Χρηματοδότηση

Το ερευνητικό έργο CyCoMed χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ), στο πλαίσιο της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών, με κωδικό χρηματοδότησης 481. Το έργο είναι τριετούς διάρκειας (Οκτώβριος 2018–Οκτώβριος 2021). Εκτελείται στον Τομέα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΤΕΡΑ) του Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ).