543). Leiden & Boston: Brill.
Panvini, R. 1996. Gelas: Storia e archeologia dell'antica Gela. Torino: Società editrice internazionale.
Pantermali, E., and E. Trakasopoulou. 1994. “Καραμπουρνάκι 1994: η ανασκαφή της ΙΣΤ’ ΕΠΚΑ.” ΑΕΜΘ 8:203-215.
Papachristodoulou, C.I. 1951. Τοπωνυμικό της Ρόδου. Ρόδος: Έκδοση Γραφείου Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.
Papachristodoulou, C.I. 1972. Ιστορία της Ρόδου από τους Ιστορικούς Χρόνους ως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.
Papachristodoulou, C.I. 1978. Συμβολή στο τοπωνυμικό της Ρόδου. Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.
Papachristodoulou, C.I. 1994. Ιστορία της Ρόδου από τους Ιστορικούς Χρόνους ως την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου. Αθήνα: Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Δωδεκανήσου.
Papachristodoulou, I. 1975. “Γεωμετρικός τάφος εις Βάτι Ρόδου.” ΑΑΑ VIII.2:223-226.
Papachristodoulou, I. 1980. “Οδός Τσαλδάρη και 25ης Μαρτίου (οικόπεδο Ειρ. Σοφού).” ΑΔ 35.Β2:552-553.
Papachristodoulou, I. 1983. “Γεωμετρικά ευρήματα στο Βάτι της Ρόδου.” Annuario 45:9-17.
Papachristodoulou, I. 1989. Οι Αρχαίοι ροδιακοί Δήμοι. Ιστορική επισκόπηση: Η Ιαλυσία. Αθήνα: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική εταιρεία.
Papadimitriou, N. 2012. “Regional or 'international' networks? A comparative examination of Aegean and Cypriot imported pottery in the Eastern Mediterranean.” In Talanta XLIV. Recent Research and Perspectives on the Late Bronze Age Eastern Mediterranean, edited by A. Papadopoulos, 92-136. Amsterdam: Wolters-Noordhoff.
Papadimitriou, N. 2015. “Aegean and Cypriot ceramic trade overseas during the 2nd millennium BCE.” In There and Back Again - The Crossroads II. Proceedings of the International Conference held in Prague, September 15-18, 2014, edited by J. Mynarova, P. Onderka & P. Pavuk, 423-446. Prague: Charles University in Prague Faculty of Arts.
Papadopoulos, A., ed. 2012. Talanta XLIV. Recent Research and Perspectives on the Late Bronze Age Eastern Mediterranean. Amsterdam: Wolters-Noordhoff.
Papadopoulos, A. Forthcoming. “Seeking the Cypriot Merchant. Personal objects as indicators of identity?”, Athens University Review of Archaeology 4.

Papadopoulos, A. 2020. “Deconstructing the Image of the Warrior. Adaptation, Alteration and Rejection in Late Bronze Age Eastern Mediterranean from an Aegean perspective.” In Communication Uneven. Acceptance of and Resistance to Foreign Influences in the connected Ancient Mediterranean, edited by J. Driessen & A. Vanzetti, 169-187. Louvain.
Papadopoulos A. 2019. “Individuality through material culture? Exceptional objects from Enkomi (1896 British Excavations).” In The Tombs of Egkomi. British Museum Excavations, edited by D. Pilides, 121-133. Nicosia: Department of Antiquities, Cyprus.
Papadopoulos A. 2018. “The iconography of LH IIIA-B pictorial kraters and wall-paintings: A view from the Eastern Mediterranean.” In Paintbrushes. Wall-painting and vase-painting of the 2nd millennium BC in dialogue, edited by A. Vlachopoulos, 523-531. Athens: University of Ioannina – Hellenic Minstry of Culture and Sports – Archaeological Receipts Fund.
Papadopoulos, A. 2011. “Business as Usual: Cypriot Demand for Aegean Pottery during the Late Bronze Age.” In Tracing Prehistoric Social Networks through Technology: A Diachronic Perspective on the Aegean, edited by A. Brysbaert, 167-182. New York: Routledge.
Papadopoulos A. 2010. “Discussing Bronze Age Cypriot Iconography: Three case studies.” In POCA 2007 Postgraduate Cypriot Archaeology Conference, edited by S. Christodoulou & A. Satraki, 127-144. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing.

Papadopoulos, J.K. 1997. “Innovations, Immitations and Ceramic Style: Modes of Production and Modes of Dissemination.” In Τέχνη. Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age, edited by R. Laffineur & P.P. Betancourt, 449-462. Liège – Austin: Université de Liège - University of Texas.
Papadopoulos, J.K. 1997. “Phantom Euboians.” JMA 10.2:191-219.
Papadopoulos, J.K. 1998. “From Macedonia to Sardinia: Problems of Iron Age Aegean Chronology, and Assumptions of Greek Maritime Primacy.” In Sardinian and Aegean Chronology. Towards the Resolution f Relative and Absolute Dating in the Mediterranean, edited by M.S. Balmuth & R.H. Tykot, 363-369. Oxford: Oxbow Books.
Papadopoulos, J.K. 2005. The Early Iron Age Cemetery at Torone. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology at UCLA.
Papadopoulos, J.K., and E.L. Smithson. 2002. “The Cultural Biography of a Cycladic Geometric Amphora. Islanders in Athens and the Prehistory of Metics.” Hesperia 71:149-199.
Papadopoulos, J.K., J.F. Vedder, and T. Schreiber. 1998. “Drawing Circles: Experimental Archaeology and Pivoted Multiple Brush.” AJA 102:507-529.
Papadopoulos, T.J. 1979. Mycenaean Achaea. SIMA 55. Göteborg: Paul Åström.
Papadopoulos, T.J. 1980. “Zwei neue Entenaskoi aus Achaea.” ΑΑ:166-170.
Papadopoulou, F. 1965. “Αρχαιότητες και μνημεία των Κυκλάδων, Νάξος (Τσικαλαριό).” ΑΔ 20 Β3:515-522.
Papadopoulou-Zafiropoulou, F. 1966. “Αρχαιότητες και μνημεί των Κυκλάδων, Νάξος Τσικαλαριό.” ΑΔ 21 Β2:391-395.
Papageorgiou, D.K. 1997. “Ρεύματα και άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο.” In Η Πολιόχνη και η Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στο Βόρειο Αιγαίο, edited by C.G. Doumas & V. La Rosa, 424-442. Αθήνα: Suola Archeologica Italiana di Atene-Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Papageorgiou, D.K. 2002. Θαλάσσιοι Δρόμοι στο προϊστορικό Αιγαίο κατά τη Νεολιθική και Πρώιμη Εποχή του Χαλκού, Ph.D. diss., Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Papamanoli, L. 1991. “Αρχαία και βυζαντινάονόματα της σύγχρονης, ροδίτικης χλωρίδας (Δοξασίες και Έθιμα).” Δωδεκανησιακά Χρονικά 14:54-92.
Papantoniou 2012. “Cypriot sanctuaries and religion in the Early Iron Age: views from before and after.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age. The Legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 285–319. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Papantoniou, G. 2012. Religion and Social Transformation in Cyprus: from the Cypriot basileis to the Hellenistic Strategos. Leiden: Brill.
Papantoniou, G. 2013. “Cyprus from Basileis to Strategos: a sacred-landscapes approach.” American Journal of Archaeology 117:33–57.
Papantoniou, G. 2016. “Cypriot ritual and cult from the Bronze to the Iron Age: a longue-durée approach.” Journal of Greek Archaeology 1:73–108.
Papantoniou, G. & G. Bourogiannis. 2018. “The Cypriot extra-urban sanctuary as a central place: the case of Agia Irini.” In Central Places and Un-central Landscapes: Political Economies and Natural Resources in the Longue Durée (Land Special Issue 7, 139), edited by G. Papantoniou and A.K. Vionis, 133-160. Basel: MDPI.
Papantoniou, G. & N. Kyriakou. 2018. “Sacred landscapes and the territoriality of Iron Age Cypriot polities: the applicability of GIS.” American Journal of Archaeology 122:541–577.
Papantoniou, G. & A. Satraki. 2019. “Extra-urban sanctuaries and the territorial formation of Salamis.” In Salamis of Cyprus. History and Archaeology from the Earliest Times to Late Antiquity, edited by S. Rogge, C. Ioannou & T. Mavrojannis, 340–353, Münster-New York: Waxmann Verlag.
Papapostolou, I. 1968. “Παρατηρήσεις επί γεωμετρικών αγγείων εξ Ιαλυσού.” ΑΔ 23Α:77-98.
Papasavvas, G. 2001. Χάλκινοι υποστάτες από την Κύπρο και την Κρήτη. Λευκωσία: Ίδρυμα Γ. Λεβέντη.
Papasavvas, G. 2003. “Cypriot casting technology I: The stands.” RDAC:23-52.
Papasavvas, G. 2003. “Writing on Cyprus: Some silent witnesses.” RDAC:79-94.
Papasavvas, G. 2012. “Cretan bronze stands of Cypriots types from sanctuaries and cemeteries: Cretan society in the Early Iron Age.” In Cyprus and the Aegean in the Early Iron Age: The legacy of Nicolas Coldstream, edited by M. Iacovou, 139-163. Nicosia: Bank of Cyprus Cultural Foundation.
Papasavvas, G. 2013. “Intimate prayers: Concealed inscriptions in diptychs offered in Cypriot and Aegean sanctuaries.” In Epigraphy, Numismatic, Prosopography and History of Cyprus. Papers in honour of Ino Nikolaou, edited by D. Michaelides, 171-202. Uppsala: Åströms förlag.
Papasavvas, G. 2014. “Bronze stands of Cypriot types from Crete: rod tripods and four-sided stands.” In Kypriaka on Crete. From the Bronze Age to the end of the Archaic period, edited by V. Karageorghis, A. Kanta, N.C. Stampolidis & Y. Sakellarakis, 312-324. Nicosia: The A.G. Leventis Foundation.
Papasavvas, G. 2014. “Warfare and the Cypriot kingdoms: military ideology and the Cypriot monarch.” Cahiers du Cente d’Études Chypriotes 44:153–190.
Papasavvas, G. 2015. “Out of place, out of time? The case of a Cypriot bronze crater.” In ΠΟΛΥΜΑΘΕΙΑ. Festschrift für Hartmut Matthäus anläßlich seines 65, edited by R. Nawracala & S. Nawracala, 389-414. Aachen: Shaker Verlag.
Papasavvas, G. 2017. “Breaking and burning the Sphinx.” In Τέρψις. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou, edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 481–500. Brussels: CReA-Patrimoine.
Papasavvas, G. 2018. “Values, weights and equivalences of metals in the Late Bronze Age Eastern Mediterranean, or What could a copper oxhide ingot “buy”?” In Bronze Age Metallurgy on Mediterranean Islands. Volume in Honour of Robert Maddin and Vassos Karageorghis, edited by A. Giumlia-Mair & F. Lo Schiavo, 600-629. Dremil-Lafage: Editions Mergoil.
Pappa, E. 2020. “The poster boys of antiquity’s ‘capitalism’ shunning money? The spread of the alphabet in the Mediterranean as a function of a credit-based, maritime trade.” R. Museu Arq. Etn. 33:91-138.
Pappalardo, E. 2002. “Il "Tripillar shrine" di Kommos: alcune considerazioni.” Creta Antica 3:263-274.
Parker, A.J. 1984. “Shipwrecks and Ancient Trade in the Mediterranean.” ARC 3.2:99-113.
Parlama, L. Η Σκύρος στην Εποχή του Χαλκού, Ph.D. diss., Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Payne, H.G.G. 1927-1928. “Early Greek Tombs from Knossos.” BSA 29:224-298.
Payne, H.G.G. 1933. “Archaeology in Greece, 1932-1933. Crete.” JHS 53:288-294.
Payne, H.G.G. 1971. Necrocorinthia. A Study of the Corinthian Art in the Archaic period. College Park: McGrath Pub.
Pecorella, P.E. & L. Rocchetti. 1985. “The Italian archaeological mission at Ayia Irini.” In Archaeology in Cyprus 1960–1985, edited by V. Karageorghis, 193–194. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Pedley, J. 2005. Sanctuaries and the Sacred in the Ancient Greek World. Cambridge: Cambridge University Press.
Pelagatti, P. 1982. “Siracusa: le ultime ricerche in Ortigia.” Annuario 44:117-163.
Peltenburg, E. 2002. “East Mediterranean Faience: Changing Patterns of Production and Exchange at the End of the 2nd Millennium BC.” In Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland an der Wende vom 2. zum 1. Jahrtausend v. Chr. Kontinuität und Wandel von Strukturen und Mechanismen kultureller Interaktion, edited by E.A. Braun-Holzinger & H. Matthäus, 75-107. Möhnesee: Bibliopolis.
Perna, M., and M. Lazzarini. 2013. “Le iscrizioni cipriote sillabiche ed alfabetiche conservate presso la Collezione Alessandro Palma di Cesnola del Museo di Antichità di Torino.” Kadmos 52(1):135-167.
Pernicka, E. 1987. “Erzlagerstatten in der Agäis und ihre Ausbendeutung in Altertum: Geochemische Untersuchungen zur Herkunftsbestimmung Archäologischer Metalobjecte. JRGZM 34:607-705.
Perreault, J. 1993. “Les emporia grecs du Levant: mythe ou réalité?” In L'Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 59-83. Paris: Diffusions de Boccard.
Peserico, A. 1996. Le brocche "a fungo" fenicie nel Mediterraneo. Roma: Consiglio nazionale delle ricerche.
Petrie, W.M.F. 1894. Tell El Amarna. London: Methuen.
Peverelli, C., and A. Halczuk. 2018. “Inscriptions sur céramique attique de Palaepaphos.” CCEC 48:55-76.
Pfuhl, E. 1903. “Der archaische Friedhof am Stadtberge von Theren.” AM 28:1-288.
Piccinini, J. 2013. “A forgotten votive plaque from Dodona: a brief addendum to P.A. Hansen Carmina Epigraphica Graeca.” Zeitschfrift für Papyrologie und Epigraphik 187:69-71
Pieridou, A. 1964. “A Cypro-Geometric cemetery at Vathyrkakas Karavas.” Report of the Department of Antiquities Cyprus:114–129.
Pieridou, A. 1966. “A Tomb-Group from Lapithos "Ayia Anastasia".” RDAC:1-12.
Pierdiou, A. 1968. “Κυπριακά Ανθρωπόμορφα Αγγεία.” RDAC:20-27.
Pierdiou, A. 1970. “Κυπριακά Πλαστικά Αγγεία.” RDAC:92-102.
Pieridou, A. 1972. “Tomb No. 503 from Lapithos, Agia Anastasia.” RDAC:237–250.
Pierdiou, A. 1973. Ο Πρωτογεωμετρικός Ρυθμός εν Κύπρω. Αθήνα: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
Pilides, D. 2008. “An outline of the history of archaeological research in Cyprus.” In Views from Phlamoudhi, Cyprus (Annual of the American Schools of Oriental Research 63), edited by J.S. Smith, 15-24. Boston: American Schools of Oriental Research.
Pirazzoli, P.A. 1988. “Sea-Level Changes and Crustal Movements in the Hellenic Arc (Greece). The Contribution of Archaeological and Historical Data.” In Archaeology of the Coastal Changes. Proceedings of the International Symposium "Cities on the Sea-Past and Present", edited by A. Raban, 157-184. Oxford: B.A.R.
Platon, N. 1945-1947. “Γεωμετρικός τάφος Αγίων Παρασκιών Ηρακλείου.” ΑΕ:47-97.
Ploug, G. 1973. Sūkās II. The Aegean, Corinthian and Eastern Greek Pottery and Terracottas. København: Munksgaard.
Pöhlmann, E. 1999. “Die Schiffart in der nördlichen Ägäis in der griechischen Frühzeit.” In Griechenland und das Meer, edited by E. Chrysos, D. Letsios, H.A. Richter & R. Stupperich, 29-44. Manheim & Möhnesee: Bibliopolis.
Polanyi, K. 1957. “Marketless Trading in Hammurabi's Time.” In Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, edited by K. Polanyi, C.M. Arensberg & H.C. Pearson, 12-26. Glencoe: Free Press.
Polanyi, K. 1957. “The Economy as Instituted Process.” In Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, edited by K. Polanyi, C.M. Arensberg & H.C. Pearson, 243-270. Glencoe: Free Press.
Polanyi, K. 1968. “Ports of Trade in Early Societies.” In Primitive, Archaic and Modern Economies. Essays of Karl Polanyi, edited by G. Dalton, 238-260. New York: Anchor Books.
Polanyi, K. 1968. “Societies and Economic Systems.” In Primitive, Archaic and Modern Economies. Essays of Karl Polanyi, edited by G. Dalton, 3-25. New York: Anchor Books.
Polanyi, K. 1975. “Traders and Trade.” In Ancient Civilization and Trade, edited by J.A. Sabloff & C.C. Lamberg-Karlovsky, 133-154. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Polignac, F. de 1994. “Mediation, competition and sovereignty: The evolution of rural sanctuaries in Geometric Greece.” In Placing the Gods. Sanctuaries and Sacred Space in Ancient Greece S.E., edited by S.E. Alcock and R. Osborne, 3-18. Oxford and New York: Clarendon Press and Oxford University Press.
Polignac, F. de 1995. Cults, Territory, and the Origins of the Greek City-State. Chicago: Chicago University Press.
Polignac, F. de 2005. “Forms and processes: some thoughts on the meaning of urbanization in early archaic Greece.” In Mediterranean Urbanization 800–600 BC (Proceedings of the British Academy 126), edited by R. Osborne & B. Cunliffe, 45–69. Oxford: Oxford University Press.
Polignac, F. de 2009. “Quelques réflexions sur les échanges symboliques autour de l’offrande.” In Le donateur, l’offrande et la déesse (Kernos supplément 23), edited by C. Prêtre, 29–37. Liège: Presses universitaires de Liège.
Polignac, F. de 2017. “Cités et sanctuaires dans le monde grec de l’intérêt des décalages.” In Quand naissent les dieux. Fondation des sanctuaires antiques: motivations, agents, lieux, edited by S. Agusta-Boularot, S. Huber & W. Van Andringa, 11–18. Rome/Athènes: École française de Rome/École française d’Athènes.
Polinskaya, I. 2013. A Local History of Greek Polytheism. Gods, People and the Land of Aigina, 800–400 BCE. Religions in the Graeco-Roman World 178. Boston: Brill.
Pollard, J. 1977. Birds in Greek Life and Myth. London: Thames & Hudson.
Popham, M.R. 1979. “Connections between Crete and Cyprus between 1300-1100 B.C.” In The Relations between Cyprus and Crete ca. 2000-500B.C, edited by V. Karageorghis, 178-191. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus.
Popham, M.R. 1987. “An Early Euboean Ship.” OJA 6:353-359.
Popham, M.R. 1994. “Precolonization: Early Greek contact with the East. In The Archaeology of Greek Colonisation. Essays dedicated to Sir Joh Boardman, edited by G.R. Tsetskhladze & F.De Angelis, 11-34. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology.
Popham, M.R. 1995. “An Engraved Near Eastern Bronze Bowl from Lefkandi.” OJA 14:103-107.
Popham, M.R., P.G. Calligas, L.H. Sackett. 1988-1989. “Further Excavation of the Toumba Cemetery at Lefkandi, 1984 and 1986, a Preliminary Report.” AR 35:117-129.
Popham, M.R., P.G. Calligas, L.H. Sackett. 1990. Lefkandi II. The Protogeometric Building at Toumba. Part I: The Pottery. London: Thames & Hudson. Popham, M.R., P.G. Calligas, L.H. Sackett 1993. Lefkandi II. The Protogeometric Building at Toumba. Part 2: The Excavation, Architecture and Finds. London.
Popham, M.R., H. Hatcher, and A.M. Pollard. 1980. “Al Mina and Euboea.” BSA 75:151-161.
Popham, M.R., and I.S. Lemos. 1992. “Kearsley, The pendent semi-circle skyphos.” Gnomon 64:152-155.
Popham, M.R., and I.S. Lemos. 1995. “A Euboean Warrior Trader.” OJA 14:151-157.
Popham, M.R., and I.S. Lemos. 1996. Lefkandi III. The Toumba Cemetery. The Excavations of 1981, 1984, 1986 and 1992-1994. Oxford: British School at Athens.
Popham, M.R., A.M. Pollard, and H. Hatcher. 1983. “Euboean Exports to Al Mina, Cyprus and Crete: A Reassessment.” BSA 78:281-290.
Popham, M.R., L.H. Sackett, and P.G. Themelis. 1979. Lefkandi I. The Iron Age. Plates. London: Thames and Hudson.
Popham, M.R., L.H. Sackett, and P.G. Themelis. 1980. Lefkandi I: The Iron Age. Text. London: Thames & Hudson.
Popham, M.R., E. Touloupa, and L.H. Sackett. 1982. “Further Excavation of the Toumba Cemetery at Lefkandi 1981.” BSA 77:213-248.
Popham, M.R., E. Touloupa, and L.H. Sackett 1982. “The hero of Lefkandi.” Antiquity 56:169-174.
Poplin, F. 1990. “Le cheval, le canard et le navire. Et pourquoi pas le lapin? Anthropozoologica 12:13-33.
Porada, E. 1956. “A Lyre Player from Tarsus and his Relations.” In The Aegean and the Near East: Studies Presented to Hetty Goldman on the occasion of her seventy-fifth birthday, edited by S.S. Weinberg, 185-211. Locust Valley: J.J. Augustin.
Porada, E. 1970. “Review of Tell Halaf IV, by Barthel Hrouda.” Artibus Asiae:97-99.
Portoghesi, L.R. 1968. “Sopra alcuni vasi Geometrici a decorazione Bicroma provenienti dalla Necropoli di Tarquinia.” Studi Etruschi 36:309-318.
Powell, B.B. 2004. Homer. Oxford: Blackwell Publishing.
Prag, K. 1985. “The Imitation of Cypriot Wares in Late Bronze Age Palestine.” In Palestine in the Bronze and Iron Ages. Papers in Honour of Olga Tufnell, edited by J. Tubb, 154-165. London: Institute of Archaeology.
Prausnitz, M.W. 1972. “Red Polished and Black-on-Red Wares at Akhziv Israel and Cyprus in the Early-Middle Iron Age.” In Πρακτικά του Πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου (Τόμος Α), edited by V. Karageorghis & A. Christodoulos, 151-156. Nicosia: Society of Cypriot Studies.
Prausnitz, M.W. 1982. “Die Nekropolen von Akhziv und die Entwicklung der Keramik von 10. biszum 7. Jahrhundert v. Chr. in Akhziv, Samaria und Ashdod.” In Phönizier im Westen, Madrider Beiträge 8, edited by H.G. Niemeyer, 31-44. Mainz: Philipp von Zabern.
Pritchard, J.B. 1975. Sarepta. A Preliminary Report on the Iron Age. Philadelphia: University of Pennsylvania University museum.
Pritchard, J.B. 1988. Sarepta IV. The Objects from Area II, X. Beyrouth: Département des publications de l'Université libanaise.
Psalti, A. 1998. “Οδός Γλαυκίππου Διονυσίου (οικόπεδο Α. Αλεξανδρή, Ο.Τ. 689).” ΑΔ 53.Β1:359-363.
Psalti, A. 2010. “Επιφανής ταφή των γεωμετρικών χρόνων στην αρχαία αγορά της Ερέτριας.” In Ερέτρια. Ματιές σε μια αρχαία πόλη, edited by N. Kaltsas, S. Fachard, A. Psalti & M. Giannopoulou, 315–7. Αθήνα: Ελβετική Αρχαιολογική Σχολή στην Ελλάδα.
Puech, E. 1983. “Présence phénicienne dans les îles à la fin du IIe millénaire.” RBi 90:365-395.
Pulak, C. 1997. “The Uluburun Shipwreck.” In Res Maritimae. Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity (Proceedings of the Second International Symposium "Cities on the Sea", edited by S. Swiny, R.L. Hohlfelder & H.W. Swiny, 233-262. Atlanta: Scholars Press.

Quilici, L. 1985. “La mission italienne à Ayia Irini (Kyrenia).” In Archaeology in Cyprus 1960–1985, edited by V. Karageorghis, 182–192. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Raaflaub, K.A. 2004. “Zwischen Ost und West: Phöönizische Einflüsse auf die griechische Polisbildung?” In Griechische Archaik. Interne Entwicklungen - Externe Impulse, edited by R. Rollinger & C. Ulf, 271-289. Berlin: Akademie Verlag.
Raban, A. 1985. “The Ancient Harbours of Israel in Biblical Times (From the Neolithic Period to the end of the Iron Age)”. In Harbour Archaeology. Proceedings of the first International Workshop on ancient Mediterranean Harbours Caesarea Maritima 24-28.6.83, edited by A. Raban, 11-44. Oxford: B.A.R.
Rackham, O. 2015. “Greek landscapes: Profane and sacred.” In Human Development in Sacred Landscapes. Between Ritual Tradition, Creativity and Emotionality, edited by L. Käppel and V.
Pothou, 35-49. Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht unipress.
Reed, C.M. 1984. “Maritime Traders in the Archaic Greek World.” AncW 10:31-44.
Reed, C.M. 2003. Maritime Traders in the Ancient Greek World. Cambridge: Cambridge University Press.
Regev, D. 2020. New Light on Canaanite-Phoenician Pottery. Sheffield and Bristol: Equinox.
Rehren, T. 2020. “Composition and origin of the eighth century B.C.E. glass inlays from Salamis, Tomb 79.” Journal of Glass Studies 62:266-270.
Renfrew, A.C. 1972. The Emergence of Civilasation. The Cyclades and the Aegean in
the Third Millennium B.C. London: Methuen.
Renfrew, A.C. 1975. “Trade as Action at a Distance: Questions of Integration and Communcation.” In Ancient Civilization and Trade, edited by J.A. Sabloff & C.C. Lamberg-Karlovsky, 3-59. Albuquerque: University of New Mexico Press.
Renfrew, A.C. 1985. The Archaeology of Cult: the Sanctuary at Phylacopi. BSA Suppl. Vol. 18.
London: British School at Athens.
Renfrew, A.C. 1993. The Roots of Ethnicity. Archaeology, Genetics and the Origins of Europe.
Roma: Unione internazionale degli istituti di archeologia.
Renfrew, A.C. 2004. “Rethinking the Emergence.” In The Emergence of Civilisation Revisited, edited by J.C. Barrett & P. Halstead, 257-274. Oxford: Oxbow Books.
Renfrew, A.C., and P. Bahn. 2000. Archaeology: Theories, Methods and Practice. London: Thames & Hudson.
Rethemiotakis, G. 1998. Ανθρωπομορφική Πηλοπλαστική στην Κρήτη από τη Νεοανακτορική έως την Υπομινωική περίοδο. Αθήνα: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
Rethemiotakis, G. 2001. Μινωικά Πήλινα Ειδώλια. Αθήνα: Η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία.
Revere, R.B. 1957. “"No Man's Coast": Ports of Trade in the Eastern Mediterranean.” In Trade and Market in the Early Empires. Economies in History and Theory, edited by K. Polanyi, C.M. Arensberg & H.C. Pearson, 38-63. Glencoe: Free Press.
Reyes, A.T. 1994. Archaic Cyprus: A Study of the Textual and Archaeological Evidence, Oxford: Clarendon Press.
Ridgway, D. 1988-1989. “Archaeology in Sardinia and South Italy.” Archaeological Reports 35:130-147.
Ridgway, D. 1992. The first Western Greeks. Cambridge: Cambridge University Press.
Ridgway, D. 1994. “Phoenicians and Greeks in the West: a View from Pithekoussai.” In The Archaeology of Greek Colonisation. Essays dedicated to Sir John Boardman, edited by G.R. Tsetskhladze & F.De Angelis, 35-46. Oxford: Oxford University Committee for Archaeology.
Ridgway, D. 2004. “Euboeans and Others along the Tyrrhenian Seaboard in the 8th Century B.C.”
In Greek Identity in the Western Mediterranean. Papers in Honour of Brian Shefton. Mnemosyne Suppl. 246, edited by K. Lomas, 15-33. Leiden –Boston: Brill.
Rieger, F. 1992-1993. “Orientalische Einflusse im Dekor italo-geometrischer Teller.” HBA 19-20:185-200.
Riggs, K. 2019. Cypriot Continuation through the Crisis Years: an Analysis on Late Bronze Age Cypriot Ceramics, MA Thesis, Brandeis University.
Riis, P.J. 1970. Sūkās I. The North-East Sanctuary and the First Settling of Greeks in Syria and Palestine. København: Munksgaard.
Riis, P.J. 1982. “Griechen in Phönizien.” In Phönizier in Westen. Madrider Beiträge 8, edited by H.G. Niemeyer, 237-260. Mainz am Rhein: von Zabern.
Riis, P.J., M. Moltesen, and P. Guldager. 1989. Catalogue of Ancient Sculptures I. Aegean, Cypriote, and Graeco-Phoenician. Copenhagen: The National Museum of Denmark.
Risberg, C. 1995. “Production and Trade at Asine.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 129-138. Jonsered: P. Åstöms förlag.
Robertson, M. 1940. “The Excavations at Al Mina, Sueidia. IV. The early Greek Vases.” JHS 60:2-21.
Robinson, D.M. 1933. Excavations at Olynthus Part V. Mosaics, Vases, and Lamps of Olynthus found in 1928 and 1931. Baltimore: John Hopkins Press.
Rocchetti, L. 1978. Le tombe dei periodi geometrico ed arcaico della necropoli a mare di Ayia Irini "Paleokastro". Roma: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto per gli studi micenei ed egeo-anatolici.
Roebuck, C. 1972. “Some Aspects of Urbanization in Corinth.” Hesperia 41:96-127.
Rollingen, R., and C. Ulf, eds. 2004. Griechische archaic interne Entwicklungen - externe Impulse. Berlin: Akademie Verlag.
Rolley, C., and O. Masson. 1971. “Un bronze de Delphes à inscription chypriote syllabique.” BCH 95:295-304.
Rowlands, M. 1987. “Centre and periphery: a review of a concept.” In Centre and Periphery in the Ancient World, edited by M. Rowlands, M. Larsen & K. Kristiansen, 1-11. Cambridge: Cambridge University Press.
Ruijgh, C.J. 1995. “D'Homère aux origines proto-mycéniennes de la tradition épique. Analyse dialectologique du lange homérique, avec un excursus sur la création de l'alphabet grec.” In Homeric Questions, edited by J.P. Crielaard, 1-96. Amsterdam: J.C. Gieben.
Rupp, D.W. 1987. “Vive le roi: the emergence of the state in Iron Age Cyprus.” In Western Cyprus: Connections. An Archaeological Symposium held at Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada March 21–22, 1986, edited by D.W. Rupp, 147–168. Göteborg: Paul Åströms förlag.
Rupp, D.W. 2001. “In Fertility Cyprus is not Inferior to any one of the Islands: A Prolegomenon to Constructing the Economy of Iron Age Cyprus.” In Prehistory and History. Ethnicity, Class and Political Economy, edited by D.W. Tandy, 113-144. Montreal: Black Rose Books.
Sackett, L.H. 1976. “A New Figured Krater from Knossos.” BSA 71:117-129.
Sackett, L.H., and M. Popham. 1972. “Lefkandi. A Euboean Town of the Bronze Age and Early Iron Age (2100-700 B.C.).: Archaeology 25.1:8-19.
Sader, H. 2005. Iron Age Funerary Stelae from Lebanon. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra.
Sagona, C. 2015. “The Pottery.” In TAS-SILG, MARSAXLOKK (MALTA) II: Archaeological Excavations conducted by the University of Malta 1996–2005, edited by A. Bonanno & C. Vella, 1-513. Leuven: Peeters.
Sakellarakis, J. 1983. “Ανασκαφή Ιδαίου Άντρου.” ΠΑΕ:415-500.
Sakellarakis, J. 1984. “Ανασκαφή Ιδαίου Άντρου.” ΠΑΕ:507-599.
Sakellarakis, J. 1987. “Εκατό χρόνια έρευνας στο Ιδαίο Άντρο.” ΑΕ 126:237-263.
Sakellarakis, J.A. 1988. “The Idaean Cave. Minoan and Greek Worship.” Kernos 1:207-214.
Sakellarakis, J.A. 1988. “Some Geometric and Archaic Votives from the Idaian Cave. In Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26-29 June 1986, edited by R. Hägg, N. Marinatos & G.C. Nordquist, 173-193. Stockholm: Svenska Institutet i Athen.
Sakellarakis, J.A. 1992. “The Idaean Cave Ivories.” In Ivory in Greece and the Eastern Mediterranean from the Bronze Age to the Hellenistic Period, edited by J. Lesley Fitton, 113-140. Occasional Paper 85. London: The British Museum.
Sakellarakis, J.A. 1993. Ivory Trade in the Aegean in the 8th Century B.C.E. In Biblical Archaeology Today, 1990. Proceedings of the Second International Congress on Biblical Archaeology. Jerusalem, June-July 1990, edited by A. Biran & J. Aviram, 345-366. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Salles, J.-F. 1983. Kition-Bamboula II. Les égouts de la ville classique. Paris: Association pour la Diffusion de la Pensée Française.
Salmon, J. 2000. “Pots and Profits.” In Periplous. Papers on Classical Art and Archaeology presented to Sir John Boardman, edited by G.R. Tsetskhladze, A.J.N.W. Prag & A. Snodgrass, 245-252. London: Thames & Hudson.
Saltz, D.L. 1978. Greek Geometric Pottery in the East: the Chronological Implications. Ph.D. diss., Cambridge Massachusetts.
Salzmann, A. 1861. “Une ville Homérique: sa nécropole, découverte par M. Salzmann.” RA 4 s. 2:467-472.
Salzmann, A. 1863. “Bijoux Phéniciens trouvés dans la Nécropole de Camiros.” RA 2 Série 8:1-6.
Salzmann, A. 1875. La nécropole de Camiros. Paris: A. Detaille.
Sapouna-Sakellarakis, E. 1978. Die Fibeln der griechischen Inseln. München: Beck.
Sapouna-Sakellarakis, E. 1986. “Από την Εύβοια στην Σκύρο.” ΑΑΑ 19:27-44.
Sapouna-Sakellarakis, E. 2000. Ερέτρια, Χώρος και Μουσείο. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
Satraki, A. 2007. “The Archaeology of the Cypriot Basileis: Manifestations of Royal Authority in Iron Age Cyprus.” In POCA. Postgraduate Cypriot Archaeology Conference, edited by S. Christodoulou & A. Satraki, 197-218. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Satraki, A. 2010. “The archaeology of the Cypriot Basileis: manifestations of royal authority in Iron Age Cyprus.” In POCA 2007: Postgraduate Cypriot Archaeology Conference, edited by S. Christodoulou & A. Satraki, 197–218. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
Satraki, A. 2012. Κύπριοι βασιλείς. Από τον Κόσμασο μέχρι το Νικοκρέοντα. Η πολιτειακή οργάνωση της αρχαίας Κύπρου από την Ύστερη Εποχή του Χαλκού μέχρι το τέλος της Κυπροκλασικής περιόδου με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα, Αρχαιογνωσία 9. Aθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Φιλοσοφική Σχολή.
Satraki, A. 2013. “The iconography of basileis and classical Cyprus: Manifestations of royal power in the visual record.” Bulletin of the American Schools of Oriental Research 370:123–144.
Satraki, A. 2018. “Ptolin Edalion: Transitions and breaks in the life of an inland Cypriot city-state.” In Les royaumes de Chypre à l’épreuve de l’histoire: transitions et ruptures de la fin de l’ ge du Bronze au début de l’époque Hellénistique, BCH Supplément 60, edited by A. Cannavò & L. Thély, 147–165. Athènes​: École française d’Athènes.
Sauvage, C. 2015. “A Maritime Celebration to Aphrodite-Astarte: A Note on the Dor Scapula.” Israel Exploration Journal 65:69-89.
Schallin, A.-L. 1995. “Trade in the Late Bronze Age Cyclades.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 43-53. Jonsered: P. Aströms förlag.
Schiffler, B. 1976. Die Typologie des Kentauren in der antiken Kunst vom 10. bis zum Ende des 4. Jhs. v. Chr. Frankfurt am Main: P. Lang.
Schmid, S., and S.G. Horacek, eds. 2018. ‘I don’t know what am I myself, it is so very difficult to explain.’ Max Ohnefalsch-Richter (1850–1917) und die Archäologie Zyperns. Berlin: Logos.
Schofield, L. 1992. “The Influence of eastern Religion on the Iconography of Ivory and Bone objects in the Kameiros well.” In Ivory in Greece and the eastern Mediterranean from the Bronze Age to the Hellenistic Period, edited J.L. Fitton, 173-184. London: The British Museum.
Schreiber, N. 2003. The Cypro-Phoenician Pottery of the Iron Age. Culture and History of the Ancient Near East 13. Leiden: Brill.
Schreiber, N. 2005. “The Black-on-Red Pottery from Kition.” In Excavations at Kition VI. The Phoenician and Later Levels, edited by V. Karageorghis, 382-386. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cyprus.
Seeden, H. 1980. The Standing Armed Figurines in the Levant. München: C.H. Beck.
Seeden, H. 1991. “A Tophet in Tyre?” Berytus 39:39-87.
Sellers, O.R. 1933. The Citadel of Beth-Zur. Philadelphia: Westminster Press.
Shaw, J.W. 1989. “Phoenicians in Southern Crete.” AJA 93:165-183.
Shaw, J.W. 1998. “Kommos in Southern Crete: an Aegean Barometer for East-West Interconnections.” In Eastern Mediterranean: Cyprus - Dodecanese - Crete 16th-6th cent. B.C.. Proceedings of the International Symposium, Rethymnon 13-16 May 1997, edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 13-27. Athens: University of Crete and A.G. Leventis Foundation.
Shaw, J.W. 2000. “The Phoenician Shrine, ca. 800 B.C., at Kommos in Crete.” In Actas del IV Congresso Internacional de Estudios Fenicios y Púnicos. Cádiz, 2 al 6 de Octubre del 1995 vol. III, edited by E. Aubet & M. Barthélemy, 1107-1119. Cádiz: Universidad de Cádiz.
Shaw, J.W. 2006. Kommos. A Minoan Harbor Town and Greek Sanctuary in Southern Crete. Princeton: American School of Classical Studies at Athens.
Shaw, J.W., and M. Shaw., eds. 2000. Kommos IV. The Greek Sanctuary. Princeton: Princeton University Press.
Shefton, B.B. 1982. “Greeks and Greek imports in the south of the Iberian Peninsula.” In Phönizier in Westen. Madrider Beiträge 8, edited by H.G. Niemeyer, 337-370. Mainz: Philipp von Zabern.
Shelmerdine, C.W. 1985. Perfume Industry of Mycenaean Pylos. Göteborg: Åström.
Sherratt, S. 1994. “Commerce, Iron and Ideology: Metallurgical Innovation in the 12th-11th Century Cyprus.” In Cyprus in the 11th Century B.C, edited by V. Karageorghis, 59-106. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Sherratt, S. 1999. “E pur simuove: pots, markets and values in the second millennium Mediterranean.” In The Complex Past of Pottery. Production, circulation and consumption of Mycenaean and Greek pottery (sixteenth to early fifth centuries BC), edited by J.P. Crielaard, V.
Simantoni-Bournia, E. 2001-2002. “Κοσμήματα από το Ιερό των Υρίων της Νάξου.” Αρχαιογνωσία 11:141-153.
Stissi & G.J. van Wijngaarden, 163-211. Amsterdam: J.C. Gieben.
Sherratt, S. 2003. “Visible Writing: Questions of Script and Identity in Early Iron Age Greece
and Cyprus.” OJA 22:225-242.
Sherratt, S. 2015. “Cyprus and the Near East: cultural contacts (1200-750 BC).” In The Mediterranean Mirror. Cultural Contacts in the Mediterranean Sea between 1200 and 750 B.C., edited by A. Babbi, F. Bubenheimer-Erhart, B. Marin-Aguilera & S. Mühl, 71-83. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums.
Sherratt, S. 2017. “A globalizing Bronze and Iron Age Mediterranean.” In The Routledge Handbook of Archaeology and Globalization, edited by T. Hodos, 602-617. London: Routledge.
Sherratt, S., and A. Sherratt. 1991. “From Luxuries to Commodities: The Nature of Mediterranean Bronze Age Trading Systems.” In Bronze Age Trade in the Mediterranean. SIMA 90, edited by N.H. Gale, 351-386. Jonsered: P. Åströms Förlag.
Sherratt, S., and A. Sherratt. 1993. “The growth of the Mediterranean economy in the early first millennium B.C.” In Ancient Trade: New Perspectives. World Archaeology 24:3, edited by J. Oates, 361-378. London: Routledge.
Sherwin-White, S.M. 1978. Ancient Cos. An historical study from the Dorian settlement to the Imperial period. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
Siapkas, J. 2003. Heterological Ethnicity. Conceptualizing identities in ancient Greece. Boreas Uppsala Studies in Ancient Mediterranean and Near Eastern Civilizations 27. Uppsala: Uppsala University.
Sigalas, C.I. 2000. “Un sanctuaire d'Aphrodite à Théra.” Kernos 13:241-245.
Sigalas, C.I. 2002. “Αγαλμάτια δαιδαλικών χρόνων από τη Θήρα.” In Αρχαία Ελληνική Γλυπτική στη μνήμη του γλύπτη Στέλιου Τριάντη. Μουσείο Μπενάκη, 1ο παράρτημα, edited by Δ. Δαμάσκος, 31-36. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη.
Silver, M. 1995. Economic Structures of Antiquity. Westport: Greenwood Press.
Simantoni-Bournia, E. 1998. “Kleinfunde aus dem Heiligtum von Iria auf Naxos.” AM 113:61-74.
Simantoni-Bournia, E. 2004. “Kyprische Einflüsse I. Ein anthropomorphes Gefäss aus Iria auf Naxos.” AM 119:33-54.
Simantoni-Bournia, E. 2004. La Céramique Grecque à Reliefs. Génève: Droz.
Simantoni-Bournia, E. 2004-2005. “Un masque humain à Hyria de Naxos, nouveau témoignage de contacts chypriotes.” BCH 128-129:119-132.
Sindbaek, S. 2007. “Networks as nodal points: the emergence of towns in early Viking Scandinavia.” Antiquity 81:119–132.
Singer-Avitz, L. 1989. “Iron Age Pottery (Strata XIV-XII).” In Excavations at Tel Michal, Israel, edited by Z. Herzog, G. Rapp, Jr. & O. Negbi, 76-87. Tel Aviv: Sonia and Marco Nadler Institute of Archaeology.
Sipsie-Eschbach, M. 1991. Protogeometrische Keramik aus Iolkos in Thessalien. Berlin: V. Spiess.
Sjöberg, B.L. 1995. “The Mycenaean Economy: Theoretical Frameworks.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 19-32. Jonsered: P. Åströms förlag.
Sjöqvist, E. 1933. “Die Kultgeschichte eines cyprischen Temenos. Beiträge zür Religionswisseschaft.” Archiv für Reliogionwissenschaft 30:309–359.
Sjöqvist, E. 1940. Problems of the Late Cypriote Bronze Age. Stockholm: The Swedish Cyprus Expedition.
Skandalidis, M.E. 2001. “Ιωνισμοί στο αρχαίο κωακό ονομαστικό.” In Ιστορία – Τέχνη – Αρχαιολογία της Κω, edited by Γ. Κοκκορού-Αλευρά, Α. Λαιμού & Ε. Σημαντώνη-Μπουρνιά, 121-125. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Skerlou, E. 2001. “Καύσεις Νεκρών από την Καρδάμαινα της Κω.” In Καύσεις στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπολίδης, 259-284. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
Smith, A.H., and F.N. Pryce. 1926. CVA Great Britain 2, British Museum 2. London: British Museum.
Smith, C.J. 1993. “Death-ritual and social structure in Classical Antiquity, 1992.” Antiquity 67.225:464-465.
Smith, J.S. 2009. Art and Society in Cyprus from the Bronze Age into the Iron Age. Cambridge: Cambridge University Press.
Smith, J.S. 2012. “Seals, Scripts, and Politics at Late Bronze Age Kourion.” AJA 116.1:39-103.
Smithson, E.L. 1961. “The Protogeometric Cemetery at Nea Ionia, 1949.” Hesperia 30:147-178.
Smithson, E.L. 1968. “The Tomb of a Rich Athenian Lady, ca. 850 B.C.” Hesperia 37:77-116.
Snodgrass, A. 1971. The Dark Age of Greece. Edinburgh: Edinburg University Press.
Snodgrass, A. 1980. Archaic Greece. The Age of Experiment. London: J.M. Dent.
Snodgrass, A. 1983. “Heavy freight in Archaic Greece.” In Trade in the Ancient Economy, edited by P. Garnsey, K. Hopkins & C.R. Whittaker, 16-26. Berkeley: University of California.
Snodgrass, A. 1995. “Cyprus and the Early Greek History.” In Κύπρος: από την Προϊστορία στους νεότερους χρόνους, edited by G. Papageorgiou, 99-126. Nicosia: Bank of Cyprus.
Snodgrass, A. 1988: Cyprus and Early Greek History: Fourth Annual Lecture on History and Archaeology. Nicosia: The Cultural Foundation of the Bank of Cyprus.
Snodgrass, A. 2006. Archaeology and the Emergence of Greece: collected Papers on Early Greece and Related Topics. Edinburgh: Edinburg University Press.
Şöföroğlu, M. & L. Summerer 2016. “Light for the dead. Some thoughts on funerary laps in light of the Hellenistic/Roman tomb in Kormakiti/Koruçam.” In The Northern Face of Cyprus. New Studies in Cypriot Archaeology and Art History, edited by L. Summerer & H. Kaba, 259–275. Istanbul: Ege Yayinlari.
Soldi, S. 2019. “The Iron Age Pottery of Zincirli Höyük: An Assemblage among Neighbouring Traditions.” Studi Micenei ed Egeo-Anatolici Nuova Serie 5:165-184.
Solomidou-Ieronymidou, M. 2001. “The discovery of six unique Cypro-Archaic statues at Tamassos.” RDAC:165-186.
Sophocleous, S. 1985. Atlas des représentations chypro-archaïques des divinités (Studies in Mediterranean Archaeology and Literature PB 33). Göteborg: Paul Åströms förlag.
Sørensen, L.W. 1987. “Cypriote Iron Age Pottery. An Experiment Employing Simple Quantitative Analysis.” In Western Cyprus Connections. An Archaeological Symposium held at Brock University, St. Catharines, Ontario, Canada, March 21-22, 1986, edited by D.W. Rupp, 129-146). Göteborg: P. Åströms förlag.
Sørensen, L.W. 1988. “Greek pottery found in Cyprus.” Acta Hyperborea 1:12-32.
Sørensen, L.W. 1997. “Travelling Pottery Connections between Cyprus, the Levant and the Greek World in the Iron Age.” In Res Maritimae. Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity, edited by S. Swiny, R.L. Hohlfelder & H.W. Swiny, 285-299. Atlanta: Scholars Press.
Sørensen, L.W. 2002. “The archaic settlement at Vroulia on Rhodes and Ian Morris.” In Pots for the Living. Pots for the Dead. Acta Hyperborea Vol. 9, edited by A. Rathje, M. Nielsen & B.B. Rasmussen, 243-253. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Sørensen, L.W. 2015. “Here there be Monsters. Hybrids Painted on Cypriot Iron Age Pottery.” In Tradition: Transmission of Culture in the Ancient World, edited by j. Fejfer, M. Moltesen & A. Rathje, 427-450. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Sørensen, L.W., and J. Lund. 1989. “Cypriot finds in Greece and Greek finds in Cyprus ca 950-900 BC.” In Early Society in Cyprus, edited by E. Peltenburg, 294-296. Edinburgh: Edimbdurg University Press.
Sørensen, L.W., and P. Pentz. 1992. Lindos IV,2. Excavations and Surveys in Southern Rhodes: The Post-Mycenaean Periods until Roman Times and the Medieval Period. Copenhagen: National Museum of Denmark.
Spaer, M. 2001. Ancient Glass in the Israel Museum. Beads and Other Small Objects. Jerusalem: Israel Museum.
Sotiriadis, G. 1939. “Έκθεσις περί των εργασιών της Αρχαιολογικής Εταιρείας κατά το έτος 1939. 1. Ανασκαφή Μαραθώνος.” ΠΑΕ:27-39.
Spaer, M. 2002. “Some Ubiquitous Glass Ornaments of the Early Centuries of the First Millennium BC.” In Hyalos Vitrum Glass. History, technology and conservation of glass and vitreous materials in the Hellenic world, edited by G. Kordas, 55-60. Athens: Glasnet Publications.
Stager, L.E. 2003. “Phoenician Shipwrecks in the Deep Sea.” In Πλόες. Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean 16th - 6th c. BC, editef by N. Stampolidis & V. Karageorghis, 233-247. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Stager, L.E., and A.M. Walker. 1989. American Expedition to Idalion, Cyprus 1973-1980. Chicago: Oriental Institute of the University of Chicago.
Spataro, M. and A. Villing 2009. “Scientific investigation of pottery grinding bowls in the archaic and classical eastern Mediterranean”. British Museum Technical Research Bulletin 3:89-100.
Stampolidis, N. 1990. “A Funerary Cippus at Eleutherna - Evidence of Phoenician Presence?” BICS 37:99-106.
Stampolidis, N. 1990. “Eleutherna on Crete; an Interim Report on the Geometric-Archaic Cemetry.” BSA 85:375-403.
Stampolidis, N. 1993. Ελεύθερνα Τομέας ΙΙΙ,1. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Stampolidis, N. 1994. Ελεύθερνα. Από τη Γεωμετρική και Αρχαϊκή Νεκρόπολη. Ταφικές πυρές και ομηρικά έπη. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Stampolidis, N. 1996. Αντίποινα. Συμβολή στη μελέτη ηθών και εθίμων της γεωμετρικής-αρχαϊκής περιόδου. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Stampolidis, N. 1998. “Imports and Amalgamata: The Eleutherna Experience.” In Eastern Mediterranean: Cyprus Dodecanese - Crete 16th - 6th cent. B.C, edited by V. Karageorghis & N. Stampolidis, 175-185. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Stampolidis, N. 2001. “Οι ταφικές πυρές στην αρχαία Ελεύθερνα. Αφορμή για επανεξέταση.” In Καύσεις στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπολίδης, 187-199. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
Stampolidis, N., ed. 2003. ΠΛΟΕΣ. Από τη Σιδώνα στη Χουέλβα. Σχέσεις λαών της Μεσογείου 16ος-6ος αι. π.Χ. (κατάλογος έκθεσης). Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Stampolidis, N. 2003. “On the Phoenician Presence in the Aegean.” In Πλόες. Sea Routes. Interconnections in the Mediterranean 16th-6th c. BC, edited by N. Stampolidis & V. Karageorghis, 217-232. Athens: University of Crete and the A.G. Leventis Foundation.
Stampolidis, N., and M Giannopoulou, eds. 2020. Η Ελεύθερνα, η Κρήτη και ο Έξω Κόσμος. Πρακτικά Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, 31 Μαϊου-2 Ιουνίου 2018. Αθήνα-Ρέθυμνο: University of Crete-Study Center Museum of Ancient Eleutherna-Mediterranean Archaeological Society- MAKE ‘Nikos Daskalantonakis’ NDF.
Stampolidis, N. 2004. Ελεύθερνα. Πόλη-Ακρόπολη-Νεκρόπολη. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού-Πανεπιστήμιο Κρήτης-Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Stampolidis, N. 2004. “Ελεύθερνα. Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου.” In To Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by N. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή, 51-75. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Stampolidis, N., and A. Karetsou, eds. 1998. Ανατολική Μεσόγειος. Κύπρος – Δωδεκάνησα – Κρήτη 16ος-6ος αι. π.Χ.. Ηράκλειο: Πανεπιστήμιο Κρήτης-Υπουργείο Πολιτισμού.
Stampolidis, N., and A. Kotsonas. 2006. “Phoenicians in Crete.” In Ancient Greece from the Mycenaean palaces to the Age of Homer, edited by S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos, 337-360. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Stavropoulos, D. 1898. “Έκθεσις περί της εν Ρηνεία ανασκαφής.” ΠΑΕ:100-104.
Stavropoulos, D. 1899. “Έκθεσις περί της εν Ρηνεία ανασκαφής.” ΠΑΕ:66-69.
Stavropoulos, D. 1900. “Ανασκαφαί εν Ρηνεία.” ΠΑΕ:67-71.
Stavropoulou-Gatsi, M., and V. Karageorghis. 2003. “Imitations of Late Bronze Age Cypriote ceramics form Patras-Pagona.” RDAC:95-104.
Starr, C.G. 1977. The Economic and Social Growth of Early Greece 800-500 B.C. New York: Oxford University Press.
Steel, L. 2009. “Exploring Regional Settlement on Cyprus in the Late Bronze Age: the Rural Hinterland.” 133-143.
Steel, L. 2016. “The Social and Economic Roles Played by the Women of Alashiya.” In Women in Antiquity: Real Women Across the Ancient World, edited by S. Budin & J. Macintosh Turfa, 386-398. London & New York: Routledge.
Steele, P.M. 2013. A Linguistic History of Ancient Cyprus: The Non-Greek Languages and their Relations with Greek c.1600-300 BC. Cambridge: Cambridge University Press.
Steele, P.M., ed. 2013. Syllabic Writing on Cyprus and its Context. Cambridge/New York: Cambridge University Press.
Steele, P.M., ed. 2017. Understanding Relations between Scripts: The Aegean Writing Systems. Oxford & Philadelphia: Oxbow books.
Steele, P.M. 2017. “Other pre-alphabetic scripts of Crete and Cyprus.” In Codebreakers and Groundbreakers, edited by Y. Galanakis, A. Christophilopoulou & J. Crime, 43-51. Cambridge: The Fitzwilliam Museum.
Steele, P.M. 2017. “Writing ‘systems’: Literacy and the transmission of writing in non-administrative contexts.” In Non scribal Communication Media in the Bronze Age Aegean ans Surrounding Areas: The semantics of a-literate and proto-literate media, edited by E.M. Jasink, J. -Weingarten & S. Ferrara, 81-100. Florence: Firenze University Press.
Steele, P.M. 2019. Writing and Society in Ancient Cyprus. Cambridge: Cambridge University Press.
Stéphan, F. 1996. Les Ivoires Phéniciens. 2000 Ans d’Art en Orient. Kaslik: Université Saint-Esprit, Institut d'histoire.
Stern, E. 1978. Excavations at Tel Mevorakh (1973-1976). Part 1: from the Iron Age to the Roman Period. Qedem 9. Jerusalem: The Institute of Archaeology, Hebrew University.
Stern E. 1987. “Excavations at Tel Dor. A Canaanite-Phoenician Port-City on the Carmel Coast.” Qadmoniot 20:66-81.
Stern, E. 1990. “New Evidence from Dor for the First Appearance of the Phoenicians along the North Coast of Israel.” BASOR 279:27-34.
Stern, E. 1991. “Phoenicians, Sikils, and Israelites in the Light of Recent Excavations at Tel Dor.” In Phoenicia and the Bible. Proceedings of the Conference held at University of Leuven the 15th and 16th March 1990. Studia Phoenicia XI, edited by E. Lipinski, 85-94. Leuven: Peeters.
Stern, E. 2000. Dor: Ruler of the Seas. Nineteen Years of Excavations at the Israelite- Phoenician Harbor Town on the Carmel Coast. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Stern E. 1994. “A Phoenician-Cypriot Votive Scapula from Tel Dor: A Maritime Scene.” Israel Exploration Journal 44:1-12
Stern, E. 2007. “Ancient Glass in a Philological Context.” Mnemosyne 60:341-406.
Strack, S. 2007. Regional Dynamics and Social Change in the Late Bronze and Early Iron Age: A study of handmade pottery from southern and central Greece. Ph.D. diss., University of Edinburgh.
Strawczynski, N. 2005. “Lecture anthropologique et/ou documentaire? Quelques remarques sur un livre de Panayota Badinou, La laine et le parfum.” RA Fascicule 2:307-314.
Styrenius, C.G. 1994. “From the Swedish Cyprus Expedition to the Medelhavsmuseet of today”. In The Swedish Cyprus Expedition: The Living Past, Medelhavsmuseet Memoir 9, edited by E. Rystedt, 7–17. Stockholm: Medelhavsmuseet.
Sznycer, M. 1979. “L'inscription phénicienne de Tekke, près de Cnossos.” Kadmos 18:89-93.
Sznycer, M. 2004. “Idalion: Capitale économique des rois phéniciens de Kition et d'Idalion.” Frontières et territoires au centre de Chypre: la région d'Idalion de l'Antiquité au XIXe siècle. CCEC 34:85-100.

Tandy, D.W. 1997. Warriors into Traders. The Power of the Market in Ancient Greece. Berkeley: University of California Press.
Tappy, R.E. 1992. The Archaeology of Israelite Samaria vol. I. Early Iron Age through the Ninth Century BCE. Harvard Semitic Studies 44. Atlanta: Brill.
Taylor du Plat, J. 1957: Myrtou-Pigadhes. A Late Bronze Age Sanctuary in Cyprus. Oxford: Ashmolean Museum.
Tegou, E. 2001. “Θολωτός τάφος της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στην Παντάνασσα Αμαρίου Ν. Ρεθύμνης.” In Καύσεις στην Εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπολίδης, 121-153. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
Thirgood, J.V. 1981. Man and the Mediterranean Forest. A history of resource depletion. London: Academic Press.
Thomas, R.I. 2015. “Naukratis: Cypriot figures in terracotta and limestone.” In Naukratis: Greeks in Egypt. The British Museum, Online Research Catalogue, edited by A. Villing, M. Bergeron, G. Bourogiannis, A. Johnston, F. Leclère, A. Masson & R. Thomas.
Tiverios, M. 1987. “Όστρακα από το Καραμπουρνάκι.” ΑΕΜΘ 1:247-260.
Tiverios, M. 1995-2000. “Έξι χρόνια πανεπιστημιακών ανασκαφών στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης (1994-1999).” Εγνατία 5:297-321.
Tiverios, M. 2004. “Οι Πανεπιστημιακές Ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης και η παρουσία των Φοινίκων στο Βόρειο Αιγαίο.” In To Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by N. Σταμπολίδης & Α. Γιαννικουρή, 292-306. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης, Υπουργείο Πολιτισμού, Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Αιγαιακών Σπουδών.
Tiverios, M. 2006. “Πάρος-Θάσος-Εύβοια.” In Γενέθλιον. Αναμνηστικός τόμος για τη συμπλήρωση είκοσι χρόνων λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, edited by N. Σταμπολίδης, 73-85. Αθήνα: Ίδρυμα Ν.Π. Γουλανδρή-Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Tiverios, M. 2007. “Μεθώνη της Μακεδονίας.” Το Βήμα 15050 Β61.
Tiverios, M. 2017. “Εισαγμένη κεραμική στον Θερμαϊκό κόλπο και την Ιβηρική χερσόνησο –Αργαθώνιος (Παρατηρήσεις στο πρώιμο εμπόριο κεραμικής.” In Τέρψις. Studies in Mediterranean Archaeology in Honour of Nota Kourou, edited by V. Vlachou & A. Gadolou, 419–34. Brussels: CReA
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 1994. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1994: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 8:197-202.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 1995. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1995: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 9:277-282.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 1997. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1997: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 11:327-335.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 1998. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1998: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 12:223-230.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 1999. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 1999: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 13:167-176.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2000. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2000: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 14:205-214.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2001. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2001: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 15:255-262.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2002. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2002: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 16:257-266.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2003. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2003: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 17:191-199.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2003. “Πανεπιστημιακές ανασκαφές στο Καραμπουρνάκι Θεσσαλονίκης (2000-2002).” Εγνατία 7:327-351.
Tiverios, M., E. Manakidou, and D. Tsiafaki. 2004. “Ανασκαφικές έρευνες στο Καραμπουρνάκι κατά το 2004: ο αρχαίος οικισμός.” ΑΕΜΘ 18:337-344.
Tiverios, M., and S. Gimatzidis. 2000. “Αρχαιολογικές έρευνες στη Διπλή Τράπεζα της Αγχιάλου κατά το 2000.” ΑΕΜΘ 14:193-203.
Tore, G. 1992. “Cippi, altarini e stele funerarie nella Sardegna fenicio-punica: alcune osservazioni preliminari ad una classificazione tipologica.” Sardinia Antiqua. Studi in onore di Piero Meloni in occasione del suo settantesimo compleanno:177-194. Cagliari: Edizioni Della Torre.
Touloupa, E. 1978. “Εύβοια – Ανασκαφικές Έρευνες.” ΑΑ 33 Β1:121-128.
Tournavitou, I., and M. Sugerman. 2000. “Metals to Metalworkers: A View to the East.” In Trade and Production in Premonetary Greece. Acquisition and Distribution of Raw Materials and Finished Products, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjöberg, 63-83. Jonsered: P. Åströms förlag.
Triantafillidis, P. 2000. Ροδιακή Υαλουργία Ι. Τα εν θερμώ διαμορφωμένα διαφανή αγγεία πολυτελείας. Οι κλασικοί και πρώιμοι ελληνιστικοί χρόνοι. Αθήνα: Υπουργείο Πολιτισμού.
Triantafillidis, P. 2002. “Ενδείξεις και εργαστήρια υαλοτεχνικής παραγωγής στη Ρόδο από τους Προϊστορικούς έως και τους Παλαιοχριστιανικούς Χρόνους.” In Το γυαλί από την Αρχαιότητα έως σήμερα. Β΄ Συνέδριο Μαργαριτών Μυλοποτάμου Ρεθύμνης Κρήτης, edited by Π.Γ. Θέμελης, 41-55. Αθήνα: Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών.
Triantafillidis, P. 2002. “Η τέχνη και οι τεχνικές του γυαλιού στο ΝΑ Αιγαίο.” In Hyalos Vitrum Glass. History, Technology and Conservation of Glass and Vitreous Materials in the Hellenic World, edited by G. Kordas, 21-40. Athens: Glasnet.
Tsakos, K. 2001. “Die archaischen Gräber der Westnekropole von Samos und die Datierung der samischen Anthemienstellen.” AA:451-466.
Tsiafakis, D. 2000. “On some East Greek Pottery found at Karabournaki in Thermaic Golf.” In Die Ägäis und das westliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. v. Chr., edited by F. Krinzinger, 417-423. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften
Tsipopoulou, M. 1985. “Κυπριακά στοιχεία στη γεωμετρική και ανατολίζουσα κεραμεική της ανατολικής Κρήτης.” Archaeologia Cypria 1:33-49.
Tsipopoulou, M. 2005. Η ανατολική Κρήτη στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου. Ηράκλειο: Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Κρητολογικών Σπουδών.
Tufnell, O. 1953. Lachish III (Tell Ed Duweir). The Iron Age. London-New York-Toronto: Oxford University Press.
Tulli, C.J. 2018: The Cultic Life of Trees in Prehistoric Aegean, Levant, Egypt and Cyprus, Aegaeum 42 (Annales d'archéologie égéenne de l'Université de Liège et UT-PASP). Leuven & Liège: Peeters.
Turland, N.J., L. Chilton, and J.R. Press. 1993. Flora of the Cretan Area. Annotated Checklist and Atlas. London: H.M.S.O.
Tytgat, C. 1989. Les Nécropoles sud-ouest et sud-est d'Amathonte I. Les tombes 110-385. Nicosie: Dept. of Antiquities of Cypus.
Tytgat, C. 1995. “La Tombe NW 194 de la Nécropole Nord d'Amathonte.” RDAC:137-185.
Tzedakis, Y. 1979. Cypriot "Influences" on the Geometric Pottery of Western Crete. In Acts of the International Archaeological Symposium "The Relations between Cyprus and Crete ca. 2000-500 B.C.", edited by V. Karageorghis, 192-198. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cypus.

Ulbrich, A. 2008. Kypris. Heiligtümern und Kulte weiblicher Gottheiten auf Zypern in der kyproarchaischen und kyproklassischen Epoche (Königszeit) (Alter Orient und Altes Testament 44), Münster: Ugarit-Verlag.
Ulbrich, A. 2016. “Near Eastern and Egyptian Iconography for the Anthropomorphic Representation of Female Deitiesin Cypriote Iron Age Sanctuaries.” In Proceedings of the 2nd International Congress on the Archaeology of the Ancient Near East, 22-26 May 2000 Copenhagen, edited by I. Thuesen, 289-303. Bologna: Department of History and Cultures of Bologna/Eisenbrauns.
Ulf, C. 2019. “Merkmale supralokaler und überregionaler Heiligtümer im Kontext der Formierung der Polis”. In Griechische Heiligtümer als Handlungsorte. Zur Multifunktionalität supralokaler Heiligtümer von der frühen Archaik bis in die römische Kaiserzeit, edited by K. Freitag & M. Haake, 31–56. Stuttgart: Steiner.
Vagnetti, L. 1986. “Cypriot Elements beyond the Aegean in the Bronze Age.” In Cyprus between the Orient and the Οccident, edited by V. Karageorghis, 201-216. Nicosia: Dept. of Antiquities of Cypus.

Vagnetti, L. 1989. “A Sardinian Askos from Crete.” BSA 84:355-360.
Vagnetti, L. 2001. “How far did White Slip Pottery travel? Some evidence form Italy and from the Libyan Coast.” In The White Slip Ware of Late Bronze Age Cyprus, edited by V. Karageorghis, 101-103. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Vagnetti, L. 2001. “Some Observations on Late Cypriot Pottery from the Central Mediterranean.” In Italy and Cyprus in Antiquity: 1500-450 BC, edited by L. Bonfante & V. Karageorghis, 77-96. Nicosia: Costakis and Leto Severis Foundation.
Vagnetti, L., V. Karageorghis, M. Bettelli, and S. Di Paolo. 2004. Collezioni Archeologiche Cipriote in Italia. Roma: A.G. Leventis Foundation CNR - Istituto di Studi sulle civiltà dell'Egeo e del Vicino Oriente.
Vagnetti, L., and F. Lo Schiavo. 1989. “Late Bronze Age long distance trade in the Mediterranean and the role of the Cypriots.” In Early Society in Cyprus, edited by E. Peltenburg, 217-243. Edinburgh: Edinburg University Press.
Valério, M. 2014. “Seven uncollected Cypro-Minoan inscriptions.” Kadmos 53:111-127.
Valério, M. 2016. Investigating the Signs and Sounds of Cypro-Minoan, Ph.D. diss., University of Barcelona.
Van Beek, G.W. 1951. “Cypriote Chronology and the Dating of Iron I Sites in Palestine. BASOR 124:26-29.
Van de Mieroop, M. 2005. “The Eastern Mediterranean in Early Antiquity.” In Rethinking the Mediterranean, edited by W.V. Harris, 117-140. Oxford: Oxford University Press.
van Wees, H. 1998. “The Law of Gratitude: Reciprocity in Anthropological Theory.” In Reciprocity in Ancient Greece, edited by C. Gill, N. Postlethwaite & R. Seaford, 13-49. Oxford: Oxford University Press.
van Wijngaarden, G.J. 2002. Use and Appreciation of Mycenaean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (1600-1200 BC). Amsterdam: Amsterdam University Press.
Vandenabeele, F. 1968. “Premiers indices d'une division de Chypre en deux provinces culturelles au Chypro-Géométrique.” Antiquité Classique 38:5-15.
Vandenabeele, F. 1968. “Quelques Particularite's de la Civilisation d'Amathonte a l'époque Chypro-Géometrique.” BCH 92:103-114.
Vandenabeele, F. 1998. Figurines on Cypriote Jugs holding an Oinochoe. SIMA CXX. Jonsered: P. Åström.
Varoufakis, G. 1982. “The Origin of the Mycenaean and Geometric Iron on the Greek Mainland and the Aegean Islands.” In Early Metallurgy in Cyprus, 4000-500 BC, edited by J.D. Muhly, R. Maddin & V. Karageorghis, 315-325. Nicosia: the foundation.
Vegas, M. 1989. “Archaische und mittelpunische Keramik aus Karthago. Grabungen 1987/88.” RM 96:209-259.
Vermeule, E.T. 1960. “The Mycenaeans in Achaia.” AJA 64:1-21.
Vernet, Y. 2015. L’Apollon de Chypre: naissance, évolution et caractéristiques du culte apollonien à Chypre de ses origines à la fin de l’époque héllénistique, Ph.D. diss., University of Avignon.
Vernet, Y., «Ο Κύπριος Απόλλων. Χαρακτηριστικά της λατρείας του Απόλλωνα στην Κύπρο», στον ιστότοπο: Κύπριος Χαρακτήρ - Ιστορία, Αρχαιολογία & Νομισματική της Αρχαίας Κύπρου: kyprioscharacter.eie.gr/el/t/AN (Προσπελάστηκε: 31/03/2020).
Vetters, M. 2011. “A clay ball with a Cypro-Minoan inscription from Tiryns.” Archäologischer Anzeiger 2011/2:1-49.
Vichos, Y., and Y. Lolos. 1997. “The Cypro-Mycenaean Wreck at Point Iria in the Argolic Gulf: First Thoughts on the Origin and Nature of the Vessel.” In Res Maritimae. Cyprus and the Eastern Mediterranean from Prehistory to Late Antiquity, edited by S. Swiny, R.L. Hohlfelder & H.W. Swiny, 321-337. Atlanta: Scholars Press.
Vickers, M. 1984. “The Influence of Exotic Materials on Attic White-Ground Pottery.” In Ancient Greek and Related Pottery, edited by H.A.G. Brijder, 88-97. Amsterdam: Allard Pierson Museum.
Vickers, M. 1985-1986. “Imaginary Etruscans: Changing perceptions of Etruria since the fifteenth century.” Hephaistos 7/8:153-168.
Vickers, M., and D. Gill. 1994. Artful Facts. Ancient Greek Silverware and Pottery. Oxford: Clarendon.
Vikatou, O., and V. Karageorghis. 2006. “Κερατοειδές αγγείο κυπριακής απομίμησης από μυκηναϊκό νεκροταφείο της Ηλείας.” RDAC:155-168.
Vilain, S., 2019. “Is imitation the sincerest form of flattery? New light on local productions inspired by Cypriot wares at Tell el-Dab'a.” In The Enigma of the Hyksos, vol. I, Contributions to the Archaeology of Egypt, Nubia and the Levant 9, edited by M. Bietak & S. Prell, 305-314. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag.
Vilain, S. 2019. “The Bronze Age Cypriot Pottery from Tell Tweini Field A.” In About Tell Tweini (Syria): Artefacts, Ecofacts and Landscape, Orientalia Lovaniensia Analecta 281, edited by J. Bretschneider & J. Greta, 309-389. Leuven-Paris-Bristol: Peeters.
Villing, A. 2006. ‘Drab Bowls’ for Apollo: The Mortaria of Naukratis and Exchange in the Archaic Eastern Mediterranean’. In Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek pottery and exchange in the Eastern Mediterranean, edited by A. Villing and U. Schlotzhauer, 31-46. London: The British Museum.
Villing, A. 2009. ‘The daily grind of ancient Greece: mortars and mortaria between symbol and reality’. In Shapes and uses of Greek vases (7th-4th centuries B.C.). Proceedings of the symposium held at the Université libre de Bruxelles 27-29 April 2006, Études d'Archéologie 3, edited by A. Tsingarida, 319-333. Brussels: Centre de Recherches en Archéologie et Patrimoine.
Villing, A. and E.G. Pemberton. 2010. “Mortaria from ancient Corinth: form and function”, Hesperia 79:555–638.
Villing, A., and U. Schlotzhauer, eds. 2006. Naukratis: Greek Diversity in Egypt. Studies on East Greek Pottery and Exchange in the Eastern Mediterranean. London: The British Museum.
Violaris, G. 2009. “H Σουηδική Αρχαιολογική Αποστολή στην Κύπρο (1927-1931).” Χρονικό Πολίτη 92:3-22.
Vitale, S. 2005. “L'insediamento di "Serraglio"durante il Tardo Bronzo. Riesame dei principali contesti portati alla luce da Luigi Morricone tra il 1935 ed il 1946.” Annuario 83:71-94.
Vokotopoulou, I., and A.P. Christidis. 1995. “A Cypriot Graffito on an SOS Amphora from Mende, Chalcidice.” Kadmos 34:5-12.
Vlachopoulos, A. 1999. “Ο κρατήρας της Γρόττας. Συμβολή στη μελέτη της ΥΕ ΙΙΙΓ εικονιστικής κεραμικής της Νάξου.” In Φως Κυκλαδικόν. Τιμητικός τόμος στη μνήμη του Νίκου Ζαφειρόπουλου, edited by Ν.Χ. Σταμπολίδης & Σ. Ψαρράς, 74-95. Αθήνα: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.
Vlachopoulos, A. 2006. “Η μυκηναϊκή περίοδος στη Νάξο μέσα από επιλεγμένα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Νάξου.” In Νάξος. Αρμενίζοντας στον Χρόνο, edited by Μ. Σέργης & Σ. Ψαρράς, 42-54. Νάξος: Δήμος Νάξου.
Vlachou, V. 2018. “Feasting at the sanctuary of Apollo Hyakinthos at Amykles: The evidence of the Early Iron Age.” In Feasting and Polis Institutions, edited F. van den Eijnde, J.H. Blok & R. Strootman, 93-124. Leiden-Boston: Brill.
Vokotopoulou, I., and S. Moschonisioti. 1990. “Το παράλιο νεκροταφείο της Μένδης.” ΑΕΜΘ 4:411-423.
von Graeve, V. 1973-1974. “Milet. Bericht über die Arbeiten im Südschnitt an der hellenistischen Stadtmauer 1963.” Istanbuler Mitteilungen 23-24:63-115.
von Luschan, F. 1945. Die kleine Funde von Sendschirli. In Ausgrabungen in Sendschirli (Vol. V). Berlin.
von Saldern, A. 1966. “Glass.” In Nimrud and its Remains Vol. II, edited by M.E.L. Mallowan, 623-634. London: Collins.
Voutsaki, S. 1995. “Value and Exchange in Pre-Monetary Societies: Anthropological Debates and Aegean Archaeology.” In Trade and Production in Premonetary Greece: Aspects of Trade, edited by C. Gillis, C. Risberg & B.L. Sjoberg, 7-17. Jonsered: P. Åstöms förlag.
Waiman-Barak, P., Yasur-Landau A., and Arie E. 2018. “Iron Age Phoenician pottery at Tel Achziv: Two commercial snapshots based on optical mineralogy.” In Rivista Di Studi Fenici Fondata da Sabatino Moscati XLV-2017, edited by I. Oggiano, 87-108. Roma: Edizioni Quasar.
Wagner-Hasel, B. 2006. “Gift Exchange: modern theories and ancient attitudes.” In Ancient Greece: from the Mycenaean Palaces to the Age of Homer, edited by S. Deger-Jalkotzy & I.S. Lemos, 257-269. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Waldbaum, J.C. 1994. “Early Greek Pottery Contacts with the Southern Levant, ca. 1000-600 B.C.: The Eastern Perspective.” BASOR 293:53-66.
Walker, K.G. 2004. Archaic Eretria. A political and social history from the earliest times to 490 BC. London: Routledge.
Walter, H. 1959. “Orientalische Kultgeräte.” AM 74:69-74.
Walter, H. 1968. Frühe samische Gefässe, Samos V. Bonn: R. Habelt.
Walter, H., and K. Vierneisel. 1959. “Ägyptische und orientalische Funde aus Brunnen und aus dem Bothros.” AM 74:35-42.
Ward, W.A. 1978. “The Egyptian Objects.” In The Pottery of Tyre, edited by P.M. Bikai, 83-87. Warminster: Aris & Phillips.
Webb, J. 2017. “Vounoi (Vounous) and Lapithos in the Early and Middle Bronze Age: a reappraisal of the central north coast of Cyprus in the light of fieldwork and research undertaken since 1974.” In Four Decades of Hiatus in Archaeological Research in Cyprus: Towards Restoring the Balance, edited by D. Pilides & M. Mina, 128-139. Wien: Holzhausen Der Verlag.
Webb, J. 2018. “Lapithos Tomb 201. A singular Middle Bronze Age burial assemblage.” In Structures of Inequality on Bronze Age Cyprus. Studies in Honour of Alison K. South, edited by L. Hulin, L. Crewe & J.M. Webb, 35-52. Nicosia: Astrom Editions.
Webb, J. 2019. “Pottery production as Lapithos in the Early and Middle Bronze Age.” In Ceramic Art from the Soil of Lapithos, edited by D. Papanikola-Bakirtzi, 42-55. Nicosia: Municipality of Lapithos.
Webb, V. 1978. Archaic Greek Faience. Warminster: Aris & Phillips.
Webb, V. 1980. “"Phoenician" Anthropomorphic Flasks: a reply.” Levant 12:77-89.
Webb, V. 1996. “Faience and Glass.” In Knossos North Cemetery. Early Greek Tombs. BSA Suppl. 28, edited by J.N. Coldstream & H.W. Catling, 599-610. London: British School at Athens.
Weinberg, G.D. 1962. Glass Vessels in the Museums of Greece. In Annales du 2d Congrès International d'Étude Historique du Verre (pp. 45-53). Liège.
Weinberg, G.D. 1992. Glass vessels in ancient Greece. Their history illustrated from the collection of The National Archaeological Museum, Athens. Athens: Archaiological Receipts Fund.
Weinberg, S.S. 1943. Corinth VII.1. The Geometric and Orientalizing Pottery. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
West, M.L. 1997. The East Face of Helicon. West Asiatic Elements in Greek Poetry and Myth. Oxford: Clarendon Press.
Westholm, A. 1941. Före Fidias. Utställning av förklassisk konst från medelhavsområdet, huvudsakligen från cypernsamlingarna och Statens Historiska Museum, (Riksantikvarieämbetets och Statens Historiska Museums Utställingar Nr 3). Stockholm
Westholm, A. 2006. De fantastika åren på Cypern. Brev till föräldrarna 1927–1931 (SIMA PB 168), Sävedalen: Paul Åströms förlag.
Whitaker, J.I.S. 1921. Motya. A Phoenician Colony in Sicily. London: G. Bell and Sons.
Wilson, V. 1975. “The Iconography of Bes with particular reference to the Cypriot Evidence.” Levant 7:77-103.
Winbladh, M.-L. 1994. “The Cyprus collections in the Medelhavsmuseet”. In The Swedish Cyprus Expedition: The Living Past, Medelhavsmuseet Memoir 9, edited by E. Rystedt, 19–44. Stockholm: Medelhavsmuseet.
Winbladh, M.-L. 1995. Den skäaggiga gudinnan: forntida kulturer på Cypern. Stockholm: Valentin in collaboration with the Mediterranean Museum.
Winbladh, M.-L. 2003a. “The Cyprus collections in the Medelhavsmuseet.” In The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet, edited by V. Karageorghis, 13–23. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Winbladh, M.-L. 2003b. “The open-air sanctuary at Ayia Irini”. In The Cyprus Collections in the Medelhavsmuseet , edited by V. Karageorghis, 151–203. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Winbladh, M.-L. 2016. “Adventuring Cyprus. Past and present of the Swedish Cyprus Expedition (1927–1931)”. In The Northern Face of Cyprus. New Studies in Cypriot Archaeology and Art History, edited by L. Summerer & H. Kaba, 299–326. Istanbul: Ege Yayinlari.
Winter, I.J. 1976. “Phoenician and North Syrian Ivory carving in Historical Context: Questions of Style and Distribution.” Iraq 38:1-22.
Woolley, C.L. 1938. “Excavations at Al Mina, Suedia I, II.” JHS 58 1-30:133-170.
Winter, I.J. 1981. “Is there a South Syrian Style in Ivory Carving in the Early First Millennium B.C.” Iraq 43:101-130.
Wright, G.R.H. 1992. “The Cypriot rural sanctuary. An illuminating document in comparative religion”. In Studies in Honour of Vassos Karageorghis (Κυπριακαί Σπουδαί 54–55), edited by G. Ioannides, 269–283. Nicosia: Society of Cypriot Studies.

Yadin, Y., Y. Aharoni, R. Amiran, M. Dothan, I. Dunayevsky, and J. Perrot. 1961. Hazor III-IV. An Account of the Third and Fourth Seasons of Excavations, 1957-1958. Plates. Jerusalem: Magnes Press/Hebrew Univeristy.
Yadin, Y., Y. Aharoni, R. Amiran, A. Ben-Tor, M. Dothan, T. Dothan, et al. 1989. Hazor III-IV. An Account of the Third and Fourth Seasons of Excavation, 1958-1958. Text. Jerusalem: Israel Exploration Society.
Yellin, J. 1989. “The Origin of Some Cypro-Geometric Pottery form Tel Dor.” IEJ 39:219-227.
Yellin, J., and I. Perlman. 1978. “Provenance of Iron Age Pottery from Tel Mevorakh.” In Excavations at Tel Mevorakh (1973-1976). Part One: From the Iron Age to the Roman Period. QEDEM 9, edited by E. Stern, 86-105. Jerusalem: The Israel Exploration society/Institute of Archaeology/The Hebrew University of Jerusalem.
Yon, M. 1971. Salamine de Chypre II. La Tombe T du XI s. av. J.C. Paris: de Boccard.
Yon, M. 1976. Manuel de Céramique Chypriote I. Problèmes historiques, vocabulaire, méthode. Lyon: Institut Courby.
Yon, M. 1992. “Ducks' Travels.” In Acta Cypria Vol. 2, edited by P. Åström, 394-407. Jonsered: Paul Åström.
Yon, M. 1994. “Animaux Symboliques dans la Céramique Chypriote du XIe s.” In Cyprus in the 11th Century B.C., edited by V. Karageorghis, 189-201. Nicosia: A.G. Leventis Foundation.
Yon, M., and F. Malbran-Labat. 1995. “La stèle de Sargon à Larnaca.” In Khorsabad, le palais de Sargon II, roi d'Assyrie, edited by A. Caubet, 159-168. Paris: La Documentation française.
Zaccagnini, C. 1987. “Aspects of ceremonial exchange in the Near East during the late second millennium BC.” In Centre and Periphery in the Ancient World, edited by M. Rowlands, M. Larsen & K. Kristiansen, 57-65. Cambridge: Cambidge University Press.
Zaccagnini, C. 1993. “In margine all'emporion: modelli di scambio nelle economie del Vicino
Oriente antico.” In L'Emporion, edited by A. Bresson & P. Rouillard, 127-143. Paris: Boccard.
Zamora, J.A, and M.G. Amadasi. 2016. “L’archivio fenicio di Idalion: stato delle ricerche.” Semitica et Classica 9:187-193.
Zaphiropoulos, N. 1960. “Ανασκαφαί Νάξου.” ΠΑΕ:329-340.
Zaphiropoulos, N. 1961. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:201-206.
Zaphiropoulos, N. 1963. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:156-157.
Zaphiropoulos, N. 1965. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:183-186.
Zaphiropoulos, N. 1966. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:135-138.
Zaphiropoulos, N. 1968. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:128-132.
Zaphiropoulos, N. 1969. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:193-196.
Zaphiropoulos, N. 1970. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:205-206.
Zaphiropoulos, N. 1971. “Ανασκαφή Θήρας.” ΠΑΕ:226-230.
Zaphiropoulos, N. 1973. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:121-126.
Zaphiropoulos, N. 1974. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:194-200.
Zaphiropoulos, N. 1975. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:230-234.
Zaphiropoulos, N. 1976. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:330-333.
Zaphiropoulos, N. 1977. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:400-402.
Zaphiropoulos, N. 1978. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:229-231.
Zaphiropoulos, N. 1981. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:329-330.
Zaphiropoulos, N. 1982. “Ανασκαφή Σελλάδας Θήρας.” ΠΑΕ:267-271.
Zaphiropoulou, F. 1983. “La necropoli geometrica di Tsikalario a Naxos.” Magna
Grecia 18:1-4.
Zaphiropoulou, F. 2001. “Καύσεις στις γεωμετρικές Κυκλάδες. Οι περιπτώσεις της Νάξου και της Πάρου.” In Καύσεις στην εποχή του Χαλκού και στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, edited by Ν. Σταμπλίδης, 285-299. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Κρήτης & ΚΒ΄ ΕΠΚΑ.
Zervaki, F. 2011. “Νεκροταφείο της ΥΕ ΙΙΙΓ – Υπομυκηναϊκής περιόδου στην Αγία Αγάθη της Ρόδου.” In The “Dark Ages” Revisited, edited by A. Mazarakis Ainian, 725–40. Volos: University of Thessaly Press.
Zournatzi, A. 1996. “Cypriot kingship: perspectives in the Classical period”. In Tekmeria: Contributions to the History of the Greek and Roman World, vol. 2, edited by F. Gschnitzer & I. Touloumakos, 154–182. Thessaloniki.
Zournatzi, A. 2005. Persian Rule in Cyprus. Sources, Problems, Perspectives. Μελετήματα 44. Athens: Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος/Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Zukerman, A., and D. Ben-Shlomo. 2011. “Mortaria as a foreign element in the material culture of the Southern Levant during the 8th-7th centuries BCE. Palestine Exploration Quarterly 142.2:87-105.